Lovgivning på området for lægemiddelovervågning - spørgsmål og svar

24. maj 2012, Opdateret 7. februar 2019

Lægemiddelstyrelsen modtager en del henvendelser vedrørende den nye lovgivning på området for lægemiddelovervågning. Herunder er samlet et udvalg af disse spørgsmål og svar.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har også offentliggjort spørgsmål og svar om lovgivningen:

Questions and answers on practical transitional measures for the implementation of the pharmacovigilance legislation


Skal Lægemiddelstyrelsen modtage ikke-alvorlige bivirkninger i overgangsperioden?

Alle ikke-alvorlige formodede bivirkninger, der er opstået i Danmark, skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen inden for 90 dage i overgangsperioden.

Overgangsperioden er en periode fra juli 2012 til Eudravigilance-databasen er færdigudviklet. Eudravigilance-databasen skal udbygges for at kunne modtage flere bivirkningsindberetninger, og den skal have flere tekniske funktioner.

Når Eudravigilance-databasen er færdigudviklet, skal indehavere af en markedsføringstilladelse kun indberette bivirkninger til Eudravigilance-databasen.

Det er endnu uvist, hvornår Eudravigilance-databasen er færdigudviklet. De nye regler om indberetning af bivirkninger til Eudravigilance-databasen finder anvendelse 6 måneder efter, at databasens nye funktioner er etableret og bekendtgjort af agenturet.


Vil Lægemiddelstyrelsen kræve, at der udpeges en kontaktperson for bivirkningsovervågning i Danmark?

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt ikke kræve, at der udpeges en kontaktperson for bivirkningsovervågning i Danmark, som skal referere til QPPV’en, med mindre det skønnes påkrævet.


Hvilke bivirkningsindberetninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen i overgangsperioden?

De enkelte medlemsstater skal modtage bivirkningsindberetninger i overgangsperioden fra juli måned 2012 og frem til, at agenturet kan sikre, at Eudravigilance-databasen er udbygget og færdigudviklet.

Et overblik over rapporteringsreglerne for indehavere af markedsføringstilladelser i overgangsperioden og de endelige rapporteringsregler er angivet i tabellen nedenfor:

Indehavere af markedsføringstilladelser - Overgangsfasen

Procedure for markedsføringstilladelse 

Oprindelse 

Alvorlig/ikke-alvorlig 

Destination 

Tidsramme

Central

MRP, decentral eller henvisningsprocedure

National

EU Alle alvorlige

Medlemsstaten hvor bivirkningen er opstået

 15 dage
EU Ikke-alvorlige

Lægemiddelstyrelsen hvis bivirkningen er opstået i Danmark (kun i overgangfasen)

 90 dage

Uden for EU
(tredjelands)

Alle alvorlige Eudravigilance-databasen  15 dage

 

Indehavere af markedsføringstilladelser – Endelige ordning

Procedure for markedsføringstilladelse 

Oprindelse

Alvorlig/ikke-alvorlig

Destination

Tidsramme

Central

 

MRP, decentral eller henvisningsprocedure

 

National

EU

Alle alvorlige

Eudravigilance-databasen

15 dage

 

EU

Ikke-alvorlige Eudravigilance-databasen  90 dage

Uden for EU
(tredjelands)

Alle alvorlige Eudravigilance-databasen  15 dage


Hvornår træder den ny lovgivning i kraft?

Reglerne i direktivet (Direktiv 2010/84/EU) skal implementeres i dansk lovgivning, der skal træde i kraft den 21. juli 2012. Direktivet gælder for lægemidler, der er godkendt efter proceduren for gensidig anerkendelse, den decentrale procedure og nationale procedurer. 

Forordningens (eng. Regulation) regler skal anvendes fra den 2. juli 2012 og gælder primært for centralt godkendte produkter (Regulation (EU) No 1235/2010).


Skal Lægemiddelstyrelsen modtage indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger, der er opstået uden for EU (tredjelande), i overgangsperioden?

Formodede alvorlige bivirkninger, der er opstået uden for EU, i overgangsperioden skal kun sendes til Eudravigilance-databasen i overgangsperioden.


Skal Lægemiddelstyrelsen modtage ikke-alvorlige bivirkninger fra non-interventionsstudier, der er påbegyndt efter juli 2012 i overgangsperioden?

Lægemiddelstyrelsen skal modtage ikke-alvorlige bivirkninger fra non-interventionsstudier i overgangsperioden inden for 90 dage. 

Det er værd at bemærke, at der skelnes mellem primær dataindsamling direkte fra patient eller sundhedsprofessionel, og sekundær dataindsamling baseret på patientjournaler, systematiske reviews, metaanalyser og lignende.

Det er kun bivirkninger fra primær dataindsamling, og hvor der formodes at være en sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen, vurderet af enten patienten eller sundhedsfagligt personale eller markedsførings indehaver, der skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Sekundær dataindsamling af bivirkninger fra non-interventionsstudier skal ikke indsendes løbende til Lægemiddelstyrelsen, men kun indgå i den endelige studierapport.

Alvorlige bivirkninger fra non-interventionsstudier skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen inden for 15 dage.


Hvordan skal bivirkninger fra non-interventionsstudier publiceret i den videnskabelige litteratur indberettes?

Bivirkninger fra non-interventionsstudier publiceret i den videnskabelige litteratur skal kun indberettes til Lægemiddelstyrelsen, hvis enten forfatterne til artiklen eller markedsføringsindehaveren (eller begge) vurderer, at der er en kausal sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen. Vurderingen skal fremgå af bivirkningsindberetningen.

Bivirkninger fra non-interventionsstudier skal altid indberettes til Lægemiddelstyrelsen som ”Rapporttype” = ”Rapport fra studie” og ”Studietype” = enten ”Andre studier” eller ”Udleveringstilladelser” (”Individual patient use” / ”Compassionate use”).


Vil Lægemiddelstyrelsen kræve at modtage ikke-alvorlige bivirkninger i overgangsfasen fra igangværende non-interventionsstudier påbegyndt før juli 2012?

Lægemiddelstyrelsen kræver ikke at modtage ikke-alvorlige bivirkninger i overgangsfasen fra igangværende non-interventionsstudier påbegyndt før juli 2012.

Alvorlige bivirkninger fra non-interventionsstudier skal fortsat indberettes til Lægemiddelstyrelsen inden for 15 dage.  


Skal der indsendes PSUR for generiske produkter i juli 2012?

Indsendelsestidspunkterne i Work Sharing/Synkroniserings listerne angiver en måned, og PSUR kan indsendes på en hvilken som helst dato i denne måned, men skal frem til den nye lovgivning træder i kraft overholde de nuværende regler om PSUR cyklus (altså hhv. ½, 1,3 år).

Såfremt firmaet tidligere har indsendt PSUR på en dato, der ligger efter d. 21. juli (hhv. 2. juli for centralt godkendte lægemidler), vil den nye lovgivning være trådt i kraft ved indsendelsestidspunktet, og der skal derfor IKKE indsendes PSUR for dette generika i juli.

Hvis firmaet tidligere har indsendt PSUR før 21. juli (hhv før. 2. juli for centralt godkendte lægemidler), skal der indsendes PSUR i forhold til nuværende regler om PSUR cyklus i juli.

Eksempel: Et generisk produkt (registreret under Artikel 10(1) i Direktiv 2001/83/EC, uden særlige betingelser i markedsføringstilladelsen) med et indholdsstof som ifølge Work Sharing/Synkroniserings listerne har indsendelsestidspunkt i juli 2012. 

Firmaet har tidligere indsendt PSUR’er i slutningen af en måned. Skal der indsendes en PSUR i juli for dette generiske produkt?

Da firmaet tidligere har indsendt PSUR i slutningen af juli måned (efter 21. juli), skal der ikke indsendes PSUR for dette generika i juli 2012.


Indberetning af bivirkninger fra kliniske forsøg der udelukkende er relateret til ikke-forsøgslægemidler

Bivirkninger opstået under et klinisk forsøg, som kun er relateret til ikke-forsøgslægemidler og hvor der ikke er mistanke om interaktion med forsøgslægemidlet, skal indberettes som spontane rapporter.


Hvornår gælder indberetningspligten til Lægemiddelstyrelsen for SUSARs fra andre EU lande?

Alle SUSARs fra andre EU-lande skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, såfremt studiet med samme EudraCT nummer er aktivt i Danmark. Såfremt der opstår SUSARs i andre EU-lande, inden forsøget er opstartet i Denmark, er det sponsors ansvar at vurdere, om det har generel betydning for forsøgspersonernes sikkerhed, og om Lægemiddelstyrelsen dermed skal orienteres.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.