Forklarende ordliste om medicintilskud

Opdateret 3. februar 2017

Ord

Forklaring

Aktivt indholdsstof, styrke og lægemiddelform Det aktive indholdsstof kaldes også for lægemiddelstoffet. Det er den del af medicinen, der virker på din sygdom eller dine symptomer.
Styrken er mængden af lægemiddelstof fx per tablet og angives ofte i mg.
Lægemiddelformen er fx tabletter, mikstur, stikpiller eller injektionsvæske.
Bivirkninger En bivirkning er en uønsket virkning ved medicin. En bivirkning kan for eksempel være hovedpine, ondt i maven, kramper eller kløe.
Det Centrale Tilskuds Register (CTR)
Hvis du får medicintilskud, bliver dit køb registreret i CTR. Her står, bl.a. hvor store beløb, du har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år.
Det er størrelsen af dette beløb - også kaldet din saldo - der bestemmer, hvor mange procenter, apoteket skal trække fra prisen, når du køber medicin.
Alle apoteker har direkte forbindelse til CTR.
Enkelttilskud
Hvis den medicin, du bruger, ikke har generelt (automatisk) tilskud kan din læge i mange tilfælde søge om tilskud til medicinen hos os.
Hvis du får en bevilling af enkelttilskud, betyder det, at den medicin bevillingen lyder på, bliver tilskudsberettiget for dig.
Du vil herefter få tilskud til medicinen efter de almindelige regler for medicin tilskud.
Ernæringspræparater

Præparater, der er notificeret til Fødevarestyrelsen efter reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål. Præparaterne findes som sondeernæring, drikke eller pulver, og anvendes til supplering af den almindelige kost eller som eneste ernæring. Præparaterne findes som standard- eller specialpræparater. Standardpræparater kan dække de fleste patienters behov. Specialpræparater er karakteriseret ved at have en speciel sammensætning fx mht. type af fedtstof, protein eller saltindhold beregnet til patienter med en bestemt sygdom eller mangeltilstand.

Standard- og specialpræparater opdeles i to kategorier, fuldgyldige og ikke-fuldgyldige afhængig af indholdet af næringsstoffer.

EU-sygesikringskort
(det blå kort)
Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat.
Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et år, uden at du bliver sygesikret i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
EØS
EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er den betegnelse, som bruges om det fælles økonomiske område, der er aftalt mellem EU og de tre EFTA-lande Norge, Island og Liechtenstein.
EØS-aftalen er en samarbejdsaftale, hvorved EU’s bestemmelser om det indre marked, også er implementeret i disse landes lovgivning.
Forhøjet tilskud
Hvis der findes billigere medicin med samme virksomme indholdsstof, med generelt (automatisk) tilskud, der blot har andre navne, får du kun tilskud til prisen på den billigste medicin.
Hvis du - på grund af for eksempel allergi over for et af tilsætningsstofferne i billigste medicin - er nødt til at bruge den dyrere medicin, kan din læge i særlige tilfælde søge om forhøjet tilskud til dig.
Hvis du får en bevilling af forhøjet tilskud, betyder det, at du vil få beregnet tilskud af hele prisen på den pakning (det varenummer), bevillingen lyder på.
Generelle tilskud
(automatisk tilskud)
Når et lægemiddel har generelt (automatisk) tilskud, får alle borgere tilskud til medicinen fra regionerne. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra lægemidlets pris ved ekspeditionen på apoteket.
Habilitet
Habilitet er et juridisk og etisk begreb, som beskriver den mulige konflikt mellem en persons, gruppes eller organisations økonomi-ske, sociale eller kulturelle bindinger over for vedkommendes ytringer om emner inden for samme interesseområde.
Håndkøbslægemidler
Medicin, der kan købes uden recept fra en læge.
Klausuleret tilskud
Noget medicin har generelt klausuleret tilskud. Det betyder, at tilskuddet er betinget af, at medicinen ordineres til bestemte sygdomme eller persongrupper og kræver, at lægen har angivet ”tilskud” på recepten.
Lægemiddelstof
Lægemiddelstoffet, også kaldet indholdsstof, er den aktive del af medicinen, altså det stof, som skal behandle din sygdom eller dine symptomer.
Naturlægemidler
Naturlægemidler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. De indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller mineralriget (for eksempel fiskeolie).

I naturlægemidler er de virksomme stoffer ikke isoleret og koncentreret i større doser, end de findes i naturen. Derfor indeholder et naturlægemiddel typisk mange forskellige stoffer, og man ved ikke altid, hvilket af stofferne, der giver den ønskede effekt.
Receptpligtig medicin
Medicin, der skal ordineres på recept af en læge, for at du kan købe det på apoteket.
Regionale patientkontorer
Her kan du få vejledning om dine klagemuligheder og patientrettigheder i sundhedsvæsenet.
Patientvejlederne har viden om sundhedsvæsenets ydelser og kan rådgive dig om dine muligheder, herunder hvis du vil klage.
Substitution af medicin
Substitution betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel med samme aktive indholdsstof end det, lægen har skrevet på recepten.
Sundhedskort  Det gule sygesikringskort.
Sygehusbehandling
Medicin, der bliver givet på sygehuset, enten mens du er indlagt, eller når du kommer i ambulatoriet. Dækker også medicin der udleveres på sygehuset i forbindelse med en behandling, og som du tager derhjemme.
Sygekasse
Det gamle ord for Den offentlige sygesikring.
Sygesikret
Borgere med ret til behandling i det danske sundhedsvæsen.
Synonym medicin
Kaldes ofte kopimedicin. Det er medicin med samme aktive indholdsstof, der sælges af forskellige medicinalvirksomheder og ofte med forskellige handelsnavne.
Terminaltilskud
Læger kan søge om terminaltilskud til døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice. Terminaltilskud giver 100 % tilskud til al medicin, der ordineres på recept.

Terminaltilskud skal først søges, når lægen vurderer, at patienten kun kan forventes at leve i kort tid (typisk få uger til få måneder).
En bevilling af terminaltilskud dækker ikke ernæringspræparater, sondemad og kosttilskud.
Tilskudsberettiget medicin
Medicin, hvor du får tilskud, når du køber det på apoteket med recept.
Tilskudsgruppe
Medicin, der indeholder samme virksomme lægemiddelstof i samme styrke, samles i tilskudsgrupper.
Tilskudsperiode
En tilskudsperiode varer 12 måneder og følger ikke et kalenderår. Den starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter din forrige tilskudsperiode er udløbet.
Tilsætningsstoffer
Kaldes også for hjælpestoffer og er den del af din medicin, der ikke har virkning på din sygdom eller dine symptomer.
Tilsætningsstoffer er tilsat medicinen for at få for eksempel tabletterne til at hænge sammen.
Transaktionsliste
En liste fra det Centrale Tilskuds Register (CTR) over alle dine køb af tilskudsberettiget medicin inden for en tilskudsperiode.
Her kan du også se, hvornår og på hvilket apotek, du har handlet.
Du kan se, prisen du fik beregnet tilskud af, og hvor meget du fik i tilskud ved hvert køb.
Udleveringsgrupper
Udleveringsbestemmelsen for det enkelte lægemiddel.

(A) - Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen.

(AP4) - Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i ”Bekendtgørelse om recepter”, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §15.

(AP4NB) - Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4.

(B) - Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.

(BEGR) - Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A.

(GH) - Håndkøb - ikke apoteksforbeholdt. Medicinske gasser.

(HA) - Håndkøb - apoteksforbeholdt.

(HA18) - Håndkøb - apoteksforbeholdt. Må kun udleveres til personer over 18 år.
Vitamin- og mineralpræparater
Stærke vitamin- og mineralpræparater er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer er vitaminer og mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og mineraler er væsentligt højere end den daglige dosis, som voksne mennesker normalt har behov for.