Referat af møde i netværket mod forfalskede lægemidler 4/6/2009

3. juli 2009

Referat
Tid og sted
Deltagere


Referat:

Siden sidst – orientering fra netværksdeltagerne

 • Danske Patienter henviste til en artikel i Søndagsavisen omhandlende indberetninger af medicinforgiftninger hos børn. Problemerne opstår ofte i forbindelse med, at forældre medicinerer deres børn med medicin købt på Internettet eller hjembragt fra udlandet. Lægemiddelstyrelsen vil tage kontakt til Retskemisk Institut og Giftlinjen mhp. afklaring af problemets omfang og eventuelle relation til forfalskede lægemidler.
 • Lif orienterede om to fund af forfalsket medicinsk udstyr i form af kanyler. Fundene er gjort i henholdsvis England og Holland. Herudover orienterede Lif om et fund af forfalskning af lægemidlet Novonorm i Kina i den legale distributionskæde.
 • SKAT orienterede om omfanget af fund af ulovlig medicin i 2008 i forbindelse med kontrol af forsendelser samt ved indrejse. Størstedelen af de fundne produkter er potensmidler.
 • Lægemiddelstyrelsen orienterede om:
  • Indberetninger om fund af forfalskede lægemidler i den legale forsyningskæde i andre lande via Rapid Alert Systemet. Antallet af indberetninger er meget lavt i forhold til det formodede antal forfalskede lægemidler. Mere robuste data blev efterlyst og der blev opfordret til, at Lægemiddelstyrelsens opgørelser nuanceres således at det tydeligt fremgår at der alene er tale om fund i den legale distributionskæde indberettet via lægemiddelmyndighedernes Rapid Alert System. Lægemiddelvirksomhederne blev opfordret til at indberette fund af forfalskede lægemidler, hvilket jf. den seneste ændring af lægemiddelloven nu er lovpligtig, således at opgørelserne over forfalskede lægemidler kan blive mere præcise.
  • Der er nu en E-blanket på styrelsens hjemmeside, til brug for virksomheders lovpligtige indberetning af fund af forfalskede lægemidle (se link i faktaboksen til højre). Patent- & Varemærkestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det kunne være hensigtsmæssigt at etablere et link hertil fra styrelsens hjemmeside www.stoppiraterne.dk.
  • Igangværende træningssessions i WGEO-regi (Working Group og Enforcement Officers) og i regi af Europa-Rådet om håndtering/bekæmpelse af forfalskede lægemidler og samarbejde mellem myndigheder i den forbindelse. Både Bagmandspolitiet, Skat og Lægemiddelstyrelsen deltager i det næste træningsseminar arrangeret af Europarådet
  • Der er igangsat en fælles europæisk aktion mod ulovlig forhandling af Tamiflu på internettet som følge af svineinfluenzaen. Aktionen finder sted inden for det europæiske netværk vedrørende retshåndhævelse. Lægemiddelstyrelsens indsats har afdækket to danske hjemmesider registreret i andre europæiske lande og oplysningerne er sendt til de pågældende lande. Der er ikke set øget indførsel af Tamiflu i forbindelse med kontrol af privatpersoners ulovlige indførsel af lægemidler til Danmark.
  • Europa-Rådet arbejder på en konvention om forfalskede lægemidler.

Udkast til kommissorium for netværket

Udkast til kommissoriet blev godkendt med den ændring, at det ikke er en del af netværkets formål, at forebygge krænkelse af patent- og varemærkerettigheder. Netværkets fokus er hensynet til patientsikkerheden. Kommissoriet vil blive lagt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Udkast til vejledning om forebyggelse af forfalskede lægemidler

Udkast til vejledningen blev godkendt med enkelte mindre rettelser. Vejledningen vil blive lagt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Patent- og Varemærkestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det kunne være hensigtsmæssigt at medtage vejledningen på hjemmesiden www.stoppiraterne.dk.

Indkomne eksempler vedrørende identifikation af risici for forfalskning af lægemidler

Der var ikke indkommet eksempler forud for mødet. Lægemiddelstyrelsen opfordrede netværkets medlemmer til at indsende eksempler inden næste netværksmøde.

Præsentation af Lægemiddelstyrelsens internet-kampagner vedrørende potensmidler og slankemidler – www.nix-pille.dk

Lægemiddelstyrelsen præsenterede kampagnerne, som blev skudt i gang henholdsvis ultimo 2008 og primo 2009.

SKAT opfordrede i forbindelse hermed netværkets parter til at inddrage hinanden forud for påtænkte kampagner med henblik på at støtte op om igangværende kampagner fra flere sider.

Patent- og Varemærkestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det kunne være hensigtsmæssigt at medtage vejledningen på hjemmesiden www.stoppiraterne.dk og fremover at orientere om lignende kampagner på denne hjemmeside forud for kampagnernes start.

Kommissionens forslag om forfalskede lægemidler

Lægemiddelstyrelsen orienterede om forslaget, herunder dets fokus på sikker distribution af både lægemidler og råvarer. Lif orienterede om tiltag fra lægemiddelindustrien i bl.a. Sverige om forsøg med anvendelse af pakningsspecifik 2D barcodes på lægemiddelpakninger som sikkerhedsforanstaltning mod forfalskninger. Lif nævnte at certificering af internetapoteker er af stor betydning.

Eventuelt

Næste netværksmøde finder sted torsdag den 12. november 2009, kl. 10.00-12.00 i Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen opfordrede netværkets deltagere til at komme med oplæg af interesse for netværket samt at fremkomme med forslag til dagsordenpunkter til næste netværksmøde.


Tid og sted:

Mødet blev afholdt torsdag den 4. juni 2009 kl. 10.00-12.00 i Lægemiddelstyrelsen.


Deltagere:

Henrik Kaastrup, MEGROS
Anne Rath, Fødevarestyrelsen
Hugo Larsen, SKAT
Trine Dancygier, SKAT
Lone Pie Kelstrup, Patent- og Varemærkestyrelsen
Bjørg de Meza Espersen, Patent- og Varemærkestyrelsen
Helle Jacobsgaard, Apotekerforeningen
Merete Kaas, Apotekerforeningen
Poul Erik Sandholt, SØK
Lise Rud, Lif
Kaj Møller, Lif
Ulla Høegh, Lif
Kian Schmücker, PharmaDanmark
Charlotte Fuglsang, Danske Patienter

Fra Lægemiddelstyrelsen:
Anne Marie Vangsted
Kim Helleberg Madsen
Josephine Loasby
Matilde Kyst Behrens
Jesper Christensen