Ansøgning om væsentlige ændringer til kliniske forsøg

Opdateret 3. februar 2022

OBS – Gælder kun for kliniske forsøg med lægemidler der er godkendt under EU-direktiv 2001/20/EC. For forsøg der er godkendt under den nye EU-forordning for kliniske forsøg med lægemidler, henviser vi til Lægemiddelstyrelsens side for forordningen samt guidance i EudraLex Vol 10 for forordningen.

Amendments

Lægemiddelstyrelsen får mange henvendelser om ændringer (’amendments’) til igangværende kliniske forsøg. Det fremgår af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2004 om kliniske forsøg, at sponsor skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, før sponsor foretager ændringer i forsøgsprotokollen, såfremt ændringerne kan få indvirkning på:

1. forsøgspersonernes sikkerhed,

2. fortolkningen af den videnskabelige dokumentation, som afviklingen af forsøget bygger på,

3. gennemførelsen eller ledelsen af forsøget,

4. kvaliteten eller sikkerheden ved ethvert forsøgslægemiddel der anvendes i forsøget,

eller såfremt der er tale om ændringer, der i øvrigt må betragtes som væsentlige.

Det er sponsors ansvar at vurdere hvorvidt en ændring til et klinisk forsøg betragtes som væsentlig (substantial amendment), men Lægemiddelstyrelsen hjælper gerne med vurdering ved tvivl.

Orientering af Lægemiddelstyrelsen

Ændringer, der ikke har substantiel indvirkning på de ovenstående punkter (non-substantial amendments), skal ikke godkendes af Lægemiddelstyrelsen før de implementeres. Nogle af disse ændringer skal dog indsendes som notifikationer, så vi er klar over dem. Ændringer der hverken skal godkendes eller indsendes som notifikationer, skal dermed ikke indsendes til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen skal altid underrettes om følgende:

 • Forlængelse i forhold til datoen angivet i den danske tilladelse.
 • Nye centre/ændring af centre (inkl. opdateret xml-fil).
 • Ændring af principal/koordinerende investigator (inkl. opdateret xml-fil)
 • Ændring af CRO/ansøger
 • Når forsøget slutter i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen skal ikke godkende disse ændringer.

I bør være opmærksomme på at væsentlige ændringer af information, der kun skal bedømmes af den etiske komité, kun skal indberettes til denne (rekrutteringsmateriale m.m.).

Vi har lavet en oversigt, der lister, hvilke ændringer der er væsentlige, og som man skal søge om tilladelse til, samt hvilke ændringer der ikke skal indsendes eller blot indsendes til notifikation:

Eksempler på væsentlige og ikke-væsentlige ændringer (amendmendts) til kliniske forsøg (pdf - 0,55 MB)

Ansøgning om amendment til igangværende klinisk forsøg

Ansøgninger om amendments skal indeholde følgende dokumenter (hvis relevant, dog altid følgebrev):

Følgebrev med oplysninger om følgende:

 • Tydelig identifikation af det eller de berørte kliniske forsøg (sponsors protokolnumre og EudraCT-numre).
 • Kort beskrivelse af væsentlige ændringer og angivelse af hvor den relevante ændring findes i medsendte dokumentation (sidehenvisninger eller henvisning til ’summary of substantial changes ’-afsnit).
 • Tydelig retfærdiggørelse for eventuelle særlige forhold i relation til ændringen, herunder angivelse af hvorvidt ændringen påvirker vurderingen af fordele/risici, deltagerinformationen eller sikkerhedsmonitoreringen i forsøget.
 • Ved tilføjelse/fjernelse af forsøgslægemidler, ny sub-protokol eller nye populationer i et adaptivt/komplekst forsøg, skal det tydeligt retfærdiggøres hvordan ændringerne passer ind i forsøgets overordnede formål og design. Denne redegørelse skal indeholde informationerne beskrevet i CTFGs recommendation paper om komplekse forsøg afsnit 5.2.
 • Ansøgning om forlængelse af forsøget skal altid specificeres i følgebrevet med angivelse af årsag/retfærdiggørelse samt ny forventet national slutdato (EOT).
 • Kort beskrivelse af eventuelle medsendte dokumenter med ikke-væsentlige ændringer, dog uden redegørelse for ændringerne.
 • Liste over medsendte bilag, med versionsnummer og dato hvis relevant.
 • Navn og underskrift fra ansøgeren.

Revideret forsøgsprotokol eller anden ændret dokumentation (fx investigator’s brochure, investigational medicinal product dossier, deltagerinformation m.m.):

 • Der indsendes både track-changes udgave med tydeligt markerede ændringer, udeladelser eller tilføjelser, samt en udgave der kun indeholder den nye ordlyd.
 • Ved ændringer der er så omfattende eller vidtrækkende, at de berettiger en ny version af dokumentet, skal de substantielle ændringer anføres i en supplerende tabel (summary of substantial changes). Identiske ændringer kan grupperes på denne liste og tabellen skal indeholde en kort retfærdiggørelse af hver ændring.
 • Hvis Lægemiddelstyrelsen tidligere har godkendt de samme ændringer ved ansøgning til et andet forsøg (fx samme version af investigator's brochure ansøgt ved et andet amendment) bedes dette angivet med reference (sagsnr. eller EudraCT-nr.).

Opdateret EudraCT-ansøgningsskema:

 • Hvis protokolversion er opdateret, skal den nye protokolversion og dato angives i afsnit A.
 • Hvis der er foretaget andre ændringer end de ansøgte protokolændringer, bør dette tydeliggøres, fx med gul markering.
 • Ved opdatering af EudraCT-ansøgningsskemaet betragtes indsendelsen ikke som en ’resubmission’. Derfor skal oplysningerne vedr. ’resubmission’ ikke ændres i afsnit A.6.
 • Der skal medsendes både en opdateret XML- og PDF-fil.

Substantial Amendment Notification Form:

 • EU Kommissionen har udarbejdet et skema til anmeldelse af substantial amendments, der kan anvendes ved ansøgning:

Skema til ændringer (Substantial Amendment Notification Form, in English only, Word - 94 KB)

Følgebrev, skemaer og dokumentation skal samles i en enkelt PDF-fil med bogmærker, og skal så vidt muligt være udfyldt digitalt således at tekst kan kopieres ved sagsbehandling. Den samlede ansøgning kan sendes direkte til vores klinisk forsøg postkasse eller via Eudralink. Læs mere på vores side vedr. Ansøgning om kliniske forsøg via Eudralink.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3. ’anmeldelse af ændringer og relaterede foranstaltninger’ i EU Kommissionens Retningslinjer for ansøgning til den kompetente myndighed om tilladelse til at foretage et klinisk forsøg med lægemidler til human brug, indberetning af væsentlige ændringer og meddelelse om afslutningen af det kliniske forsøg (CT-1).

Ændringslog:

Opdateret d. 3. februar 2022 - Opdateret links i dokument med eksempler på væsentlige og ikke-væsentlige ændringer samt tilføjet henvisning til side for EU-forordning, da denne vejledning kun dækker forsøg der er godkendt under EU Direktiv 2001/20/EC.