Dyrkningsmidler

18. september 2019
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

Hvilke dyrkningsmidler må anvendes i dyrkningen af medicinsk cannabis her i landet?

Efter de nugældende regler skal dyrkning af medicinsk cannabis her i landet være uden brug af pesticider. Dette følger af § 48 i bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter. 

Nogle producenter finder det dog svært at afgøre, hvilke produkter, der er omfattet af forsøgsordningens nugældende pesticidforbud. 

Det bemærkes, at vurderingen af, hvorvidt et produkt er et pesticid hører under Miljø-og Fødevareministeriets kompetence og er EU-retligt reguleret i pesticidforordningen 1107/2009. 

Sundheds- og Ældreministeriet har ikke indflydelse på fortolkningen af pesticiddefinitionen. Begrebet ”pesticider” i forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal derfor forstås i overensstemmelse med Miljø –og Fødevareministeriets regler. 

Det er Miljøstyrelsen, der vurderer om et konkret produkt anses for at være et pesticid. Vurderer Miljøstyrelsen, at der er tale om et pesticid, vil produktet være omfattet af det nuværende pesticidforbud for dansk dyrket cannabis til medicinsk brug. 

Producenter, der er i tvivl, om hvorvidt et konkret produkt kan anvendes til dyrkning af medicinsk cannabis her i landet, bør kontakte Miljøstyrelsen for en konkret vurdering herom. Du kan læse mere om pesticider på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...