Tandlægers anmeldelse og ansøgning om tilladelse til at være knyttet til virksomheder

Opdateret 11. april 2021

Her kan du læse om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du som tandlæge har, når du har patientbehandling eller bistår ved patientbehandling og samtidig vil være tilknyttet eller drive en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten gælder kun tandlæger, der har klinisk arbejde i Danmark. Du er i klinisk arbejde, hvis du har patientbehandling eller har en ledende stilling, hvor du har væsentlig indflydelse på, hvad andre læger, sygeplejersker eller tandlæger vælger i patientbehandlingen.

Reglerne gælder også for tandlæger, der kun har patientbehandling som led i frivilligt, velgørende arbejde og samtidig er knyttet til en virksomhed.

Reglerne gælder ikke, hvis tandlægens konkrete tilknytning til en medicovirksomhed alene vedrører medicinsk udstyr i risikogruppe I.

Her er 8 vigtige ting, du skal vide om tilknytning:

1. Nogle former for tilknytning skal kun anmeldes til Lægemiddelstyrelsen

Det er ikke alle tilknytninger, der kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. I følgende tilfælde er det nok at anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen, inden du begynder:

  • forskning (deltagelse i kliniske forsøg, test og afprøvning af medicinsk udstyr samt non-interventionsforsøg). Som tandlæge skal du kun anmelde forskning, hvis du har det overordnede ansvar for gennemførelse af et projekt (er primær investigator eller har tilsvarende ansvar), eller du modtager honorar.
  • undervisning
  • foredrag
  • ejerskab (for eksempel aktier) op til 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i hver enkelt lægemiddel- eller medicovirksomhed
Lægers tilknytning til industrien

Regler for tilknytning ved deltagelse i paneldebatter


En anmeldelse af en tilknytning bliver som udgangspunkt ikke vurderet af Lægemiddelstyrelsen. Den information, som du indsender, bliver offentliggjort præcis sådan, som du skriver det i anmeldelsen.

Oplysninger om tilknytningen bliver offentliggjort kort tid efter indsendelse af anmeldelsen.

2. Alle andre tilknytninger kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse

De tilknytninger, der ikke er en del af anmeldelsesordningen, kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er normalt 4-6 uger, hvis de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, er fyldestgørende.

Faglige opgaver

Vil du varetage faglige opgaver som for eksempel deltagelse i advisory board (ekspertgruppe), som konsulent eller skrive artikler eller andet materiale for virksomheden, skal du have Lægemiddelstyrelsen tilladelse hertil. Det kan også dreje sig om tillidsposter i en virksomhed.

Ejerskab over 200.000 DKK i en virksomhed

Ønsker du at eje værdipapirer eller have andet ejerskab til en værdi over 200.000 DKK på erhvervelsestidspunktet i en lægemiddel- eller medicovirksomhed, skal du også have Lægemiddelstyrelsens tilladelse hertil.

3. Anmeld eller ansøg om tilladelse før tilknytningen starter

Inden din tilknytning starter skal du anmelde eller ansøge om tilladelse til en tilknytning. Du bruger denne blanket til alle typer tilknytning:

Blanket


Blanketterne er pt. ikke tilgængelige. De forventes at være tilgængelige igen i morgen kl. 9.00.

Vejledning
I vejledningen står der mere om anmeldelses- og ansøgningspligten, hvornår tandlæger er omfattet af tilknytningsreglerne, virksomheders informations- og indberetningspligt, samt hvordan Lægemiddelstyrelsens praksis er i forhold til anmeldelser og tilladelser:

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

4. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af anmeldelses- eller tilladelsesordningen kan medføre en bøde. Det følger af sundhedslovens § 272 og § 21 i bekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2019 om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Det er altid en konkret vurdering om en overtrædelse skal sendes til politiet med indstilling til bødestraf. I den konkrete vurdering vil indgå en række skøn. For eksempel kan antallet af overtrædelser blive taget i betragtning, ligesom det vil indgå i vurderingen, om der er formildende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden ikke har overholdt sin informationspligt over for sundhedspersonen.

5. Offentliggørelse af oplysninger

Vi offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytninger. Oplysningerne slettes 2 år efter tilknytningen er ophørt. Lægemiddelstyrelsen offentliggør blandt andet tandlægers honorar fra en virksomhed. Har en tandlæge flere tilknytninger til samme virksomhed, er det det samlede honorar fra virksomheden per kalenderår, der publiceres.

6. Søg i liste over tandlæger med tilknytning til virksomheder

Lægemiddelstyrelsen offentliggør oplysninger om tandlægers tilknytning:

Liste over apotekere, læger, sygeplejersker, tandlæger og behandlerfarmaceuter med tilknytning til virksomheder

7. Søg i lister over omfattede virksomheder

Ved at søge i disse lister, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af tilknytningsreglerne.

Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan være virksomheder, der er omfattet af tilknytningsreglerne, som ikke fremgår af listerne:

Lægemiddelvirksomheder

Liste over virksomheder, der har tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1 (markedsføringstilladelse) eller tilladelse efter § 39, stk. 1 (virksomhedstilladelse). Offentlige sygehuse og Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS fremgår af listen, selv om de ikke er omfattet:

Liste over lægemiddelvirksomheder omfattet af tilknytningsreglerne

Medicovirksomheder

Liste over virksomheder, der har tilladelse efter lov om medicinsk udstyr § 2b, stk. 1. Offentlige sygehuse og Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS fremgår af listen, selv om de ikke er omfattet:

Liste over medicovirksomheder omfattet af tilknytningsreglerne

8. Meld ændringer

Du skal oplyse Lægemiddelstyrelsen om ændringer i dine anmeldte og tilladte tilknytningsforhold.

Meld ændringer om samarbejde med virksomhed (blanket)

Lovgivning

Sundhedslovens kapitel 61 a: Industrisamarbejde danner den lovmæssige ramme om tandlægers tilknytning til lægemiddel-og medicovirksomheder.

De nærmere regler om tilknytning fremgår af bekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2019 om sundhedspersonernes tilknytning til lægemiddel og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...