Bivirkninger ved HPV-vaccinen

Opdateret 11. maj 2017

Lægemiddelstyrelsens overvågning af bivirkninger

Mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne følges tæt. I Lægemiddelstyrelsen overvåger vi sikkerheden ved HPV-vaccinerne i tæt samarbejde med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og lægemiddelmyndighederne i de andre EU-lande.

Da HPV-vaccinerne er godkendt af Europa-Kommissionen er det EMA, der er ansvarlig  for at vurdere, om der er nye eller ændrede risici ved vaccinerne, herunder nye bivirkninger. EMAS vurdering foretages af to videnskabelige udvalg, PRAC og CHMP, som er bredt sammensat af eksperter fra hele EU (inklusiv repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen).

Både sundhedsfagligt personale og borgere kan indberette formodede bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. En formodning er nok til at indberette. Det betyder, at man kan indberette, selvom man kun har en mistanke om, at symptomerne skyldes vaccinen – man skal ikke være sikker på en sammenhæng. Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger i en database over bivirkninger. I forbindelse med registreringen foretager vi en vurdering af, om der skal indhentes supplerende oplysninger – det kan være fra indberetter eller patientens behandlende læge. Vi vurderer samtidig, om der er tale om alvorlige bivirkninger.

I overensstemmelse med internationale kriterier definerer Lægemiddelstyrelsen en bivirkningsindberetning som alvorlig, hvis tilstanden medfører eller forlænger hospitalsindlæggelse, vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed (eller at man ikke kan gå i skole), fødselsskader, medfødt anomali, er livstruende eller dødelig.

En indberetning om en formodet bivirkning er ikke ensbetydende med, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem det anvendte lægemiddel og den indberettede bivirkning. Når Lægemiddelstyrelsen vurderer indberetninger om formodede bivirkninger, ser vi blandt andet på, om der er andre sygdomme eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare symptomerne.

Lægemiddelstyrelsen har et vaccinationspanel, bestående af interne og eksterne eksperter, der hvert kvartal vurderer alle danske indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i børnevaccinationsprogrammet, herunder HPV-vaccinerne.

Lægemiddelstyrelsen sender alle formodede alvorlige bivirkninger vedrørende HPV-vaccinerne til den fælles europæiske bivirkningsdatabase (EudraVigilance-databasen). EMA og de nationale lægemiddelmyndigheder samarbejder også med WHO om lægemiddelovervågning. Lægemiddelstyrelsen sender kopi af danske indberetninger om formodede bivirkninger til WHO, der har et program for lægemiddelovervågning og fører et register med indberetninger om bivirkninger ved lægemidler på verdensplan.

Lægemiddelstyrelsen sender alle indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccine i anonymiseret form til det lægemiddelfirma, som er indehaver af markedsføringstilladelsen. Indberetningerne indgår blandt andet i de periodiske sikkerhedsopdateringer, der analyseres af EMAs videnskabelige udvalg med henblik på at vurdere, om der er sket ændringer i forholdet mellem fordele og risici ved vaccinerne.

Kendte bivirkninger

De kendte bivirkninger for HPV vaccinerne står beskrevet i vaccinernes produktinformation.

Produktresumeet beskriver de bivirkninger, der er identificeret i de kliniske studier, der er foretaget med vaccinerne førend de blev godkendt, samt bivirkninger, der er opdaget efter markedsføringen af vaccinerne. I takt med at erfaringerne med vaccinen på verdensplan bliver større, kan der ske opdateringer af bivirkningerne i vaccinernes produktinformation.

Det er derfor relevant løbende at holde sig orienteret i produktinformationen, som er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) hjemmeside

Produktresume for Gardasil®

Produktresume for Cervarix®

Produktresume for Gardasil9®

Se også:

Indlægssedlen for Gardasil®

Indlægssedlen for Cervarix®

Indlægssedlen for Gardasil9®

Status på antal indberettede formodede bivirkninger

Bemærk at tallene kan have ændret sig – dette er tal fra seneste status offentliggjort 30. marts 2017 i Nyt Om Bivirkninger. Siden med status på bivirkningsindberetninger vil løbende blive opdateret.

Siden HPV-vaccination blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009, har Lægemiddelstyrelsen til og med 2016 modtaget i alt 2320 indberetninger om formodede bivirkninger efter HPV-vaccination. Heraf er 1023 blevet klassificerede som alvorlige.

Antallet af bivirkninger, der er indberettet, er ikke det samme som, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og den indberettede formodede bivirkning. Se tabellen over indberettede formodede bivirkninger:

Tabel 1

Antal solgte doser og antal bivirkningsindberetninger for årene 2009-2016

HPV-vaccine

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Antal indberetninger

288

67

43

95

511

190

820

306

2320

Heraf antal alvorlige

26

7

10

18

192

100

488

182

1023

Antal solgte doser

347.690

151.476

163.374

349.730

488.224

114.457

53.781

56.174

1.724.916

Tabel 1: Antallet af bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vacciner modtaget i perioden 2009 til og med 2016, samt andelen af alvorlige indberetninger. Antal solgte doser i Danmark er ligeledes vist. (Vær opmærksom på, når Lægemiddelstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer. Det betyder, at der kan være mindre forskelle i kumulerede tal fra tidligere publikationer og ovennævnte.)

Tallene i tabellen dækker kun over de indberettede formodede bivirkninger, Lægemiddelstyrelsen har modtaget, efter HPV-vaccination blev en del af det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Lægemiddelstyrelsen har også modtaget indberetninger om formodede bivirkninger til HPV-vacciner før 2009. Fra 2006, hvor den første HPV-vaccine blev markedsført og frem til 2009 modtog Lægemiddelstyrelsen i alt 83 indberetninger om HPV-vacciner –heraf blev 11 indberetninger klassificeret som alvorlige.

Fri adgang til oversigter over alle indberettede bivirkninger om HPV-vacciner I danmark

Her på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside bliver opgørelser over alle danske indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinerne offentliggjort løbende. Oversigterne findes på de såkaldte Drug Analyses Prints (DAP), ved at søge på Human Papilloma Virus.  DAPs opdateres en gang om måneden.

I Lægemiddelstyrelsens elektroniske nyhedsbrev Nyt Om Bivirkninger offentliggøres hvert kvartal en status over indberettede bivirkninger, der er relateret til børnevaccinationsprogrammet, samt en vurdering af alle de formodede, alvorlige bivirkninger, der er indberettet – herunder hvorvidt sammenhængen mellem den formodede bivirkning og vaccinen skønnes at være sandsynlig.

Udvikling i antallet af indberetninger

Siden sommeren 2013 har der været stor opmærksomhed på mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Den øgede opmærksomhed afspejles, som forventet, også i den samlede indberetningsfrekvens for HPV-vaccinen, hvor antallet af både alvorlige og ikke alvorlige indberetninger er steget markant i 2013 og 2015 sammenlignet med de øvrige år.

Hvis man ser nærmere på indberetningerne i forhold til hvornår bivirkningerne er opstået, fremfor hvornår de er anmeldt til Lægemiddelstyrelsen, kan man se, at der er modtaget flest indberetninger med bivirkningsstart i 2013, dernæst 2012 og 2009. Det er også de år, der er solgt flest doser. I 2012-13 blev der vaccineret særligt mange, idet også kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992 i denne periode fik tilbud om gratis vaccination. Se analysen i Nyt om Bivirkninger fra december 2015.

Hvilke formodede bivirkninger er indberettet om HPV-vaccination?

Lægemiddelstyrelsen har siden indførslen af HPV-vaccination i det danske vaccinationsprogram modtaget flest ikke alvorlige bivirkninger, som fx hovedpine, rødme og smerter ved indstiksstedet.

De indberetninger, som Lægemiddelstyrelsen i forhold til HPV-vaccination, har kategoriseret som alvorlige, er blandt andet indberetninger om besvimelser, neurologiske symptomer samt en række mere diffuse symptomer som f.eks. langvarig hovedpine eller mavesmerter. Nogle af de indberettede formodede, bivirkninger ved HPV-vacciner, står ikke i vaccinernes produktresuméer. Det skyldes, at man endnu ikke ved, om bivirkningerne skyldes vaccinen.

I de store befolkningsundersøgelser, herunder også danske studier, der er lavet indtil nu, er der ikke fundet sammenhæng mellem HPV-vaccination og en række alvorlige sygdomme.

Der er også indberettet tilfælde af Posturalt Ortostatisk Takykardi Syndrom (POTS). POTS er karakteriseret ved, at hjertefrekvensen stiger unormalt meget, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket i oprejst tilstand er labilt. POTS er en relativ ny diagnose, som også er blevet stillet hos piger/kvinder i samme aldersgruppe, før HPV-vaccinen blev indført. Efter anmodning fra de danske myndigheder gennemførte Det Europæiske Lægemiddelagentur i 2015 en ekstra vurdering af HPV-vaccinerne og deres sikkerhedsprofil, se nedenfor.

EMAs gennemgang af POTS og CRPS

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) afsluttede i november 2015 en undersøgelse af sikkerheden ved HPV-vacciner, med fokus på de tilgængelige data for to indberettede syndromer: CRPS (complex regional pain syndrome, der er et komplekst regionalt smertesyndrom, der påvirker ekstremiteterne) og POTS hos unge kvinder, der er blevet vaccineret med HPV vacciner.  Konklusionen fra EMA er, at de to syndromer POTS og CRPS ikke forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end forventet hos ikke-vaccinerede, og at data derfor ikke peger på en sammenhæng med HPV-vaccinationen.

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af publicerede forskningsdata, data fra kliniske forsøg og indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter og sundhedsprofessionelle samt data leveret af medlemslandene herunder en ny gennemgang af bivirkningsindberetninger indsendt fra de danske myndigheder. EMA har også rådført sig med en gruppe af førende eksperter på området og har taget højde for detaljerede oplysninger modtaget fra en række patientgrupper.

Du kan læse EMA's rapport her: EMA: Assessment report - Human papillomavirus (HPV) vaccines (pdf) eller Lægemiddelstyrelsens danske oversættelse (pdf).

POTS og CRPS skal fortsat overvåges i forbindelse med kommende gennemgange af sikkerheden ved HPV-vaccinerne, og der er iværksæt et særligt tiltag i form af et nyt spørgeskema, som skal sikre opfølgning på bivirkningsindberetninger, hvor symptomer kunne tyde på POTS eller CRPS.

Fortsat fokus på sikkerheden af HPV-vacciner

Lægemiddelstyrelsen overvåger fortsat mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne tæt. Det sker både gennem arbejdet med indberetninger om formodede bivirkninger efter HPV-vaccination og også ved at følge ny forskning og studier på området både i Danmark og i udlandet.

Fra 1. februar 2016 er det HPV-vaccinen Cervarix®, der vil blive anvendt i det danske børnevaccinationsprogram, hvor der tidligere har været anvendt Gardasil®. Da det er første gang Cervarix® anvendes i børnevaccinationsprogrammet, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at vaccinen skal være omfattet af skærpet indberetningspligt, således at alle formodede bivirkninger ved vaccinen skal indberettes af læger (tandlæger og jordemødre)1.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer fortsat både læger og borgere til at indberette formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. Bivirkninger kan indberettes elektronisk på www.meldenbivirkning.dk. For at vi kan overvåge sikkerheden ved medicin bedst muligt, er det vigtigt, at oplysningerne i indberetningen er så fyldestgørende som muligt.

Man kan søge om erstatning hos Patienterstatningen, hvis man har fået en skade, der er forårsaget af en vaccine. Læs mere på patienterstatningen.dk.

Regionale udredningscentre

Siden sommeren 2015 har praktiserende læger og hospitalsafdelinger kunnet henvise til en specialafdeling i den region, hvor den vaccinerede person bor. Lægerne skal her tage ansvar for udredning og mulig behandling af piger med diffuse symptomer, der kan skyldes bivirkninger fra HPV-vaccinen. Afdelingerne har ansvaret for at koordinere patientforløbet og inddrage de lægefaglige kompetencer, der er behov for.


1. Cervarix® er tilføjet på Lægemiddelstyrelsens fortegnelse over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl) hos mennesker, som de har i behandling eller har behandlet, til Lægemiddelstyrelsen. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen, tandlægen eller jordemoderen har fået formodning herom. Fortegnelsen er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.