Medicin købt i andet EU- eller EØS-land

Opdateret 6. januar 2022

Hvis du køber receptordineret medicin i et andet EU/EØS-land, har du som udgangspunkt ret til tilskud efter samme regler, som gælder for receptordineret medicin købt på et apotek i Danmark. I Danmark fratrækkes et eventuelt tilskud til medicinen på apoteket, inden du betaler. Ved køb af receptordineret medicin i et andet EU/EØS-land, kan du ansøge om tilskud hos os.

De andre EU/EØS-lande er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Du skal benytte vores elektroniske ansøgningsskema.

Link til online ansøgningsskema.

Hvem kan få tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land?

Du kan få tilskud, hvis du er registreret i CPR med bopæl i Danmark og har et gult sundhedskort. Det gælder dog ikke, hvis du har ret til sundhedsydelser i Danmark til udgift for et andet EU-land, fx hvis du er grænsearbejder med bopæl i Danmark.  

Du kan også få tilskud, hvis du har bopæl i et andet EU/EØS-land, men har ret til sundhedsydelser i Danmark til udgift for Danmark og har et særligt sundhedskort. Fx fordi du er grænsearbejder i Danmark med bopæl i et andet EU/EØS-land. Det gælder dog ikke tilskud til medicin købt eller leveret i dit bopælsland.

Læs mere om, hvem der er berettiget til tilskud i §§ 2-5 og § 18 i bekendtgørelse nr. 1073 af 31. maj 2021 og pkt. 3.2. og 3.3. i Vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016.

Hvilken medicin kan jeg få tilskud til?

Betingelserne for at få tilskud til medicin er de samme, som hvis du køber din medicin i Danmark. Hvis du ikke har ret til tilskud i Danmark, kan du altså heller ikke få tilskud til medicinen, hvis det er købt i et andet EU/EØS-land.

Det indebærer eksempelvis:

 • Medicinen skal være ordineret til dig på recept.
 • Medicinen skal være tilskudsberettiget (Hvis den medicin du har købt i et andet EU/ EØS-land ikke markedsføres i Danmark, ydes tilskud, hvis der findes en identisk medicin (samme aktive indholdsstof, styrke og lægemiddelform) med tilskud i Danmark). Alternativt skal du have en bevilling af enkelttilskud til den pågældende medicin. Du kan se hvilke lægemidler, der automatisk er tilskudsberettigede i Danmark på www.medicinpriser.dk
 • For at få tilskud til medicin, der har generelt klausuleret tilskud i Danmark, skal lægen på recepten erklære, at du opfylder tilskudsklausulen
 • Hvis den medicin, du har købt, ville have været en del af en sygehusbehandling i Danmark, kan du ikke få tilskud efter sundhedslovens almindelige regler om medicin. I disse tilfælde skal du derfor ikke ansøge om tilskud hos Lægemiddelstyrelsen, men hos den region du bor i, og som administrerer reglerne om ret til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande. Det samme gælder medicin, som du har modtaget som led i sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land. Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om din ret til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.

Der ydes ikke tilskud til vacciner købt i et andet EU/EØS-land, uanset at vaccinen har tilskud i Danmark.

Hvordan beregnes mit tilskud?

Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på samme måde, som hvis du havde købt din medicin på et dansk apotek.

Dit tilskud beregnes som udgangspunkt på baggrund af tilskudsprisen på medicinen i Danmark dog maksimalt forbrugerprisen på den medicin, du har købt i et andet EU/EØS-land. Læs mere om tilskudspriser til medicin.

Der gælder samme tilskudsprocenter og beløbsgrænser, som gælder for beregning af tilskud til medicin købt i Danmark. Læs mere om de gældende procentsatser og beløbsgrænser under Medicintilskudsgrænser.

Eksempel på tilskudsberegning

Din CTR-saldo er 4000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 110 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 85 kr. refunderet af din region. Din CTR saldo efter købet bliver 4100 kr.

Din CTR-saldo er 4000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 70 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 70 kr. refunderet af din region. Din CTR-saldo efter købet er 4070 kr.

Hvilken dokumentation skal vi bruge for at behandle din ansøgning om tilskud?

Vi skal bruge:

 • Dit danske CPR-nr.
 • Dit navn og adresse
 • Den region du bor i (Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark eller Region Sjælland)
 • Digital kopi af kvittering for købet
 • Købsdatoen
 • Købslandet
 • Medicinens navn, styrke, lægemiddelform, pakningens størrelse
 • Medicinens pris
 • Valuta
 • Foto af pakningen
 • Recepten

Link til online ansøgningsskema.

Krav på tilskud forældes senest 1 år efter købstidspunktet

Bemærk, at din ansøgning om tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land skal være indgivet til Lægemiddelstyrelsen inden 1 år fra det tidspunkt, hvor medicinen blev købt. Udløber denne frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, forkortes fristen til den sidste hverdag, inden fristens udløb.

Har vi ikke modtaget din ansøgning om tilskud, inden for fristen, er dit krav forældet.

Sagsbehandling

Lægemiddelstyrelsen behandler din ansøgning og sender dig en afgørelse. Hvis medicinen er tilskudsberettiget, vil afgørelsen indeholde vores beregning af dit eventuelle tilskud.

Lægemiddelstyrelsenindberetter den danske tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR), så den tæller med i din CTR-saldo på samme måde, som hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Vi sender besked til den region, du bor i, om at refundere dig et eventuelt tilskudsbeløb. Du vil få beløbet indsat på din NEMkonto.

Hvis medicinen er tilskudsberettiget indberetter vi også dit køb til det Fælles Medicinkort (FMK).

Når du er på ophold eller rejse i et andet EU/EØS-land, er du dækket af dit blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til behandling og medicin, der bliver nødvendige under ophold eller rejse i et andet EU/EØS-land på samme vilkår, som gælder for landets egne borgere. Du kan læse mere om det det blå EU-sygesikringskort her: https://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/detblaakort.

Det blå EU-sygesikringskorts regler om refusion af udgifter til behandling og medicin gælder i disse tilfælde parallelt med de danske regler om tilskud til medicin købt i et andet EU-/EØS-land. Men man kan ikke både få tilskud efter de danske regler om tilskud til medicin og refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort til samme medicinkøb.

I vores ansøgningsskema bliver du spurgt, om du har købt medicinen i forbindelse med nødvendig behandling under ophold i et andet EU/EØS-land. Hvis du har det, kan du også være omfattet af reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Hvis du ikke ønsker at undersøge, om du kan få mere i refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, behandler vi din ansøgning som beskrevet under ”Sagsbehandling” ovenfor.

Hvis du ønsker at undersøge, om du kan få mere i refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort end efter de danske regler om tilskud til medicin, skal du ansøge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/refusion

Hvis du i vores ansøgningsskema oplyser, at du har ansøgt eller vil ansøge om refusion af udgiften til medicinen hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, orienterer vi Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har ansøgt om tilskud til samme medicin hos os.

Vi behandler din ansøgning og træffer afgørelse om, hvorvidt medicinen er tilskudsberettiget efter de danske regler og om, hvor meget du eventuelt kan få udbetalt i tilskud. I afgørelsen beder vi dig om at underrette os, hvis du vælger at få tilskuddet udbetalt.

Når vi modtager besked fra dig om, at du gerne vil have tilskud efter de danske regler indberetter vi den danske tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR), så den tæller med i din CTR-saldo, på samme måde som hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Samtidig beder vi den region, du bor i, om at udbetale et eventuelt tilskud til din NEMkonto og orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har valgt at få beregnet tilskud til medicinkøbet efter de danske regler.

Hvis du vælger at få udbetalt refusion af din udgift til medicin hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed os om, at du har fået refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...