Sikkerhedsopdateringer

Opdateret 8. december 2015

Periodiske sikkerhedsopdateringer (PSUR)

En PSUR er en rapport, der giver status over både fordele og risici af et lægemiddel. Derfor betegnes en periodisk sikkerhedsopdatering også periodisk benefit-risk evaluerings rapport (PBRER).

Rapporten skal bl.a. indeholde:

 • en oversigt over de bivirkninger, firmaet har kendskab til
 • et skøn over antallet af patienter eller dyr, som er behandlet med lægemidlet
 • en overordnet vurdering af lægemidlets sikkerhedsprofil
 • forslag til nye sikkerhedsmæssige initiativer, hvis det er relevant
 • en overordnet vurdering af lægemidlets fordele
 • en videnskabelig vurdering af forholdet mellem lægemidlets risici og fordele baseret på samtlige oplysninger fra primært kliniske forsøg, den videnskabelige litteratur samt bivirkningsindberetninger.

Hvornår skal PSUR indsendes?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har publiceret en liste over indsendelsesdatoer og frekvenser for indsendelse af periodiske sikkerhedsopdateringer (PSUR). Denne liste kaldes EURD listen. EURD listen er en liste over aktive substanser samt kombination af aktive substanser, som findes i lægemidler godkendt efter forskellige procedurer (National Procedure, MRP/DCP procedure, Central Procedure) i EU. Listen angiver EU reference dato, PSUR indsendelsesfrekvensen samt det næstkommende data lock point (DLP) for hver substans eller kombination af substanser.

Informationerne, der er angivet i EURD listen for en given substans eller kombination af substanser, træder i kraft 6 måneder efter publikationsdatoen på listen.

Markedsføringsindehaveren (MAH) har pligt til at indsende PSUR i henhold til de datoer, der er publiceret på EURD listen.

MAH skal indsende PSUR’er i henhold til nedenstående:

 • Hvis substansen/kombinationen af substanser er på EURD-listen, følges PSUR frekvens og DLP angivet i denne liste. EURD-listen tilsidesætter PSUR frekvens og DLP (jf. det sidste punkt nedenfor) som beskrevet i Article 107c (2) of Directive 2010/84/EU, samt et hvert andet vilkår der er beskrevet i markedsføringstilladelsen.
 • Hvis substansen/kombinationen af substanser ikke er på EURD-listen, undersøges det, hvorvidt den/de er overført til “List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronized”. Er dette tilfældet følges frekvens og DLP angivet i denne liste.
 • Hvis substansen/kombinationen af substanser ikke findes på disse to lister, følges den PSUR frekvens beskrevet i Article 107c (2) of Directive 2010/84/EU:
  1. hver sjette måned efter udstedelsen af markedsføringstilladelsen i Danmark og indtil markedsføringen påbegyndes
  2. hver sjette måned i de første to år efter den første markedsføring
  3. én gang om året de følgende to år
  4. hvert tredje år herefter.

Hvordan skal PSUR indsendes indtil PSUR repository træder i kraft?

Indtil PSUR repository træder i kraft 13. juni 2016 skal PSUR’er indsendes forskelligt afhængigt af, hvordan produkterne er godkendt. Efter 13. juni skal PSUR'er udelukkende sendes til PSUR repository.

CAP PSUR'er sendes til:

 • EMA: PSUR sendes som eCTD format via eSubmissions Gateway/Web Client
 • PRAC rapporteur
 • Øvrige PRAC medlemmer

NAP PSUR'er, som er en del af en single assessment procedure, sendes til forskellige modtagere afhængig af om PSUR'en er en del af en single assessment procedure, som udelukkende har NAP PSUR'er eller om der også er CAP PSUR'er i proceduren, se skemaet nedenfor:

 

Udelukkende NAP i procedure

Både CAP og NAP i procedure

PSUR sendes til

Alle NCA's* med en markedsføringstilladelse

Lead Member State for proceduren (hvis denne ikke er inkluderet ovenfor)

EMA (sendes som eCTD eller Nees format via eSubmissions gateway/Web Client)

Alle NCA's* med en markedsføringstilladelse

PRAC rapporteur for proceduren (hvis denne ikke er inkluderet ovenfor)

EMA (sendes som eCTD eller Nees format via eSubmissions gateway/Web Client)

*NCA: National Competent Authority

For produkter, som endnu ikke er på EURD-listen, indsendes PSUR til de NCA's, hvor produktet har markedsføringstilladelse.

For yderligere krav til indsendelse af PSUR, se HMA's hjemmeside og EMA's hjemmeside

Offentliggørelse af resultatet af PSUR vurderinger

Markedsføringsindehavere er forpligtet til at holde sig opdateret på deres substans(er) og til at holde deres produktresumé opdateret. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der ikke skal indsendes PSUR rutinemæssigt (som f.eks. ved generika). Dette inkluderer også opdateringer i overensstemmelse med konklusionen af PSUR vurderinger.

Single assessment procedurer

Hvor resultatet af single assessment proceduren kan findes, afhænger af, hvilke godkendelsestyper, der indgår i PSUSA proceduren, se tabellen nedenfor.

Indgår i PSUSA proceduren

Kun CAP produkter

Både CAP og NAP produkter

Kun NAP produkter

Resultat af PSUSA findes:

Se EMA's hjemmeside under det enkelte produkts EPAR

Se Community register

Se EMA's hjemmeside

Work sharing (WS) procedurer

Single assessment er nu i gang for både CAP og NAP produkter og derfor oprettes ikke nye work sharing procedurer. Der er dog fortsat work sharing procedurer i gang, som skal afsluttes.

Konklusionen af PSUR vurderinger under worksharing proceduren bliver offentliggjort på CMDh’s (Co-ordination Group for Mutual recognition and Decentralised Procedures – human) hjemmeside.

PSUR for generiske lægemidler og andre lægemidler som ikke skal indsende rutinemæssige sikkerhedsopdateringer

Der skal ikke indsendes rutinemæssige periodiske sikkerhedsopdateringer for følgende lægemidler:

 • generiske lægemidler
 • lægemidler som indeholder et virksomt stof, for hvilket det er påvist, at det har fundet almindelig anerkendt anvendelse
 • homøopatiske lægemidler, eller
 • traditionelt anvendte plantelægemidler

Der skal kun indsendes PSUR for ovennævnte lægemidler, hvis det specifikt fremgår af EURD-listen eller "List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronized". Hvis substansen for det generiske lægemiddel ikke findes på én af disse to lister, skal der kun indsendes PSUR, hvis det er fastsat i markedsføringstilladelsen i forbindelse med godkendelsen af lægemidlet, eller Lægemiddelstyrelsen har anmodet om en PSUR.

Markedsføringsindehavere af ovennævnte lægemidler er forpligtet til at holde sig opdateret med resultaterne af WS og single assessment PSUR vurderingerne. Markedsføringsindehavere af generiske lægemidler, for hvilke der ikke rutinemæssigt skal indsendes PSUR, skal altid meddele de nationale myndigheder og Lead Member State/PRAC rapporteur , hvis de bliver opmærksom på et nyt sikkerhedsmæssigt problem.

Hvad sker der med sikkerhedsopdateringerne?

Lægemiddelstyrelsen vurderer de periodiske sikkerhedsopdateringer oftest i samarbejde med de øvrige EU medlemslande. I vurderingen ser vi bl.a. på:

 • er PSUR udarbejdet som beskrevet i GVP-guideline modul VII?
 • er rapportens faglige kvalitet acceptabel, herunder om relevante resultater fra kliniske forsøg, den videnskabelige litteratur samt bivirkningsindberetninger er diskuteret i PSUR?
 • er vi enige i de videnskabelige konklusioner og eventuelle forslag til forbedringer af sikkerheden? 
 • er produktets sikkerhedsprofil reflekteret i produktresuméet?
 • har MAH givet tilstrækkelig information til at vurdere sikkerheden, eller har vi behov for yderligere materiale?

Konsekvensen af disse vurderinger kan være, at produktresuméet og indlægssedlen ændres.

Hvor finder jeg mere information?

Bekendtgørelse nr. 822 af 1. august 2012 om bivirkningsovervågning af lægemidler

Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 520/2012 af 19. juni 2012 om udførelsen af lægemiddelovervågningsaktiviteter

Forordning 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærlægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, som ændret ved forordning 1235/2010 vedrørende overvågning af humanmedicinske lægemidler

GVP-guideline modul VII