Medicin købt i andet EU- eller EØS-land

Opdateret 7. februar 2017

Du kan ansøge om at få tilskud til receptordineret medicin, der ikke er sygehusbehandling, og som er købt i et andet EU- eller EØS-land efter sundhedslovens almindelige regler om tilskud til medicin hos os.

BEMÆRK: 

Fra den 1. december 2015 er det blevet obligatorisk at anvende vores elektroniske ansøgningsskema, når du ansøger om tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land.

Link til elektronisk ansøgningsskema.

Kan jeg få tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land?

Hvis du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort (det gule kort), kan du få tilskud. 

Hvis du bor og er sygesikret i Danmark, men du er sygesikret her til udgift for en sygekasse i et andet EU-/EØS-land, fx fordi du arbejder i udlandet eller udelukkende modtager en udenlandsk pension, skal du søge tilskud fra din udenlandske sygesikring.

De andre EU-/EØS-lande er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvilken medicin kan jeg få tilskud til?

Betingelserne for at få tilskud til medicin er de samme, som hvis du køber din medicin i Danmark. Hvis du ikke har ret til tilskud i Danmark, kan du altså heller ikke få tilskud til medicinen, hvis det er købt i et andet EU- eller EØS-land.

Det indebærer eksempelvis:

 • Medicinen skal være ordineret til dig på recept.
 • Medicinen skal være tilskudsberettiget (Hvis den medicin du har købt i et andet EU- eller EØS-land ikke markedsføres i Danmark, ydes tilskud, hvis der findes en identisk medicin (samme aktive indholdsstof, styrke og lægemiddelform) med tilskud i Danmark). Alternativt skal du have en bevilling af enkelttilskud til den pågældende medicin. Du kan se hvilke lægemidler, der automatisk er tilskudsberettigede i Danmark på www.medicinpriser.dk
 • For medicin, der har generelt klausuleret tilskud i Danmark, skal din læge på recepten erklære, at du opfylder tilskudsklausulen
 • Hvis det er en betingelse for at få enkelttilskud til medicinen i Danmark, at medicinen er ordineret af en speciallæge inden for et bestemt speciale, gælder tilsvarende begrænsning for tilskud til medicin, købt i et andet EU- eller EØS-land.
 • Hvis den medicin, du har købt, ville have været en del af en sygehusbehandling i Danmark, kan du ikke få tilskud efter sundhedslovens almindelige regler om medicin. I disse tilfælde skal du derfor ikke ansøge om tilskud hos Lægemiddelstyrelsen, men hos den region du bor i, og som administrerer reglerne om ret til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande. Det samme gælder medicin, som du har modtaget som led i sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land. Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om din ret til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, hvor der også er link til de respektive regionale patientkontorer.

Hvordan beregnes mit tilskud?

Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på samme måde, som hvis du havde købt din medicin på et dansk apotek.

Dit tilskud beregnes som udgangspunkt på baggrund af tilskudsprisen på medicinen i Danmark dog maksimalt forbrugerprisen på den medicin, du har købt i et andet EU- eller EØS-land. Læs mere om tilskudspriser til medicin.

Der gælder samme tilskudsprocenter og beløbsgrænser, som gælder for beregning af tilskud til medicin købt i Danmark. Læs mere om de gældende procentsatser og beløbsgrænser under Medicintilskudsgrænser.

Eksempel på tilskudsberegning

Din CTR-saldo er 4000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 110 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 85 kr. refunderet af din region. Din CTR saldo efter købet bliver 4100 kr.

Din CTR-saldo er 4000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 70 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 70 kr. refunderet af din region. Din CTR-saldo efter købet er 4070 kr.

Hvilken dokumentation skal Lægemiddelstyrelsen bruge for at behandle din ansøgning om tilskud?

Vi skal bruge:

 • Dit danske CPR-nr.
 • Dit navn, adresse og telefonnr.
 • Den regions navn du bor i (Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark eller Region Sjælland)
 • Kvittering for købet
 • Købsdatoen
 • Købslandet
 • Medicinens navn
 • Medicinens pris
 • Valuta
 • Pakningen eller foto af denne
 • Recepten
 • En erklæring om, at du ikke har fået tilskud til medicinkøbet af det land, hvor købet er foretaget.

Link til elektronisk ansøgningsskema.

Krav på tilskud forældes senest 1 år efter købstidspunktet

Bemærk, at din ansøgning om tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land skal være indgivet til Lægemiddelstyrelsen inden 1 år fra det tidspunkt, hvor medicinen blev købt. Udløber denne frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, forkortes fristen til den sidste hverdag, inden fristens udløb.

Har vi ikke modtaget din ansøgning om tilskud, inden for fristen, er dit krav forældet.

Sagsbehandling

Lægemiddelstyrelsen behandler ansøgningen og sender dig en afgørelse. Hvis du er berettiget til tilskud, vil afgørelsen indeholde vores beregning af dit tilskud.

Lægemiddelstyrelsen indberetter den danske tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR), så det tæller med i din CTR-saldo, ligesom hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Vi sender besked til den region, du bor i, om at refundere dig beløbet. Du vil få beløbet indsat på din NEMkonto.

Klage over vores afgørelse

Du kan ikke klage over vores afgørelse til anden administrativ myndighed. Det følger af sundhedslovens § 168, stk. 3.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016.

Bekendtgørelse nr. 470 af den 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande.

Andre regler om tilskud til lægemidler købt i et andet EU-/EØS-land

Ved siden af de danske regler om tilskud til medicin købt i et andet EU-EØS-land gælder reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.