Åbenhed i Lægemiddelstyrelsen

25. juni 2018

Lægemiddelstyrelsen arbejder som alle offentlige myndigheder under forvaltnings- og offentlighedslovens rammer, der skal sikre åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Derudover har Lægemiddelstyrelsen indført en særlig åbenhedspolitik, der skal styrke en kultur, hvor vi er lydhøre og går i dialog med vores omverden og stiller information til rådighed for offentligheden i videst muligt omfang. Her kan du læse om Lægemiddelstyrelsens åbenhedspolitik.

Vi er åbne

For at sikre gennemsigtighed i arbejdet stiller vi vores viden og informationer til rådighed for omverdenen – med respekt for, at mange af de oplysninger, vi sidder inde med, er fortrolige af hensyn til enkeltpersoner eller virksomheder.

Vi lever op til vores forpligtelser i forhold til lovgivningen om at gøre information om medicin og medicinsk udstyr tilgængelige for offentligheden. Men vi vil også gå et skridt længere og give omverdenen adgang til viden og information, som vi ikke er forpligtet til at offentliggøre, fordi vi tror på, at udveksling af information skaber værdi for hele samfundet.

Derfor lægger vi bl.a. strategier, information om håndtering af interessekonflikter og habilitetserklæringer for ledere og lægemiddelinspektører ud på vores hjemmeside.

Vi behandler henvendelser fra borgere, sundhedspersonale og virksomheder grundigt og så hurtigt som muligt, og vi prioriterer at stille os til rådighed for pressen. Vi er åbne om vores beslutninger og begrunder dem, dog med respekt for regler om tavshedspligt og andre krav om fortrolighed, politiske processer mv.

Alle kan søge om aktindsigt i Lægemiddelstyrelsens arbejde. Vi stiller ikke krav om bestemte formalia i forbindelse med en anmodning om aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt bliver som udgangspunkt behandlet inden for syv arbejdsdage, efter vi har modtaget den, medmindre det på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Vi bestræber os på at gøre det så nemt og smidigt som muligt. Vi stiller derfor en simpel e-blanket til rådighed på vores hjemmeside, som ansøgere om aktindsigt kan bruge, og vi går vi i dialog med ansøgere for at sikre, at de får de dokumenter, der er brug for.

Vi går i dialog og involverer vores omverden

Det er en kerneværdi for Lægemiddelstyrelsen at være lydhøre. Derfor vil vi gerne holdes op på, at:

  • Vi værdsætter og tager stilling til feedback – også når den er kritisk
  • Vi løser vores opgaver i dialog med omverdenen
  • Vi arbejder kontinuerligt med forbedringer

Vi ønsker en løbende dialog både med vores omverden – borgere, sundhedspersonale, lægemiddel- og medicovirksomheder, andre offentlige myndigheder og medierne.

Af samme årsag indarbejder vi systematisk feedback i vores arbejde – blandt andet her på hjemmesiden – og bruger vores telefoniske hotline og vores officielle profiler på sociale medier til at følge med i, hvad der rører sig, og til at blande os i debatten.

Vi tror på, at vi gennem dialog kan lære af omverdenen – og omverdenen kan lære af os.

Vi siger, hvad vi mener og blander os i debatten

Ansatte i Lægemiddelstyrelsen har ytringsfrihed på lige fod med alle andre borgere her i landet. Ansatte i Lægemiddelstyrelsen kan derfor deltage i den offentlige debat og ytre deres meninger og synspunkter – også om emner, der vedrører Lægemiddelstyrelsen, så længe man udtaler sig på egne vegne.

At ytre sig er ikke bare en grundlæggende rettighed. I Lægemiddelstyrelsen ser vi det som en forpligtelse at sige, hvad man har på hjerte, og der skal ikke lægges låg på debat og kritik.

Vi har alle et ansvar for, at kritik udfoldes med respekt for omverdenen og Lægemiddelstyrelsens opgaveløsning. Ingen skal frygte konsekvenserne ved at stille spørgsmål eller pege på kritisable forhold.

Vi stræber efter en kultur, hvor vi tør tale åbent om vores fejl, usikkerhed og bekymringer, for det kan vi lære og blive bedre af. Debat om vores arbejde og arbejdsplads giver viden og udvikling. Det skaber rammerne for en god arbejdsplads og de bedste løsninger for Lægemiddelstyrelsen og omverdenen.

Transparens

Alle medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen skal ved ansættelsen og herefter minimum hvert år udfylde en habilitetserklæring. Det gælder også for medlemmer af nævn og råd og eksterne konsulenter.

Habilitets­erklæringen er ikke i sig selv en vurdering eller blåstempling af en medarbejders habilitet. Det er en erklæring om, hvilke interessekonflikter medarbejderen kan have, f.eks. i form af tidligere beskæftigelse, egne og en evt. ægtefælles aktiebesiddelser, ægtefællens arbejdsplads eller lignende. Habilitetserklæringen er et vigtigt værktøj, når styrelsen skal vurdere, om en specifik medarbejder kan arbejde med en sag, som vedrører en specifik lægemiddelvirksomhed.

Alle medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen er forpligtet til løbende at opdatere deres habilitetserklæring, hvis der er forhold angående deres habilitet, der ændrer sig i løbet af året. Derudover er man som medarbejder forpligtet til selv at oplyse, hvis man på nogen måde har interessekonflikter i relation til en sag, man arbejder med, hvis interessekonflikten ikke fremgår af habilitetserklæringen.

Habilitetserklæringer

For at sikre gennemsigtighed offentliggør vi habilitetserklæringerne for alle ledere og lægemiddelinspektører ansat i Lægemiddelstyrelsen, samt habilitetserklæringerne for medlemmer af nævn og råd i regi af Lægemiddelstyrelsen.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...