Håndtering af interessekonflikter

Opdateret 8. marts 2023

Lægemiddelstyrelsen arbejder efter nogle klare habilitetsregler, der sætter rammerne for den daglige sagsbehandling. Det sker for at undgå interessekonflikter og for at sikre, at godkendelse, kontrol og overvågning af medicin sker ud fra saglige hensyn. Reglerne om habilitet er forankret i både forvaltningsloven og i lægemiddelloven. Her kan du se, hvad de i praksis betyder for Lægemiddelstyrelsens ansatte.

Habilitetsregler i praksis

Medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen, må ikke have økonomiske og/eller personlige interesser i lægemiddel- og/eller medicoindustrien, som kan påvirke deres uvildighed for arbejdet i styrelsen. Det gælder også for medlemmer af nævn og råd, der rådgiver Lægemiddelstyrelsen.

I tillæg til styrelsens egne habilitetsregler følger Lægemiddelstyrelsen Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) regler i forbindelse med arbejdet i EMA.

Tidligere ansættelser

Medarbejdere, der er ansat til at inspicere lægemiddelvirksomheder, og som tidligere har været ansat i en lægemiddelvirksomhed, må ikke inspicere den pågældende virksomhed i de første 3 år, efter de har været ansat i virksomheden.

Aktiebeholdninger

  • Pr. 4. juli 2019 trådte nye interne regler i styrelsen i kraft, der betyder, at nye ansatte i Lægemiddelstyrelsen ikke må eje aktier eller lign. i lægemiddel- og/ eller medicovirksomheder. Nuværende ansatte skal afhænde aktier m.v. inden for to år efter, at de er blevet varslet herom. Hvis en ansat arver aktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, skal den pågældende som udgangspunkt afhænde dem senest et år efter, at den pågældende har fået dispositionsret over aktierne. Indtil afhændelsen kan den pågældende ikke deltage i behandlingen af eller træffe afgørelse i sager, der vedrører den pågældende lægemiddel- og /eller medicovirksomhed.
  • Ansatte i Lægemiddelstyrelsen, der ejer aktier til en værdi af mere end 100.000 kr. i andre virksomheder end lægemiddel- og/eller medicovirksomheder betragtes som inhabile i forhold til disse virksomheder og kan derfor ikke deltage i behandlingen af eller træffe afgørelse i sager, der vedrører dem. Ansatte, der ejer aktier til en værdi af under 100.000 kr. kan ikke deltage i behandlingen af eller træffe afgørelse i sager, der kan have væsentlig økonomisk betydning for den pågældende virksomhed. I sager uden væsentlig økonomisk betydning for virksomheden skal der foretages en konkret afvejning af, om der foreligger inhabilitet.
  • Hvis en ansats nærtstående familiemedlem eller anden nærtstående ejer aktier til en værdi af mere end 100.000 kr. i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, er den ansatte som udgangspunkt inhabil i forhold til den pågældende virksomhed og kan derfor ikke deltage i behandlingen af eller træffe afgørelse i sager, der vedrører den. Ejer en ansats nærtstående familiemedlem aktier for under 100.000 i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, er den ansatte som udgangspunkt ikke inhabil. Der skal dog foretages en konkret vurdering af, om der foreligger særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. 

Bibeskæftigelse

Medarbejdere må gerne have bibeskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen i Lægemiddelstyrelsen. Dog må bibeskæftigelsen ikke indebære risiko for interessekonflikt i forhold til arbejdet i Lægemiddelstyrelsen.