Individuelle tilskud til medicin

Opdateret 14. december 2022

Ansøgning

Det er kun læger og tandlæger, der kan søge om individuelle tilskud. Alle ansøgninger om individuelle tilskud samt besvarelse af vores anmodninger om yderlige oplysninger skal ske elektronisk. Dette kan gøres via det Fælles Medicin Kort (FMK-online) eller dit lægepraksissystem.

Du finder her en vejledning til hvordan du søger via FMK-online.

Status på ansøgninger kan ses i FMK-online eller i praksissystemerne. Det er den ansøgende læges ansvar at informere patienten om status på ansøgningen.

Imødekommes en ansøgning, er det den specifikke patient, der er søgt til, som får tilskuddet. Vi giver besked til den ansøgende læge, patienten og apoteket.

Hvis en ansøgning ikke imødekommes, er det kun den ansøgende læge, som får svar. Det er i disse tilfælde lægens ansvar at informere patienten om, at ansøgningen ikke er imødekommet og varetage den fremtidige behandling af patienten.

OBS: Vær opmærksom på, at vi kun har de oplysninger om patienten, som oplyses i ansøgningerne. Vi har for eksempel ikke adgang til FMK-online. Det er derfor den ansøgende læges ansvar at sørge for, at oplysninger som for eksempel blodprøvesvar, skanninger, BMD-målinger, tidligere forsøgte behandlinger, som kan være relevant for vores sagsbehandling, anføres i ansøgningen.

E-mail notifikation

Angiv en e-mailadresse på ansøgningen, så vi kan sende en mail, når vi har behandlet ansøgningen. Brug ikke patientens e-mailadresse, da patienten ikke har adgang til systemet. Du kan med fordel bruge en sygeplejerskes eller en sekretærs e-mailadresse. Vi gør opmærksom på, at det kun er den ansøgende læge, der kan besvare ”mangler oplysninger”. I den mail vi sender vil det fremgå, om ansøgningen for eksempel er imødekommet, har fået afslag eller om vi mangler oplysninger, men der vil ikke fremgå oplysninger om patienten. Ved klik på linket i mailen kommer du direkte til FMK-online-login.

Det er kun læger, der kan søge Lægemiddelstyrelsen om individuelt tilskud. Du skal anvende din sundhedsfaglige signatur/nøglefil. Du kan ikke anvende dit personlige NemID til tilskudsmodulet.

”Lægens medhjælp” kan forberede ansøgninger som kladder til dig. Du kan læse mere om ”lægens medhjælp” nedenfor.

Enkelttilskud kan søges til lægemidler, der ikke har generelt tilskud, eller i de tilfælde, hvor patienten ikke opfylder klausulen for klausuleret tilskud. En enkelttilskudsbevilling gælder, foruden det lægemiddel, der står anført på bevillingen, også til alle andre lægemidler med samme indholdsstof og samme administrationsvej. Du skal i ansøgningen begrunde, hvorfor patienten bør behandles med det pågældende lægemiddel.

Vi skal blandt andet vurdere:

  • Om medicinen har en særlig behandlingsmæssig betydning for patienten, som står i rimeligt forhold til lægemidlets pris herunder om det har vist effekt på patienten, eller den forventede effekt må anses for overvejende sandsynlig
  • Om andre rationelle behandlingsmetoder i det konkrete tilfælde er fundet utilstrækkelige, ikke tolereres eller er uhensigtsmæssige.

Der findes en liste over vejledende kriterier for enkelttilskud til de mest ansøgte lægemidler.

Selv om det hedder ”Enkelt” tilskud, betyder det ikke, at tilskuddet kun gives én enkelt gang. Det betyder, at tilskuddet gælder til det specifikke indholdsstof til den specifikke patient.

Enkelttilskud bevilges med 180 dages tilbagevirkende kraft fra Lægemiddelstyrelsens modtagelse af lægens ansøgning.

Du kan søge om forhøjet tilskud, hvis det er nødvendigt at behandle en patient med et dyrere, synonymt lægemiddel end det billigere synonyme lægemiddel med sammen indholdsstof. Der skal være meget gode grunde til, at de billigere synonyme lægemidler ikke kan bruges. Med mindre der er tale om meget alvorlige bivirkninger (fx allergisk reaktion), vil det normalt ikke være nok, at der kun er foretaget et behandlingsforsøg. Vi skal i ansøgningen blandt andet have oplyst:

  • Hvilke billigere synonyme lægemidler, der har været forsøgt.
  • Behandlingsvarigheden.
  • Observerede bivirkninger eller oplysninger om manglende effekt.

Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til lægemidlets faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen. En eventuel bevilling gives til det præcise varenummer du har anført, at patienten skal behandles med.

Du kan læse mere om bivirkninger ved medicin her

Forhøjet tilskud bevilges med 14 dages tilbagevirkende kraft fra Lægemiddelstyrelsens modtagelse af lægens ansøgning.

 

En læge kan ansøge om terminaltilskud til den døende patient, når patienten er indtrådt i den terminale fase af sin sygdom, hvor det er helt oplagt, at patientens forventede restlevetid er på få uger til få måneder, og hospitalsbehandling med henblik på helbredelse er udsigtsløs. Terminaltilskuddet er til patienter, der vælger at dø i eget hjem eller på hospice, og fx plejes af nærtstående, kommunen eller personalet på et hospice. Terminaltilskuddet dækker alle udgifterne til lægeordineret medicin. Tilskuddet gives for en periode på 12 måneder.

En patient er ikke berettiget til terminaltilskud på det tidspunkt, hvor der stilles en malign diagnose eller der konstateres anden alvorlig sygdom, medmindre patienten allerede på det tidspunkt er døende og kun forventes at leve i kort tid (få uger til få måneder).

Vær opmærksom på, at vi ved genansøgninger ofte har brug for flere oplysninger. Derfor anbefaler vi, at du altid vælger at blive notificeret via e-mail så vi kan gøre dig opmærksom på, at vi har brug for flere oplysninger.

Lægemiddelstyrelsen skal skriftligt orienteres, hvis en patient mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen. Vi udløber da bevillingen og sender brev til patienten med besked om dette. Vi sender ligeledes kopi af brevet til dig til orientering.

Tilbagevirkende kraft

Startdatoen for en bevilling af terminaltilskud beregnes altid ud fra den dato vi har modtaget ansøgningen. Vi bevilger automatisk med 4 dages tilbagevirkende kraft. I særlige tilfælde kan vi bevilge med op til 3 måneders tilbagevirkende kraft. Hvis patienten er død på ansøgningstidspunktet, kan vi bevilge med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft.

Varigheden på 12 måneder beregnes ud fra startdatoen for bevillingen.

Hvis startdatoen på en bevilling skal ændres, kan vi gøre det efter telefonisk henvendelse fra dig eller en sekretær/sygeplejeske.

Hvad dækker bevillingen

Bevillingen giver 100 % i tilskud til alle lægemidler, visse naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater, der udskrives på recept. Du kan se hvilke her:

Liste over naturlægemidler med markedsføringstilladelse

Liste over vitamin- og mineralpræparater med markedsføringstilladelse

Fra 1. januar 2019 gives der også automatisk 100 % i tilskud til de produkter, der er en del af forsøgsordningen om medicinsk cannabis.

Terminalbevillingen dækker ikke ernæringsprodukter (fx Nutridrink eller Fresubin), kosttilskud (fx Unikalk eller Mablet) eller sygeplejeartikler (fx bleer eller sprøjter), da disse ikke er lægemidler. For dækning af disse udgifter kan patienten eller pårørende søge om tilskud hos kommunen.

Lægemiddelstyrelsen behandler langt de fleste ansøgninger om enkelttilskud og forhøjet tilskud inden for 14 dage. Ansøgninger om terminaltilskud behandles normalt inden for 2 hverdage.

Lægens medhjælp (medicinstuderende, sygeplejersker, farmaceuter, sekretærer og socialrådgivere) kan alle hjælpe dig med en række administrative opgaver i forbindelse med dine patienter, også når det drejer sig om medicintilskud. Det kræver blot, at du giver dem de fornødne rettigheder i FMK-online.

Medhjælpen kan:

  • Forberede ansøgninger om medicintilskud, så du blot behøver at godkende dem.
  • Modtage Lægemiddelstyrelsens notifikationsmail om, at ansøgningen er behandlet.
  • Holde øje med dine ansøgninger, så du straks bliver gjort opmærksom på, hvis din ansøgning om medicintilskud ikke bliver bevilget. Det er også til gavn for patienten.
  • I de tilfælde, hvor ansøgningen ikke er blevet bevilget, kan medhjælpen – ved at klikke på linket til sagen i FMK-online – finde ud af, hvorfor en ansøgning har fået afslag.
  • Hvis Lægemiddelstyrelsen mangler oplysninger, kan medhjælpen gøre dig opmærksom på det. Vedkommende kan dog ikke besvare disse.

Du kan finde meget mere information om Lægens medhjælp og tildeling af rettigheder her:

Oprettelse af bemyndigelser i FMK-online

NemID medarbejdersignatur

Du skal være opmærksom på, at en bemyndigelse udløber efter 2 år.

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning til bemyndigelse af ”lægens medhjælp”.

Det vil fremgå af hovedmenubilledet i FMK-online, hvis der er bemyndigelser, som er ved at udløbe.

Har du brug for support til funktionaliteterne i tilskudsmodulet, kan du kontakte Tilskudssektionen i Lægemiddelstyrelsen på telefon nr.  44 88 96 96.
Du kan ringe på hverdage mellem kl. 8.30 - 15.30.
Du kan skrive til email: Send en mail  

Hvis du har brug for support til ordinations-, recept- eller vaccinationsmodulet, kan du kontakte Servicedesk i Sundhedsdatastyrelsen på telefon nr. 32 68 39 00.
Du kan ringe på hverdage mellem kl. 9.00 - 15.00.
Du kan skrive til email: Send en mail

Har du brug for support til den sundhedsfaglige digitale signatur/nøglefil skal du kontakte din IT-afdeling.

Har du brug for support til din digitale signatur eller NemID Erhverv, kan du kontakte Nets DanID på telefon nr. 72 24 70 90.
Du kan finde hjælp til NemID medarbejdersignatur på DanID’s supportsider