Sikkerhedsopdateringer

Opdateret 22. marts 2021

Hvad er en Periodisk sikkerhedsopdateringsrapport (PSUR)?

En periodiske sikkerhedsopdateringsrapport (på engelsk Periodic Safety Update Report) (PSUR) er en rapport, der giver status over både fordele og risici af et lægemiddel.

Rapporten, som skal indsendes af markedsføringsindehaveren til EMA, skal bl.a. indeholde:

 • en oversigt over de bivirkninger, firmaet har kendskab til
 • et skøn over antallet af patienter, som er behandlet med lægemidlet
 • en overordnet vurdering af lægemidlets sikkerhedsprofil
 • forslag til nye sikkerhedsmæssige initiativer, hvis det er relevant
 • en overordnet vurdering af lægemidlets fordele
 • en videnskabelig vurdering af forholdet mellem lægemidlets risici og fordele baseret på samtlige oplysninger fra primært kliniske forsøg, den videnskabelige litteratur samt bivirkningsindberetninger

Hvornår skal PSUR indsendes?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har publiceret en liste over indsendelsesdatoer og frekvenser for indsendelse af periodiske sikkerhedsopdateringer (PSUR). Denne liste kaldes EURD listen. EURD listen er en liste over aktive substanser samt kombination af aktive substanser, som findes i lægemidler godkendt efter forskellige procedurer (National Procedure, Mutual recognition procedure (MRP), Decentralised procedure (DCP), Central Procedure) i EU. Listen angiver EU reference dato, PSUR indsendelsesfrekvensen, det næstkommende data lock point (DLP) (defineret som afskæringsdatoen for data, der skal inkluderes i en PSUR), samt hvilket land i EU der er ansvarlig for vurdering af den eller de indsendte PSUR’er for hver substans eller kombination af substanser.

Informationerne, der er angivet i EURD listen for en given substans eller kombination af substanser, træder i kraft 6 måneder efter publikationsdatoen på listen.

Markedsføringsindehaveren har pligt til at indsende PSUR i henhold til de datoer, der er publiceret på EURD listen. EURD-listen tilsidesætter PSUR frekvens og DLP, som beskrevet i Article 107c (2) of Directive 2010/84/EU, samt et hvert andet vilkår der er beskrevet i markedsføringstilladelsen.

Hvis substansen/kombinationen af substanser ikke findes på EURD-listen, følges den PSUR frekvens beskrevet i Article 107c (2) of Directive 2010/84/EU:

 1. hver sjette måned efter udstedelsen af markedsføringstilladelsen i Danmark og indtil markedsføringen påbegyndes
 2. hver sjette måned i de første to år efter den første markedsføring
 3. én gang om året de følgende to år
 4. hvert tredje år herefter.

Hvordan skal PSUR indsendes?

Markedsføringsindehavere skal benytte PSUR Repository som eneste indsendelsesmetode og skal ikke indsende PSUR’er til de enkelte nationale myndigheder. Det er obligatorisk at anvende PSUR Repository for både centralt, nationalt, MRP og DCP godkendte produkter, uanset om PSUR er del af en EU single assessment procedure eller om PSUR følger en national procedure. PSUR’er som ikke indsendes til PSUR Repository, vil ikke blive betragtet som indsendte og vil derfor ikke blive vurderet. PSUR’er som ikke indsendes til PSUR Repository opfylder dermed ikke markedsføringsindehaverens retslige pligt til indsendelse af PSUR’er.

PSUR Repository er en central platform til opbevaring og udveksling af PSUR’er og relaterede dokumenter mellem myndigheder og medicinalvirksomheder i EU. Platformen er etableret på baggrund af lovgivningen om lægemiddelovervågning, som led i fremme af udveksling af information mellem myndigheder og medicinalvirksomheder. PSUR Repository er udelukkende tiltænkt humane lægemidler. Du kan læse mere om PSUR Repository.

Alle PSUR’er indsendes til PSUR Repository via eSubmission Gateway/Web Client. For at kunne gøre dette, skal markedsføringsindehaveren registreres som bruger ved hjælp af selvregistreringsfunktionen. PSUR’er skal indsendes i eCTD. Alle andre formater vil blive afvist.

Før indsendelse til PSUR Repository er det vigtigt, at markedsføringsindehaveren sikrer sig, at informationen om deres godkendte produkter er korrekte i Artikel 57 databasen. Det skyldes, at informationen i Artikel 57 databasen er linket til PSUR Repository. Hvis informationen om et produkt ikke er korrekt i Artikel 57 databasen, kan PSUR’en ikke uploades. Korrekt opdatering af Artikel 57 databasen er lovpligtig ifølge lovgivningen om lægemiddelovervågning. Mere information om indsendelse af information om lægemidler til Artikel 57 databasen kan findes her

Information om PSUR Repository, samt vejledninger og vejledningsvideoer omhandlende brugerregistrering, hvordan PSUR’er indsendes og i hvilket format, kan findes her.   

EMA kan kontaktes med spørgsmål vedrørende PSUR Repository og eSubmission Gateway/Web Client via EMA Service Desk portal.

Hvor offentliggøres resultatet af PSUR vurderinger?

Markedsføringsindehavere er forpligtet til at holde sig opdateret på deres substans(er) og til at holde deres produktresumé opdateret. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der ikke skal indsendes PSUR rutinemæssigt (som f.eks. ved generika (artikel 10(1)) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler). Dette inkluderer også opdateringer i overensstemmelse med konklusionen af PSUR vurderinger.

Single assessment procedurer

Stedet hvor resultatet af single assessment proceduren publiceres, afhænger af hvilke godkendelsestyper, der indgår i PSUSA proceduren, se tabellen nedenfor.

 Indgår i PSUSA procedure  Kun CAP produkter  Både CAP og NAP produkter  Kun NAP produkter
 Resultat af PSUSA findes:  Se EMA's hjemmeside under det enkelte produkts EPAR  Se Community register  Se EMA's hjemmeside ‘Download medicine data’

Work sharing (WS) procedurer

Single assessment er nu i gang for både CAP og NAP produkter og derfor oprettes ikke nye work sharing procedurer.

Konklusionen af PSUR vurderinger under worksharing proceduren bliver offentliggjort på CMDh’s (Co-ordination Group for Mutual recognition and Decentralised Procedures – human) hjemmeside.

Skal der rutinemæssigt indsendes PSUR for produkter der er godkendt efter artikel 10(1), 10a, 14 og 16a? 

Der skal ikke rutinemæssigt indsendes periodiske sikkerhedsopdateringer for følgende lægemidler (se artikel 107b (3) i direktiv 2001/83/EC med senere ændringer):

 • generiske lægemidler (artikel 10(1) i direktiv 2001/83/EC)
 • lægemidler som indeholder et virksomt stof, for hvilket det er påvist, at det har fundet almindelig anerkendt anvendelse (artikel 10a i direktiv 2001/83/EC)
 • homøopatiske lægemidler (artikel 14 i direktiv 2001/83/EC), eller
 • traditionelt anvendte plantelægemidler (artikel 16a i direktiv 2001/83/EC)
Der skal kun indsendes PSUR for ovennævnte lægemidler, hvis det specifikt fremgår af EURD-listen. Hvis substansen for det generiske lægemiddel ikke findes på EURD-listen, skal der kun indsendes PSUR, hvis det er fastsat i markedsføringstilladelsen i forbindelse med godkendelsen af lægemidlet, eller Lægemiddelstyrelsen har anmodet om en PSUR.

Markedsføringsindehavere af ovennævnte lægemidler er forpligtet til at holde sig opdateret med resultaterne af WS og PSUSA vurderingerne. Markedsføringsindehavere af generiske lægemidler, for hvilke der ikke rutinemæssigt skal indsendes PSUR, skal altid meddele de nationale myndigheder og Lead Member State / PRAC rapporteur, hvis de bliver opmærksom på et nyt sikkerhedsmæssigt problem.

Skal der indsendes PSUR for afregistrerede produkter?

Hvis produktet er afregistreret efter submission date i henhold til EURD listen, skal der indsendes en PSUR. Dette gælder uanset om dette er før eller efter procedurestart.

Hvis produktet er afregistreret før submission date i henhold til EURD listen, skal der ikke indsendes PSUR, medmindre dette specifikt kræves af myndighederne.

Hvordan vurderes de periodiske sikkerhedsopdateringer?

I Lægemiddelstyrelsen vurderer vi PSUR’er på udvalgte substanser, med input fra de øvrige EU medlemslande. I vurderingen ser vi bl.a. på:

 • er PSUR udarbejdet som beskrevet i GVP-guideline modul VII?
 • er rapportens faglige kvalitet acceptabel, herunder om relevante resultater fra kliniske forsøg, den videnskabelige litteratur samt bivirkningsindberetninger er diskuteret i PSUR?
 • er vi enige i de videnskabelige konklusioner og eventuelle forslag til forbedringer af sikkerheden?
 • er produktets sikkerhedsprofil reflekteret i produktresuméet?
 • har markedføringsindehaveren givet tilstrækkelig information til at vurdere sikkerheden, eller har vi behov for yderligere materiale?

Der er i princippet fire mulige udfald, som følge af en PSUR vurdering:

 1. vedligeholdelse af markedsføringstilladelsen (hvor der ikke stilles krav ændringer til produktinformationen)
 2. variation af markedsføringstilladelsen (hvor der stilles krav om ændringer til produktinformationen)
 3. suspension af markedsføringstilladelsen
 4. tilbagetrækning af produktet fra markedet

I langt de fleste tilfælde er udfaldet vedligeholdelse eller variation, og kun i meget sjældne tilfælde bliver udfaldet suspension eller tilbagetrækning af produktet.

Hvor finder jeg mere information?

Bekendtgørelse af lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 1191 af 6. november 2017 om bivirkningsovervågning af lægemidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler med senere ændring (sammenskrevet version med senere ændringer)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 520/2012 af 19. juni 2012 om udførelsen af lægemiddelovervågningsaktiviteter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF

Europa-Parmamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelsen af et europæisk lægemiddelagentur med senere ændringer (sammenskrevet version med senere ændringer)

GVP-guideline modul VII

EMA website