Sygeplejerskers anmeldelse og ansøgning om tilladelse til at være knyttet til virksomheder

Opdateret 20. april 2023

Her kan du læse om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du som sygeplejerske har, når du har patientbehandling eller bistår ved patientbehandling og samtidig ønsker at være tilknyttet eller drive en medicovirksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten gælder sygeplejersker, der har klinisk arbejde i Danmark. Du er i klinisk arbejde, hvis du har patientbehandling herunder også i forhold til kosmetisk behandling eller har en ledende stilling, hvor du har væsentlig indflydelse på, hvad andre læger, sygeplejersker eller tandlæger vælger i patientbehandlingen, herunder også i forhold til kosmetisk behandling.

Reglerne gælder ikke for tilknytning til medicovirksomheder, hvis sygeplejerskens konkrete tilknytning alene vedrører medicinsk udstyr eller produkter uden et medicinsk formål i risikoklasse I. Er der tale om en virksomhed, som har både lægemidler og medicinsk udstyr gælder reglerne heller ikke, hvis sygeplejerskens konkrete tilknytning alene vedrører lægemidler.

Her er 8 vigtige ting, du skal vide om tilknytning:

1. Nogle former for tilknytning skal kun anmeldes til Lægemiddelstyrelsen

Det er ikke alle tilknytninger, der kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. I følgende tilfælde er det nok at anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen, inden du begynder:

  • faglig information (faglige bidrag til presseomtale, spørgeskemaundersøgelser).
  • forskning (deltagelse i klinisk afprøvning og test af medicinsk udstyr). Som sygeplejerske skal du kun anmelde forskning, hvis du har det overordnede ansvar for gennemførelse af et projekt (er primær investigator eller har tilsvarende ansvar), eller du modtager honorar.
  • undervisning
  • foredrag
  • ejerskab (for eksempel aktier) op til 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i hver enkelt medicovirksomhed
Lægers tilknytning til industrien

Regler for tilknytning ved deltagelse i paneldebatter


En anmeldelse af en tilknytning bliver som udgangspunkt ikke vurderet af Lægemiddelstyrelsen. Den information, som du indsender, bliver offentliggjort præcis sådan, som du skriver det i anmeldelsen. Oplysningerne bliver offentliggjort kort tid efter indsendelse af anmeldelsen.

2. Alle andre tilknytninger kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse

De tilknytninger, der ikke er en del af anmeldelsesordningen, kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er normalt 1-2 uger, hvis de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, er fyldestgørende.

Faglige opgaver

Vil du varetage faglige opgaver som for eksempel deltagelse i advisory board (ekspertgruppe), som konsulent eller skrive artikler eller andet materiale for virksomheden, skal du have Lægemiddelstyrelsen tilladelse hertil. Det kan også dreje sig om tillidsposter i en medicovirksomhed.

Ejerskab over 200.000 DKK i en virksomhed

Ønsker du at eje værdipapirer eller have andet ejerskab til en værdi over 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i en medicovirksomhed, skal du også have Lægemiddelstyrelsens tilladelse hertil.

3. Anmeld eller ansøg om tilladelse før tilknytningen starter

Inden din tilknytning starter skal du anmelde eller ansøge om tilladelse til en tilknytning. Du bruger denne blanket til alle typer tilknytning:

Blanket


Anmeld eller ansøg om tilladelse til tilknytning (blanket)

Skal du i stedet anmelde økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevant aktivitet i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark, skal du bruge denne blanket:

Anmeld økonomisk støtte fra virksomhed (blanket)

Deltagelse i virtuelle konferencer skal ikke anmeldes.

Vejledning

I vejledningen står der mere om anmeldelses- og ansøgningspligten, hvad en tilknytning er, hvornår sygeplejersker og virksomheder er omfattet af tilknytningsreglerne, virksomheders informations- og indberetningspligt, samt hvordan Lægemiddelstyrelsens praksis er i forhold til anmeldelser og tilladelser:

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

4. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af anmeldelses- eller tilladelsesordningen kan medføre en bøde. Det følger af sundhedslovens § 272 og § 20 i bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Det er altid en konkret vurdering om en overtrædelse skal sendes til politiet med indstilling til bødestraf. I den konkrete vurdering vil indgå en række skøn. For eksempel kan antallet af overtrædelser blive taget i betragtning, ligesom det vil indgå i vurderingen, om der er formildende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden ikke har overholdt sin informationspligt over for sundhedspersonen.

5. Offentliggørelse af oplysninger

Vi offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytninger. Oplysningerne slettes 2 år efter tilknytningen er ophørt.

Lægemiddelstyrelsen offentliggør blandt andet sygeplejerskers honorar fra en virksomhed. Har en sygeplejerske flere tilknytninger til samme virksomhed, er det det samlede honorar fra virksomheden per kalenderår, der publiceres.

6. Søg i liste over sygeplejersker med tilknytning til virksomheder

Lægemiddelstyrelsen offentliggør oplysninger om sygeplejerskers tilknytning:

Liste over apotekere, læger, sygeplejersker, tandlæger og behandlerfarmaceuter med tilknytning til virksomheder

7. Søg i liste over omfattede virksomheder

Ved at søge i disse lister, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af tilknytningsreglerne.

Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan være virksomheder, der er omfattet af tilknytningsreglerne, som ikke fremgår af listen.

Medicovirksomheder

Liste over virksomheder, der har tilladelse efter lov om medicinsk udstyr § 2 b, stk. 1.

Liste over medicovirksomheder omfattet af tilknytningsreglerne

8. Meld ændringer

Du skal oplyse Lægemiddelstyrelsen om ændringer i dit tilknytningsforhold.

Meld ændringer om samarbejde med virksomhed (blanket)

Lovgivning

Sundhedslovens kapitel 61 a: Industrisamarbejde danner den lovmæssige ramme om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder.

De nærmere regler om tilknytning fremgår af bekendtgørelse nr. 716 af 24. maj 2022 om sundhedspersonernes tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.