Post Authorisation Safety Study (PASS)

30. oktober 2023

Et Post Authorisation Safety Study (PASS) er:

 • en sikkerhedsundersøgelse af et godkendt lægemiddel, hvor undersøgelsen har til formål at identificere, karakterisere eller kvantificere en sikkerhedsrisiko, bekræfte lægemidlets sikkerhedsprofil eller måle effektiviteten af risikominimeringsforanstaltninger.
 • en sikkerhedsundersøgelse, hvor lægemidlet anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen.

Et PASS kan være et klinisk forsøg (interventionsforsøg) eller en ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse (et non-interventionsstudie).

Et PASS kan igangsættes af markedsføringstilladelsesindehaveren frivilligt eller på baggrund af et vilkår i markedsføringstilladelsen for lægemidlet. Det kan være en undersøgelse, der gennemføres i et eller flere lande i EU/EØS.

Yderligere detaljer om PASS studier, kan findes i denne europæiske Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP).

Et klinisk forsøg med lægemidler til mennesker må kun udføres i Danmark, når Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse hertil, jf. lægemiddellovens § 88, stk. 1. Det gælder også for et PASS, der er et klinisk forsøg. Ved forsøg på mennesker skal der desuden foreligge en tilladelse til forsøget fra en videnskabsetisk komité, jf. lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter. Læs mere om kliniske forsøg.

En ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse, der er et vilkår for en markedsføringstilladelse, og som er fastsat efter udstedelse af markedsføringstilladelsen, jf. lægemiddellovens § 9, stk. 2, må først iværksættes, når Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse hertil, hvis undersøgelsen kun skal foregå i Danmark, jf. lægemiddellovens § 92 b, stk. 1.

En ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse, der er et vilkår for en markedsføringstilladelse, jf. lægemiddellovens § 9, og som skal udføres i mere end et EU-/EØS-land, eller hvor Lægemiddelstyrelsen har fastsat vilkår for undersøgelsen i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelsen, jf. lægemiddellovens § 9, stk. 1, må først iværksættes, når Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), som hører under det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har givet tilladelse til undersøgelsen, jf. lægemiddellovens § 92 b, stk. 2. Lægemiddelstyrelsen skal ikke godkende undersøgelsen. Læs mere om PRAC og ansøgning om godkendelse af ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser.

En ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse, der er et vilkår for et lægemiddel, der er godkendt ved en fællesskabsmarkedsføringstilladelse udstedt af Europa-Kommissionen, må først iværksættes, når PRAC har givet tilladelse til undersøgelsen, jf. artikel 28b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107n, stk. 3, i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU).

Frivillige ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser

Lægemiddelstyrelsen skal ikke godkende ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser, der igangsættes frivilligt af markedsføringsindehaveren.

Yderligere detaljer om PASS kan findes i denne europæiske guideline: Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP).

En ansøgning om tilladelse til iværksættelse af en ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse sendes til Lægemiddelstyrelsen via Eudralink til LMU@dkma.dk.  

Der skal sendes ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, når styrelsen har fastsat vilkår om undersøgelsen efter udstedelse af en markedsføringstilladelse, og hvis undersøgelsen kun skal gennemføres i Danmark.

Ansøgningen skal indeholde et udkast til en forsøgsprotokol, der indeholder en nærmere beskrivelse af undersøgelsens formål og tilrettelæggelse af undersøgelsen, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 897 af 23. juni 2016 om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser.

Forsøgsprotokollen skal fremlægges i det format, der er fastsat i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 520/2012 af 19. juni 2012 om udførelsen af lægemiddelovervågningsaktiviteter, jf. forordningens artikel 38.

Ansøgningen bedes indsendt med et følgebrev, der indeholder følgende information:

 • Dato for registrering i EU-PASS og registreringsnummer
 • Henvisning til at studiet er obligatorisk og vilkåret for markedsføringstilladelsen
 • Hvor studiet skal foregå i Danmark

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse senest 60 dage efter modtagelse af ansøgningen og udkast til forsøgsprotokollen, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser.

Lægemiddelstyrelsen kan komme med en begrundet indsigelse og om nødvendigt meddele afslag på ansøgningen, hvis det vurderes, at gennemførelse af undersøgelsen vil fremme anvendelsen af lægemidlet, eller undersøgelsen er udformet på en sådan måde, at formålet med undersøgelsen ikke kan opnås, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser.

 • Før indehaveren af en markedsføringstilladelse foretager væsentlige ændringer af forsøgsprotokollen for en ikkeinterventionsundersøgelse, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, skal indehaveren af markedsføringstilladelsen ansøge om tilladelse hertil, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser.
 • Ansøgning om ændring af forsøgsprotokollen skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen, som tager stilling til, om der kan meddeles tilladelse ændringen, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen om ikkeinterventionsikkerhedsundersøgelser.
 • Ansøgningen skal indeholde udkast til den ændrede forsøgsprotokol og en begrundelse for ændringerne, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen om ikkeinterventionsikkerhedsundersøgelser.
 • Ansøgningen sendes til Lægemiddelstyrelsen via Eudralink til LMU@dkma.dk.

Før indehaveren af markedsføringstilladelsen foretager væsentlige ændringer af forsøgsprotokollen for en ikkeinterventionsundersøgelse, der er godkendt af PRAC, skal indehaveren af markedsføringstilladelsen ansøge om tilladelse hertil. Ansøgning om ændring af forsøgsprotokollen sendes til PRAC, som tager stilling til, om der kan meddeles tilladelse til ændringen. Ansøgningen skal indeholde et udkast til den ændrede forsøgsprotokol og en begrundelse for ændringerne, jf. § 7 i bekendtgørelsen om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser samt artikel 28 b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107o i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU). Læs mere herom på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sende en rapport om resultaterne af ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelsen, der er gennemført i Danmark, til Lægemiddelstyrelsen, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis undersøgelsen er godkendt af PRAC. I den situation skal indehaveren af markedsføringstilladelsen indsende en rapport om resultaterne af ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelsen til PRAC, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 2 samt artikel 28 b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107p i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU).

Fremsendelse til Lægemiddelstyrelsen skal ske senest 12 måneder efter, at indsamlingen af data fra undersøgelsen er afsluttet, medmindre Lægemiddelstyrelsen har tilladt en fravigelse af denne tidsfrist, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 1. Rapporten sendes til Lægemiddelstyrelsen via Eudralink til LMU@dkma.dk.

Fremsendelse til PRAC skal ske senest 12 måneder efter, at indsamlingen af data fra undersøgelsen er afsluttet, medmindre PRAC har tilladt en fravigelse af denne tidsfrist, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 2, samt artikel 28 b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107p i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU).

Indehaveren af en markedsføringstilladelse skal også sende en rapport om resultaterne af en frivillig ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelse, der er gennemført i Danmark, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 1. Fremsendelse skal ske, senest 12 måneder efter, at indsamlingen af data fra undersøgelsen er afsluttet, medmindre Lægemiddelstyrelsen skriftligt har tilladt en fravigelse af denne tidsfrist, jf. lægemiddellovens § 92 c, stk. 1, 2. pkt.

Hvis PRAC har godkendt protokollen til en ikkeinterventionsundersøgelse, sender indehaveren af markedsføringstilladelsen protokollen til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor undersøgelsen gennemføres, hvorefter undersøgelsen kan påbegyndes i overensstemmelse med den godkendte protokol, jf. artikel 28 b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107 n, stk. 3, i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU). Lægemiddelstyrelsen orienteres, hvis undersøgelsen bl.a. skal foregå i Danmark.

Hvis PRAC har godkendt væsentlige ændringer af en godkendt protokol, underretter indehaveren af markedsføringstilladelsen i givet fald de medlemsstater, hvor undersøgelsen gennemføres, herom, jf. artikel 28 b, stk. 1, i forordning 726/2004 (som ændret ved forordning 1235/2010) og artikel 107 o i direktiv 2001/83/EF (som ændret ved direktiv 2010/84/EU). Lægemiddelstyrelsen underrettes, hvis undersøgelsen bl.a. foregår i Danmark.

Læs mere i Annex to GVP module VIII - Post-authorisation safety studies.

Orientering bedes indsendt med et følgebrev der indeholder følgende information:

 • Dato for registrering i EU-PASS-registret og registreringsnummer
 • Studiet er frivilligt eller obligatorisk (et vilkår i markedsføringstilladelsen)
 • Studiet foregår eller foregik i Danmark
 • Dato for evt. godkendelse af PRAC

Orienteringen sendes til Lægemiddelstyrelsen via Eudralink til lmu@dkma.dk.

Yderligere detaljer om information, der skal fremsendes til Lægemiddelstyrelsen vedrørende PASS, fremgår af Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP).

Det fremgår af GVP.VIII.B.5.1, at indehaveren af markedsføringstilladelsen bør indsende udkast til artikel (manuskript) om resultater af et PASS til EMA og de nationale lægemiddelmyndigheder i EU/EØS senest 2 uger efter, at artiklen er accepteret af det faglige tidsskrift.

Udkast til artikler kan sendes til Lægemiddelstyrelsen via Eudralink til LMU@dkma.dk.

Yderligere information fremgår af Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP).