Sundheds- og fagpersoners anmeldelse af økonomisk støtte

Opdateret 26. september 2022

Får en fag- eller sundhedsperson betalt udgifter af en lægemiddelvirksomhed eller medicovirksomhed i forbindelse med deltagelse i en fagrelevant aktivitet i udlandet eller en international fagrelevant kongres og konference i Danmark, skal det anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Andet økonomisk støtte - end international fagrelevant kongres og konference i Danmark - til en fagrelevant aktivitet i Danmark, Grønland eller Færøerne skal ikke anmeldes.

Deltagergebyr til virtuelle fagrelevante aktiviteter (f.eks. webinar), skal ikke anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Det er den enkelte sundhedspersons ansvar at foretage anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen. 

Vejledning til sundhedspersoner og fagpersoners anmeldelse af økonomisk støtte.

Her er seks vigtige ting, du bør vide om økonomisk støtte som fag- eller sundhedsperson:

1. Sundhedspersoner, der er omfattet

Reglerne om økonomisk støtte gælder for følgende professioner. Nogle professioner har anmeldelsespligt i forhold til lægemiddelvirksomheder, mens andre har anmeldelsespligt i forhold til både lægemiddelvirksomheder og medicovirksomheder:
  

Profession  Lægemiddelvirksomhed
Medicovirksomhed 
Bioanalytikere inkl. studerende
x
x
Dyrlæger inkl. studerende
x
 
Farmaceuter inkl. studerende
x x
Farmakonomer inkl. studerende
x x
Jordemødre inkl. studerende
x
x
Kliniske diætister inkl. studerende
x x
Læger inkl. studerende
x
x
Radiografer inkl. studerende
x x
Social- og sundhedsassistenter inkl. studerende
x x
Sygeplejersker inkl. studerende
x
x
Tandlæger inkl. studerende
x x
Veterinærsygeplejersker inkl. studerende
x  

2. Fagpersoner, der er omfattet

Visse fagpersoner fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr er omfattet af ordningen og skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen, når de får betalt udgifter i forbindelse med deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark.

Lægemiddelvirksomheder

På lægemiddelområdet er følgende fagpersoner omfattet, jævnfør bekendtgørelse nr. 849 af 29. april 2021 om reklame mv. for lægemidler:

  • indehavere af og ledende medarbejdere i forretninger, der er godkendt til at sælge ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler eller lægemidler til produktionsdyr (jævnfør § 35)
  • personer, der erhvervsmæssigt rådgiver om og indkøber lægemidler uden for apoteker, herunder personer i hospitalssektoren (jævnfør § 36)

Ved personer, der erhvervsmæssigt rådgiver om lægemidler, forstås personer, der erhvervsmæssigt giver faglig rådgivning om lægemidler til kommuner, regioner, staten, hospitaler og andre sundhedsinstitutioner.

Det kan være konsulenter og andre personer, der rådgiver fagligt om lægemidler i forbindelse med deres erhverv. Bestemmelsen omfatter ikke ansatte på apoteker eller lægemiddelkonsulenter, som er ansat i en lægemiddelvirksomhed. 

Ved personer, der indkøber lægemidler, forstås personer, som er ansat til at indkøbe lægemidler. Det kan fx være indkøbere, som er ansat på hospitaler, i regioner, kommuner eller selvejende institutioner. 

Medicovirksomheder

På området for medicinsk udstyr er følgende fagpersoner omfattet, jævnfør bekendtgørelse nr. 848 af 29. april 2021 om reklame mv. for medicinsk udstyr:

  • indehavere af og ledende medarbejdere i forretninger, der sælger medicinsk udstyr (jævnfør § 19)
  • medicoteknikere og andre personer, der erhvervsmæssigt rådgiver om medicinsk udstyr og indkøber medicinsk udstyr (jævnfør § 20)

Ved personer, der erhvervsmæssigt rådgiver om medicinsk udstyr, forstås personer, der erhvervsmæssigt giver faglig rådgivning om medicinsk udstyr til kommuner, regioner, staten, hospitaler og andre sundhedsinstitutioner, herunder også private klinikker.

Det kan være medicoteknikere, medicoingeniører, konsulenter og andre personer, der rådgiver fagligt om medicinsk udstyr i forbindelse med deres erhverv. Bestemmelsen omfatter ikke medicokonsulenter, som er ansat i en medicovirksomhed. 

Ved personer, der indkøber medicinsk udstyr, forstås personer, som er ansat til at indkøbe medicinsk udstyr. Det kan for eksempel være indkøbere, som er ansat på hospitaler, i regioner, kommuner, selvejende institutioner eller private klinikker.  

3. Anmeld økonomisk støtte fra en virksomhed – brug denne blanket

Her kan du anmelde, at du modtager økonomisk støtte til deltagelse i en fagrelevant aktivitet i udlandet eller en international fagrelevant kongres og konference i Danmark. Du kan anmelde flere aktiviteter i samme anmeldelse:

Anmeld økonomisk støtte (blanket)

4. Søg i liste over personer, der modtager økonomisk støtte

En anmeldelse af økonomisk støtte til at deltage i en fagrelevant aktivitet i udlandet eller en international fagrelevant kongres og konference i Danmark bliver ikke vurderet af Lægemiddelstyrelsen. Den information, som du indsender, bliver offentliggjort som du angiver det  i anmeldelsen:

Liste over personer, der har anmeldt økonomisk støtte.

Følgende oplysninger offentliggøres: navn, profession, evt. autorisationsnummer, erhvervsadresse , stillingsbetegnelse, navn på virksomhed du modtager økonomisk støtte fra, arrangør, information om aktiviteten og den forventede slutdato

Oplysningerne om økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark slettes fra hjemmesiden 2 år efter, at aktiviteten er afsluttet.

5. Meld ændring

Sker der ændringer i forbindelse med din modtagelse af økonomisk støtte (for eksempel hvis start- eller slutdatoen rykkes eller den fagrelevante aktivitet aflyses), skal du oplyse Lægemiddelstyrelsen herom på denne ændringsblanket:

Meld en ændring om økonomisk støtte fra en virksomhed (blanket)

6. Virksomheder skal informere om anmeldelsesordningen

Lægemiddelvirksomheder

Lægemiddelvirksomheder skal mundtligt eller skriftligt informere fag- og sundhedspersoner om anmeldelsespligten og den efterfølgende offentliggørelse af anmeldelser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, når de giver tilsagn om at betale udgifter i forbindelse med en fagrelevant aktivitet i udlandet eller en international fagrelevant kongres og konference i Danmark.

Informationspligten for lægemiddelvirksomheder fremgår af § 28 i bekendtgørelse nr. 849 af 29. april 2021 om reklame mv. for lægemidler.

Medicovirksomheder

Medicovirksomheder skal mundtligt eller skriftligt informere fag- og sundhedspersoner om anmeldelsespligten og den efterfølgende offentliggørelse af anmeldelser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, når de giver tilsagn til at betale udgifter i forbindelse med en fagrelevant aktivitet i udlandet eller en international fagrelevant kongres og konference i Danmark.

Informationspligten for medicovirksomheder fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 848 af 29. april 2021 om reklame mv. for medicinsk udstyr. 

Lovgivning

Lægemiddelvirksomheder

Sundhedslovens kapitel 61 a: Industrisamarbejde og lægemiddelloven §§ 43 b og 43 c danner den lovmæssige ramme om økonomisk støtte fra lægemiddelvirksomheder.

De nærmere regler om økonomisk støtte fremgår af bekendtgørelse nr. 848 af 29. april 2021 om reklame mv. for lægemidler.

Medicovirksomheder

Sundhedslovens kapitel 61 a: Industrisamarbejde og lov om medicinsk udstyr  §§ 2 b og 2 c danner den lovmæssige ramme om økonomisk støtte fra medicovirksomheder.

De nærmere regler om økonomisk støtte fremgår af bekendtgørelse nr. 848 af 29. april 2021 om reklame mv. for medicinsk udstyr.