Indkaldelse af forslag til et nyt lægefagligt medlem af Medicintilskuds­nævnet

26. maj 2015

Sundhedsstyrelsen indkalder forslag til nyt lægefagligt medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. august 2015 til 30. juni 2017, fordi et medlem (praktiserende læge) af helbredsmæssige grunde har trukket sig.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være nyt lægefagligt medlem af Medicintilskudsnævnet, herunder bringe sig selv i forslag. Forslag til medlem skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1. juli 2015.

Medicintilskudsnævnets opgaver 

Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i sager om tilskud fra regionerne til borgernes køb af lægemidler - såvel generelle tilskud som individuelle tilskud.

Medicintilskudsnævnets opgaver er især:

  • At rådgive Sundhedsstyrelsen i sager om ansøgning om generelt tilskud til lægemidler 
  • At rådgive Sundhedsstyrelsen i relation til revurdering af lægemidlers tilskudsstatus
  • At rådgive Sundhedsstyrelsen om individuelle medicintilskud (enkelttilskud, forhøjet tilskud, kronikertilskud og terminaltilskud) 

Nævnet er nedsat i medfør af sundhedslovens § 155.

Forretningsorden for nævnets arbejde er fastsat i bekendtgørelse nr. 167 af den 14. marts 2001 som ændret ved bekendtgørelse nr. 143 af den 7. marts 2005.

Medlemmer og kompetencer

Medicintilskudsnævnet består af højst 8 personer, hvoraf mindst 2 skal være alment praktiserende læger og 1 skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser.

Medlemmerne udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen.

Ved udpegningen bliver der lagt vægt på medlemmets viden om, praktisk erfaring med og interesse for fornuftig ordination af medicin i almindelighed og medicintilskudsområdet i særdeleshed samt på, at nævnet sammensættes således, at nævnet får en bred lægemiddelfaglig ekspertise.

Ved udpegningen bliver der desuden lagt vægt på, at medlemmet ikke må have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan gøre vedkommende inhabil. 

Nuværende medlemmer 

Medicintilskudsnævnet består i perioden frem til 30. juni 2017 af følgende medlemmer:

  • Formand, speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, ph.d. Palle Mark Christensen  
  • Alment praktiserende læge Ellen-Christine Beiter 
  • Speciallæge i lungemedicin og klinisk farmakologi, dr.med. Nina Hannover Bjarnason 
  • Speciallæge i intern medicin (gastroenterologi), dr.med. Thomas Gjørup 
  • Afdelingschef Frank Ingemann Jensen (Danske Regioner) 
  • Speciallæge i psykiatri og klinisk farmakologi, ph.d. John Teilmann Larsen 

Patient- og forbrugerinteresser varetages i perioden 1. september 2012 til 31. august 2016 af følgende medlem:

  • Direktør, Thorkil Clement Kjær

Formand, sekretariat og møder

Ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger blandt medlemmerne en formand for Medicintilskudsnævnet. Formand for medicintilskudsnævnet er Palle Mark Christensen.

Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Medicintilskudsnævnet.

Nævnet holder 1 møde om måneden. Formanden kan beslutte at holde ekstraordinære møder. Møderne afholdes normalt i Sundhedsstyrelsens lokaler på Islands Brygge, København.

Indsendelse af forslag

Forslag til nyt medlem skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1. juli 2015. 

Forslag sendes til Send en mail eller til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S – vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter. 

Yderligere oplysninger

Honorering af medlemmerne sker efter Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag mv.

Nærmere oplysninger om nævnets arbejde kan ses på siden om Medicintilskudsnævnet, eller kan fås ved henvendelse til Sektionsleder for Medicintilskud, Karen Kolenda på telefon 44 88 93 48 eller Send en mail.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...