Medicin købt i andet EU- eller EØS-land

Opdateret 14. juni 2024

Hvis du køber receptordineret medicin i et andet EU/EØS-land, har du som udgangspunkt ret til tilskud efter samme regler, som gælder for receptordineret medicin købt på et apotek i Danmark. På siden Tilskud og priser kan du læse mere om de danske regler for medicintilskud.  

Betingelserne for at få tilskud til medicin, som du har købt i et andet EU/EØS-land, er de samme, som hvis du køber din medicin i Danmark. Hvis du ikke har ret til tilskud til medicinen i Danmark, kan du heller ikke få tilskud, hvis det er købt i et andet EU/EØS-land.

Vi behandler ansøgninger om tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land efter de danske regler om medicintilskud. Hvis du har været på midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land, kan du være berettiget til tilskud efter reglerne om det blå sygesikringskort, der giver dig ret til tilskud efter de regler, der gælder i det land, hvor du har købt medicinen. Du finder mere information og ansøgningsskema her: EU-sygesikring. Du kan dog kun få tilskud eller refusion af din medicinudgift efter ét regelsæt.

Hvis du har haft udgifter til lægehonorar, sygehusbehandling eller transport kan du sende en ansøgning til den region, du bor i.

Der ydes ikke tilskud til vacciner købt i et andet EU/EØS-land, uanset at vaccinen har tilskud i Danmark.

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Du skal benytte vores digitale ansøgningsskema. Link til online ansøgningsskema.

Se nedenfor om mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dit danske CPR-nr.
 • Dit navn og adresse
 • Hvilken region du bor i
 • Købsdato
 • Købsland
 • Medicinens navn, styrke, lægemiddelform, pakningens størrelse
 • Medicinens pris
 • Valuta

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

 • Den recept, som blev anvendt ved købet 
 • Kvittering for at medicinen er betalt 
 • Foto af medicinens pakning

Om recepten

Der ydes tilskud uanset, om medicinen er ordineret på recept af en dansk læge eller en læge fra et andet EU/EØS-land. Medicinen skal dog være ordineret på en gyldig recept og hvis recepten er udstedt af din danske læge, skal det være en papirrecept. Du kan læse mere om recepter til brug i udlandet her: Recepter i udlandet. Du kan læse mere om de krav, der stilles til en gyldig recept her: Anerkendelse af recepter udstedet i andet EU/EØS-land.

Brug ikke apps eller medicinliste på udenlandske apoteker

Appen ”Medicinkortet”, ”Apoteket” eller andre apps, der viser ordinationer af din medicin er ikke en recept og kan ikke anvendes som gyldig dokumentation for, at du har købt lægemidlet i henhold til recept. Det samme gælder din medicinliste fra sundhed.dk eller en receptkvittering fra dit danske apotek. Det gælder uanset, at du har fået den receptordinerede medicin udleveret af det udenlandske apotek ved fremvisning af appen eller medicinlisten/receptkvitteringen. Det gælder både, hvis du har fremvist appen på din telefon eller hvis du har haft en udskrift af ordinationerne med dig som kopi. Det skyldes, at disse apps, medicinkortet fra sundhed.dk eller receptkvitteringen ikke indeholder de oplysninger, der kræves for, at der er tale om en gyldig recept.

Om kvitteringen

Du kan kun få tilskud til medicin, som du har betalt. En kassebon fra et apotek, anses for at være betalt. For øvrige regninger og fakturaer, skal der vedhæftes dokumentation for, at de er betalt – fx i form af kontoudskrift. I alle tilfælde skal det af kvittering/regning eller faktura fremgå, hvilken medicin, der er købt (lægemiddelnavn, styrke, form og antal), samt oplysning om, hvor og hvornår medicinen er købt. Derudover skal medicinens pris tydeligt fremgå.  

Visa/Dankort- eller fx Mastercard kvitteringer er ikke en gyldig kvittering, da ovenstående oplysninger ikke fremgår af disse.

Om foto af medicinens pakning

Foto af lægemiddelpakningen skal medsendes med henblik på at fastslå lægemidlets indholdsstof, pakningsstørrelse, styrke og lægemiddelform.

Hvis du har smidt pakningen ud, kan Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at en ansøgning skal være vedlagt foto af lægemiddelpakningen. Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om foto af lægemiddelpakningen i tilfælde, hvor vi på baggrund af andre oplysninger i sagen, ikke er i tvivl om lægemidlets indholdsstof, pakningsstørrelse, styrke og lægemiddelform. Det kan fx være, når samtlige oplysninger fremgår af den medsendte kvittering.

Hvis du har bopæl i et andet EU/EØS-land

Hvis du har bopæl i et andet EU/EØS-land, skal du også vedhæfte:

 • Foto af dit Særlige Sundhedskort, hvis du er grænsearbejder.
 • Foto af dit EU-sygesikringsbevis udstedt af Udbetaling Danmark, og foto af grænsearbejderens Særlige Sundhedskort, hvis du er familiemedlem til en grænsearbejder.
 • Foto af dit EU-sygesikringsbevis udstedt af Udbetaling Danmark, hvis du er pensionist eller familiemedlem til pensionist.

Kortene skal have været gyldige på købstidspunktet.

Mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening

Hvis du er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post, har du ret til at blive fritaget fra at ansøge om tilskud via vores digitale ansøgningsskema. Hvis det er tilfældet og du sender os en ansøgning om tilskud med almindelig post, beder vi dig skrive i din ansøgning, at du er fritaget fra Digital Post.

Hvis du ikke kan anvende vores digitale ansøgningsskema men ikke er fritaget fra Digital Post, kan du blive fritaget fra digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at vi vurderer, at du ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Hvis det er tilfældet, kan vi tilbyde, at din ansøgning kan indgives på anden måde. Ring gerne til os, hvis du ønsker vores stillingtagen til, om du kan fritages fra digital selvbetjening, selvom du ikke er fritaget fra Digital Post.

Der er egenbetaling på køb af tilskudsberettiget receptordineret medicin i Danmark.

I 2023 får du først tilskud til din medicin, når du har købt tilskudsberettiget medicin for mere end 1.045 kr. Selvom din medicin er tilskudsberettiget kan du derfor ende med at få 0 kr. udbetalt i tilskud. Læs mere om medicintilskudsgrænser.

Hvis dit medicinkøb er tilskudsberettiget vil vi indberette dit køb til Det Centrale TilskudRegister og købet vil derfor tælle med i din CTR-saldo, hvilket kan betyde, at du hurtigere får tilskud til medicin, som du køber senere i din tilskudsperiode. Læs mere om det Centrale TilskudsRegister.

Hvem kan få tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land?

Borgere med bopæl i Danmark, som har det gule sundhedskort, har med ganske få undtagelser ret til dansk medicintilskud til receptordineret medicin købt i et andet EU/EØS-land.

Derudover har grænsearbejdere og deres familiemedlemmer, pensionister og deres familiemedlemmer med bopæl i et andet EU/EØS-land også ret til dansk medicintilskud til receptordineret medicin købt i et andet EU/EØS-land. Det gælder dog ikke pensionister og medforsikrede familiemedlemmer, der bor i følgende EU/EØS-lande:  Belgien, Finland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Portugal, Spanien og Sverige.

Hvilke betingelser er der for, at jeg kan få tilskud?

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få tilskud efter de danske regler. De er eksempelvis:

 • Medicinen skal være tilskudsberettiget i Danmark på købstidspunktet. Alternativt skal du have en bevilling af enkelttilskud til den pågældende medicin. Hvis den medicin, du har købt, har generelt klausuleret tilskud i Danmark, skal du dokumentere, at en læge har vurderet, at du opfylder tilskudsklausulen. Hvis du er i tvivl, kan du se mere her: Generelle tilskud til medicin.
 • Medicinen skal være ordineret til dig på recept. Der ydes ikke tilskud til tilskudsberettiget håndkøbsmedicin, som ikke er ordineret til dig på recept.
 • Medicinen skal være markedsført som et lægemiddel i Danmark på købstidspunktet. Hvis den medicin du har købt i et andet EU/ EØS-land ikke markedsføres i Danmark, ydes tilskud, hvis der findes en identisk medicin (samme aktive indholdsstof, styrke og lægemiddelform) markedsføres med tilskud i Danmark.
 • Medicinen skal være betalt.

Om beregning af tilskud efter andre landes regler – Det blå EU-sygesikringskort

Du kan ikke få tilskud efter de danske regler, hvis der allerede er beregnet tilskud til dit medicinkøb i det land, hvor du har købt medicinen. Der kan kun beregnes tilskud efter ét regelsæt. Dette gælder uanset om beregningen efter de udenlandske regler førte til, at du fik 0 kr. i tilskud.

Sygehusbehandling

Hvis den medicin, du har købt, ville have været en del af en sygehusbehandling i Danmark eller den var en del af sygehusbehandling i det land, du har besøgt, kan du ikke få tilskud efter de danske regler om tilskud til medicin. I disse tilfælde kan du søge refusion hos den region, du bor i. Se kontaktdetaljer på de fem regioner i faktaboksen til højre.

Sådan beregner vi dit tilskud

Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på samme måde, som hvis du havde købt din medicin på et dansk apotek.

Tilskuddet beregnes på baggrund af prisen for den billigste identiske medicin, som kunne skaffes i Danmark på købstidspunktet. Denne pris vil fremgå af tilskudsberegningen i vores afgørelse som ”Medicinens tilskudspris”. Ved identisk medicin forstås samme aktive lægemiddelstof, styrke og lægemiddelform. Udgangspunktet er, at der ydes det samme i tilskud, som hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Dit tilskud beregnes som udgangspunkt på baggrund af tilskudsprisen på medicinen i Danmark dog maksimalt forbrugerprisen på den medicin, du har købt i et andet EU/EØS-land. Læs mere om tilskudspriser til medicin.

Det er dog ikke altid, at du kunne have købt en fuldstændig identisk medicin i Danmark på købstidspunktet. Nedenfor kan du læse om vores praksis for beregning af tilskud i forskellige tilfælde.

Praksis for beregning af tilskud

Medicinen er markedsført i anden pakningsstørrelse i Danmark

Hvis der ikke var markedsført ikke en identisk medicin i samme pakningsstørrelse på tidspunktet for købet vil tilskuddet blive beregnet på baggrund af den laveste tilskudspris per enhed på tværs af samtlige pakningsstørrelser i Danmark. Denne pris fremgår af tilskudsberegningen i vores afgørelse som ”Medicinens tilskudspris” Ved identisk medicin forstås samme aktive lægemiddelstof, styrke og lægemiddelform.

Medicinen var i leveringssvigt i alle pakningsstørrelser i Danmark

Hvis en identisk medicin var i leveringssvigt i alle pakningsstørrelser i Danmark på tidspunktet for dit køb bliver dit tilskud beregnet på baggrund af den pris, du har betalt for medicinen i et andet EU/EØS-land. Ved identisk medicin forstås samme aktive lægemiddelstof, styrke og lægemiddelform.

Medicinen er ikke markedsført i Danmark, men du har en enkelttilskudsbevilling

Hvis en identisk medicin på tidspunktet dit køb ikke var markedsført i Danmark og du har en bevilling af enkelttilskud, vil du få beregnet fuldt tilskud til den pris, du har betalt for medicinen i et andet EU/EØS-land.

Vi indberetter dit tilskudsberettigede medicinkøb til CTR. Købet kommer derfor til at indgå i din CTR-saldo over køb af tilskudsberettiget medicin i CTR på samme måde, som hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Dit tilskud beregnes på baggrund af dagskursen for den pågældende valuta på den dag, der træffes en afgørelse.

Eksempler på tilskudsberegning

Din CTR-saldo er 5000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 110 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 85 kr. refunderet af din region. Din CTR-saldo efter købet bliver 5100 kr.

Din CTR-saldo er 5000 kr., og du er derfor berettiget til 85 % tilskud. Du køber en medicin til et beløb svarende til 70 danske kroner i et andet EU-/EØS-land. I Danmark er tilskudsprisen 100 kr. Du får derfor 70 kr. refunderet af din region. Din CTR-saldo efter købet er 5070 kr.

Krav på tilskud forældes senest 1 år efter købstidspunktet

Bemærk, at din ansøgning om tilskud skal være indgivet til Lægemiddelstyrelsen senest inden 1 år fra det tidspunkt, hvor medicinen blev købt. Udløber denne frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, forkortes fristen til den sidste hverdag, inden fristens udløb.

Har vi ikke modtaget din ansøgning om tilskud, inden for fristen, er dit krav forældet.

Sagsbehandlingstid

Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 20 dage Der kan dog under særlige omstændigheder være lidt længere sagsbehandlingstid.

Tilskuddet udbetales til din NEM-konto

Vi sender besked til den region, du bor i, om at refundere dig et eventuelt tilskudsbeløb. Regionen indsætter beløbet på din NEM-konto i løbet af 14 dage. Hvis du ikke har modtaget beløbet inden for 14 dage, bedes du kontakte din region.

Vi indberetter oplysninger om dit tilskudsberettigede medicinkøb til det Fælles Medicinkort (FMK). 

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

Når du er på ophold eller rejse i et andet EU/EØS-land, er du dækket af dit blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til behandling og medicin, der bliver nødvendige under ophold eller rejse i et andet EU/EØS-land på samme vilkår, som gælder for landets egne borgere. Du kan læse mere om det det blå EU-sygesikringskort her.

Det blå EU-sygesikringskorts regler om refusion af udgifter til behandling og medicin gælder i disse tilfælde parallelt med de danske regler om tilskud til medicin købt i et andet EU-/EØS-land. Men man kan ikke både få tilskud efter de danske regler om tilskud til medicin og refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort til samme medicinkøb.

I vores ansøgningsskema bliver du spurgt, om du har købt medicinen i forbindelse med nødvendig behandling under ophold i et andet EU/EØS-land. Hvis du har det, kan du også være omfattet af reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Hvis du ikke ønsker at undersøge, om du kan få mere i refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, behandler vi din ansøgning som beskrevet under ”Sagsbehandling” ovenfor.

Hvis du ønsker at undersøge, om du kan få mere i refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort end efter de danske regler om tilskud til medicin, skal du ansøge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Hvis du i vores ansøgningsskema oplyser, at du har ansøgt eller vil ansøge om refusion af udgiften til medicinen hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, orienterer vi Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har ansøgt om tilskud til samme medicin hos os.

Vi behandler din ansøgning og træffer afgørelse om, hvorvidt medicinen er tilskudsberettiget efter de danske regler og om, hvor meget du eventuelt kan få udbetalt i tilskud. I afgørelsen beder vi dig om at underrette os, hvis du vælger at få tilskuddet udbetalt.

Når vi modtager besked fra dig om, at du gerne vil have tilskud efter de danske regler indberetter vi den danske tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR), så den tæller med i din CTR-saldo, på samme måde som hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Samtidig beder vi den region, du bor i, om at udbetale et eventuelt tilskud til din NEMkonto og orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har valgt at få beregnet tilskud til medicinkøbet efter de danske regler.

Hvis du vælger at få udbetalt refusion af din udgift til medicin hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed os om, at du har fået refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Klage over vores afgørelse

Du kan ikke klage over vores afgørelse til anden administrativ myndighed. Det følger af sundhedslovens § 168, stk. 3. Du er dog velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din sag.

Retsregler

Sundhedslovens afsnit II og §§ 168 og 168a

Bekendtgørelse nr. 1073 af 31. maj 2021 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande.

Vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) med senere ændringer.