Medicin i afmålte mængder til dyr

16. januar 2019

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov i kraft, der tillader, at dyrlæger og apoteker under visse betingelser udleverer afmålte mængder medicin til dyr. Det vil sige, at dyrlæger eller apotekere må udlevere medicin fra en åbnet pakning og ompakke eller omhælde den til en ny emballage (opsplitning).

Formålet med de nye regler er at undgå medicinspild, sådan at besætnings- og kæledyrsejere ikke får udleveret medicin ud over den mængde, der skal bruges i den konkrete behandling, så mængden af medicin, der bortskaffes efter endt behandling, reduceres.

De nye regler er indført med lov nr. 1554 af 18. december 2018 om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr.

Betingelser for at opsplitte medicin

I bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018 om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v.,  er der fastsat regler for, hvornår og hvordan dyrlæger eller apotekere må foretage opsplitning af medicin, som skal sikre, at opsplitningen sker forsvarligt og tilgodeser hensynet til dyrene, lægemiddelsikkerheden, arbejdsmiljø og den offentlige sundhed. Der gælder fx særlige krav for opsplitning af cytostatika og hormoner, antibiotikapulver m.v. og sterile lægemidler.

Regler for dyrlægerecepter

Den nye ordning har også medført ændringer i reglerne om dyrlægerecepter i bekendtgørelse nr. 1654 af 18. december 2018 om recepter og dosisdispensering af lægemidler samt ændring i reglerne i bekendtgørelse nr. 1653 af 18. december 2018 om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.

Det er dyrlægen eller apoteket selv, der i det enkelte tilfælde skal vurdere, om medicin til et dyr bør udleveres i afmålt mængde. Dyrlæger og apoteker har således ikke pligt til at opsplitte medicin og udlevere den i afmålte mængder. Hvis dyrlægen eller apoteket vurderer, at medicinen kan opsplittes og udleveres i afmålt mængde, har disse ret til at opkræve gebyr for opsplitningen.

Apoteker må kun opsplitte medicin efter ordningen, hvis apoteket er registreret hos Lægemiddelstyrelsen til at foretage opsplitning. Det er valgfrit for apotekerne at indgå i ordningen.

Der er ingen apoteker, der på nuværende tidspunkt har registreret sig til ordningen (opdateres løbende).

For spørgsmål vedr. dyrlægers ordination af medicin til dyr henvises til Fødevarestyrelsens kontaktformular på fvst.dk/kontakt.

Vejledning

Læs Lægemiddelstyrelsens spørgsmål og svar om betingelserne for opsplitning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.