Lægemiddelstyrelsens privatlivspolitik

Opdateret 3. april 2024

Hjemmeside, rekruttering og myndighedsudøvelse

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København, Danmark ("vi", "os", "vores") behandler personoplysninger om dig, hvis du besøger vores hjemmeside, kommunikerer med os, søger job hos os eller i forbindelse med vores myndighedsudøvelse der vedrører dig. Denne privatlivspolitik gælder også for oplysninger, der indsamles fra dig, når du besøger vores faciliteter.

Vi behandler personoplysninger af forskellige årsager som oplistet nedenfor.

Ved besøg på vores hjemmeside

 • til brug for udsendelse af nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse. Brug af din e-mailadresse er baseret på dit samtykke, jf. art. 6 (1) (a) i GDPR;
 • i forbindelse med tilpasning af kommunikation i nyhedsbreve og på sociale me-dier behandler vi cookies og dine samtykker til nyhedsbreve i samfundets inte-resse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR;
 • for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig behandler vi dit navn, te-lefonnummer, e-mailadresse og eventuelle andre personoplysninger, der ind-går i din henvendelse, hvor behovet for at behandle dine personoplysninger er i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR;
 • for at kunne forbedre vores hjemmeside og hvordan vi kommunikerer med dig og andre borgere, foretager vi analyser af brugeradfærd på vores hjemmeside og udsender spørgeskemaer i samfundets interesse og vores offentlige myn-dighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR; og
 • for at sikre en forsvarlig behandling af personoplysninger har vi implementeret sikkerhedsløsninger på vores hjemmeside, hvor vi logger brugeradfærd i sam-fundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR.

Ved ansøgning om job hos os

 • til rekrutteringsformål behandler vi dit CV, ansøgning, certifikater og referencer du mener vi må kontakte hvor behandlingen er i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR samt databeskyttelses-lovens § 12. Hvor personoplysningerne indeholder særlige kategorier af person-oplysninger, behandler vi personoplysningerne i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, jf. art. 9 (2) (f) i GDPR og databeskyttelseslovens § 12. Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold sker dette som led i offentlige myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk.1.

Ved myndighedsudøvelse - godkendelse og kontrol

 • til godkendelse og kontrol af lægemiddelvirksomheder og lægemidler behandler vi navn, kontaktoplysninger, titel og arbejdssted på dig som medarbejder hos omfattede virksomheder og andre myndigheder som led i samfundets interes-se og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR;
 • ved deltagelse i kliniske forsøg vi skal godkende, behandler vi navn og kontakt-oplysninger på dig, samt navn, titel, arbejdssted og behandler kontaktoplysnin-ger på medarbejdere hos virksomheder og andre myndigheder som led i sam-fundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR. Hvor behandlingen indeholder helbredsoplysninger om dig, behandler vi personoplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. art. 9 (2) (g) i GDPR;
 • til beslutning af hvilke lægemiddel der skal have tilskud behandler vi navn, kontaktoplysninger, titel og arbejdssted på medarbejdere hos virksomheder og andre myndigheder som led i samfundets interesse og vores offentlige myn-dighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR; og
 • til udpegning af apotekere behandler vi navn, kontaktoplysninger, titel, CV, ek-samensbeviser og arbejdssted på ansøgere, samt navn, kontaktoplysninger, ti-tel, arbejdssted hos virksomheder og andre myndigheder som led i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR.  

Ved myndighedsudøvelse – overvågning og tilsyn 

 • til overvågning af bivirkninger ved lægemidler hvor dit navn er tilknyttet, be-handler vi navn og kontaktoplysninger på dig i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR. Hvor behandlingen in-deholder helbredsoplysninger om dig, behandler vi personoplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. art. 9 (2) (g) i GDPR; og
 • ved tilsyn med medicinsk udstyr og alvorlige hændelser med medicinsk udstyr behandler vi navn, kontaktoplysninger, titel og arbejdssted på medarbejdere hos virksomheder og andre myndigheder som led i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR. Hvor behandlin-gen indeholder helbredsoplysninger om dig, behandler vi personoplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. art. 9 (2) (g) i GDPR; og
 • ved tilsyn med apotekere og detailforhandlere behandler vi navn, kontaktoplys-ninger, titel og arbejdssted på medarbejdere hos virksomheder og andre myn-digheder som led i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudø-velse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR.  

Ved besøg på vores faciliteter

 • for at identificere dig behandler vi dit navn og e-mailadresse for at kunne iden-tificere dig som besøgende, og for at kunne informere dig om gældende besøgs-regler i samfundets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR; og 
 • for sikre vores medarbejdere og andre besøgende har vi iværksat videoover-vågning hvor vi behandler videooptagelser af dig fra vores faciliteter i samfun-dets interesse og vores offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6 (1) (e) i GDPR.

Vi videregiver dine personoplysninger til offentlige myndigheder som vi har pligt til at informere.

Derudover videregiver vi dine personoplysninger, i det omfang det kræves efter reglerne om aktindsigt. Dette vil altid ske efter en konkret vurdering i henhold til gældende lovgivning.

Endelig videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere, hvor du har givet samtykke til delingen, fx ved cookies.

Vi anvender databehandlere til at udføre opgaver på vores vegne. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere og fører tilsyn med deres overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Vores databehandlere anvender ikke oplysningerne til egne formål, men kun til udførelse af en bestemt opgave, som er fastsat af os. Når databehandlerens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores formål med behandlingen beskrevet ovenfor, medmindre vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, eller hvis det er nødvendigt for os at opbevare oplysningerne til håndtering og forsvar af et krav eller en tvist.

Hvis vi får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil det ske i overensstemmelse med GDPR kapitel V, som har til formål at sikre et tilsvarende sikkerhedsniveau som i EU og EØS. Ved overførsler til tredjelande vil overførslen ske efter indgåelse af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. art. 46 i GDPR eller på baggrund af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse, jf. art. 45 i GDPR.

Du kan altid anmode om en kopi af gældende overførselsaftaler, som omfatter overførsel af personoplysninger, ved at kontakte os.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at anmode os: 

 1. om information om, eller adgang til, dine personoplysninger. Der er nogle undtagelser, hvilket betyder, at du måske ikke altid modtager alle de personoplysninger, vi behandler;
 2. at stoppe med at bruge dine personoplysninger ved at gøre indsigelse. Det gælder dog ikke, hvis vi kan give lovlige grunde til fortsat at bruge dine personoplysninger. Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse, jf. art. 6(1)(e) i GDPR - se ovenfor - har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation;
 3. at slette dine personoplysninger under visse omstændigheder;
 4. at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format hvor behandlingen af dine personoplysninger foretages automatisk og sker på baggrund af dit samtykke eller kontrakts opfyldelse. Hvis det er teknisk muligt, kan du anmode om, at personoplysningerne overføres direkte til en anden virksomhed, myndighed eller person, der fungerer som dataansvarlig;
 5. at berigtige de personoplysninger, du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at supplere de personoplysninger, som du mener er ufuldstændige;
 6. at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder; og
 7. trække dit samtykke tilbage. Dette vil dog ikke påvirke vores ret til at behandle personoplysninger, der er indhentet før tilbagetrækningen af dit samtykke, eller vores ret til at fortsætte dele af behandlingen baseret på andre lovlige grunde end dit samtykke.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside - www.datatilsynet.dk/kontakt.

Såfremt du har spørgsmål, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os på databeskyttelse@dkma.dk.

Vi vil svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.

Derudover kan du også kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved at sende en mail til Send en mail. Du kan læse mere om, hvordan du kontakter DPO’en her.