Forbruget af tramadol stiger

24. marts 2015

Forbruget af svagere virkende opioider som tramadol er steget markant i perioden 2001-2013, mens forbruget af stærke opioider i samme periode har været næsten konstant. Det viser tal fra Statens Serum Instituts hjemmeside www.medstat.dk med oplysninger om det årlige salg af lægemidler.

Forbruget af stærke opioider1 er stabilt

Sundhedsstyrelsen har gennemgået de seneste udviklingstendenser i forbruget af opioider i Danmark. Opgørelsen er baseret på recepter indløst på landets apoteker. Det fremgår, at forbruget af morfin er steget i perioden 2009-2013, men at stigningen kompenseres af et fald i forbruget af oxycodon i samme periode og et generelt fald i forbruget af en række andre stærke opioider, især ketobemidon (inkl. kombinationer) i perioden 2001-2013. Forbruget af stærke opioider opgjort som mængde har samlet set været næsten konstant.

Ifølge en datakørsel fra Statens Serum Institut, Lægemiddelstatistikken, er antallet af brugere af stærke opioider steget med ca. 30% i samme periode, men er som nævnt ovenfor fordelt på nogenlunde samme mængdeforbrug. Dette kan forklares ved en tendens til kortere behandlingsvarighed eller lavere doser, men også andre forhold kan gøre sig gældende.

Figuren viser mængdeforbruget af de to hyppigst anvendte svagere virkende opioider.  Kombinationspræparater med acetylsalicylsyre og codein, som kun indeholder ganske små mængder codein, er ikke omfattet af figuren.

Mængden af de to hyppigst anvendte svage opioider opgjort i DDD2 x 1.000

Diagram

Som det ses, er mængdeforbruget af tramadol fordoblet i perioden 2001-2013. Antallet af tramadol-brugere er steget ca. 70% i samme periode.

En af forklaringerne på stigningen i forbruget af tramadol kan være den megen omtale af bivirkninger ved såkaldt NSAID-medicin. NSAID er en gruppe af smertestillende medicin (bl.a. ibuprofen, naproxen og diclofenac) med en anden virkningsmekanisme end opioider. Det har længe været kendt, at NSAID især hos ældre patienter er forbundet med en øget risiko for svære blødninger fra mavetarmkanalen. I de senere år er man også blevet opmærksom på, at NSAID – i hvert fald for visse præparaters vedkommende – kan forårsage alvorlige hjertekarbivirkninger.

For mange patienter med smerter, hvor paracetamol ikke er tilstrækkeligt, og hvor supplerende behandling med NSAID-præparater ikke er tilrådeligt, kan opioider være den eneste tilbageværende farmakologiske behandlingsmulighed.

Smertestillende medicin, uanset om det er NSAID eller opioider, skal generelt anvendes med mindst mulige dosis og med kortest mulige behandlingsvarighed.

Sundhedsstyrelsen vil i de kommende måneder diskutere opioidforbruget med specialister i smertebehandling, kortlægge forbruget yderligere og derefter redegøre for eventuelle tiltag, som kan forbedre behandlingen af patienter med smerter i Danmark.Noter

  1. Stærke opioider er her defineret som opioider omfattet af udleveringsbestemmelsen AP4 (tidligere benævnt kopieringspligtige lægemidler)
  2. DDD = defineret døgndosis der er en antaget gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis per døgn for en voksen person, der får lægemidlet på dets hovedindikation. DDD er tilknyttet en bestemt administrationsvej fx til oral brug eller til injektion. I figuren er der ikke korrigeret for forskelle i lægemidlernes ækvivalente doser. 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...