Lægemiddelstyrelsens whistleblowerordning

1. november 2020

Der er med Lægemiddelstyrelsens whistleblowerordning mulighed for at indberette oplysninger om kritisable forhold.

Hvem kan indgive oplysninger?

Whistleblowerordningen kan anvendes af personer, der er ansat i Lægemiddelstyrelsen. Det omfatter arbejdstagere i bred forstand, herunder overenskomstansatte, tjenestemænd, deltids- og fuldtidsansatte, frivillige samt lønnede og ulønnede praktikanter.

Ordningen kan også anvendes af personer, der tidligere har været ansat i styrelsen, og som indberetter om oplysninger, som vedkommende kom i besiddelse af under ansættelsen i styrelsen.

Ordningen kan desuden anvendes af personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde i styrelsen, men som indberetter om oplysninger erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

Ordningen kan endelig benyttes af samarbejdspartnere og disses ansatte, hvis der mellem samarbejdspartneren og Lægemiddelstyrelsen består et mere kontinuerligt og formaliseret samarbejde, f.eks. i form af en indgået samarbejdsaftale. Der kan bl.a. være tale om private virksomheder, f.eks. leverandører og underleverandører.

Andre, f.eks. borgere, der har en sag hos Lægemiddelstyrelsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af ordningen. Hvis du ikke er omfattet af Lægemiddelstyrelsens whistleblowerordning men ønsker at oplyse styrelsen om kritisable forhold inden for styrelsens område, henvises du til at rette henvendelse til os. Se Lægemiddelstyrelsens kontaktoplysninger.

Hvilke oplysninger er omfattet?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af styrelsens opgaver. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.

Alvorlige forhold vil i almindelighed omfatte oplysninger om:

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse m.v.
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven m.v.
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet m.v.
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse m.v.
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter.
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Det er en forudsætning, at den person, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger til whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet på denne måde i ond tro, kan medføre politianmeldelse, ligesom det kan få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktsretlige konsekvenser for whistleblower.

Hvis Lægemiddelstyrelsen modtager oplysninger gennem whistleblowerordningen, som vurderes at falde uden for ordningens anvendelsesområde, vil afsender blive vejledt om, hvortil oplysningerne eventuelt i stedet kan rettes.

Hvordan indsender du oplysninger?

Hvis du ønsker at indsende oplysninger til styrelsens whistleblowerordning, skal du benytte linket nederst på denne side.

Din indberetning behandles af Lægemiddelstyrelsens Ledelsessekretariatet (chefen og en juridisk medarbejder) og afgøres endeligt af direktøren. Hvis indberetningen vedrører chefen for Ledelsessekretariatet, behandles den dog af Økonomi (chefen og en udvalgt medarbejder) og afgøres endeligt af direktøren. Vedrører en indberetning direktøren selv, behandles den af direktionen i Sundheds- og Ældreministeriets departement.

Vi behandler din indberetning hurtigst muligt.

Hvis du ved en indberetning vælger at angive dine kontaktoplysninger, vil du senest syv dage efter din indsendelse modtage en kvittering for vores modtagelse af din indberetning, herunder med oplysning om det videre forløb/den videre behandling af sagen.

Vi kan få behov for at stille dig yderligere/opfølgende spørgsmål for at sikre, at sagen behandles på et fuldt oplyst grundlag.

Du skal være opmærksom på, at der ved en indberetning til styrelsens whistleblowerordning via linket nedenfor sker en logning af IP-adressen fra den computer, som du sender din indberetning fra. Hvis du ønsker at være anonym, skal du derfor enten sende din indberetning fra en offentlig computer, f.eks. fra et bibliotek, hvor du ikke logger ind med din identitet, eller anvende en VPN-forbindelse eller TOR. IP-adressen bør i disse tilfælde ikke kunne spores direkte tilbage til dig.

Det samme gælder, hvis du indsender din indberetning fra en computer, som er på Lægemiddelstyrelsens netværk, da dette vil kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på styrelsens netværk.

Hvis du ved en indberetning ønsker at være anonym, skal du herudover være særligt opmærksom på:

 • ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger om din identitet som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter eller øvrige uploadede filer.
 • at indholdet og karakteren af din indberetning kan resultere i, at din identitet vil kunne udledes heraf. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis din henvendelse vedrører et emne, som kun en begrænset personkreds har kendskab til.
 • at vi ikke vil kunne kommunikere med dig. Vi vil f.eks. kunne have behov for at kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger til at kunne vurdere det forhold, som din indberetning handler om.
 • at der kan være en risiko for, at din indberetning må henlægges, uden at vi kan komme til bunds i sagen. Dette skyldes, at undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan give anledning til vanskeligheder i praksis, og at myndigheder ikke i sig selv må lægge vægt på anonyme oplysninger som led i en indgribende afgørelse over eksempelvis en myndigheds ansat.
 • at der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor fx politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at man ikke indgiver oplysninger til styrelsens whistleblowerordning anonymt, hvor dette vurderes at være muligt.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...