Vederlagsfri udlevering af lægemidler

10. juli 2017

Der må ikke udleveres lægemidler gratis til offentligheden. Lægemiddelstyrelsen kan dispensere fra dette generelle forbud, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed.

Det følger af lægemiddelloven, at der ikke må udleveres gratis medicin. Derfor må eksempelvis receptioner i virksomheder ikke uddele hovedpinetabletter til ansatte, og kommuner må ikke udlevere rygeafvænningsprodukter til borgere m.v. uden en dispensation fra Lægemiddelstyrelsen.

Med vederlagsfri udlevering forstås ligeledes at betale for andres medicin. Offentligheden skal her forstås som alle andre personer end sundhedspersoner, som der gælder andre regler for, eksempelvis må de modtage gratis lægemiddelprøver.

Dispensation

Vi har mulighed for at give dispensation fra forbuddet, hvis udleveringen ikke sker med henblik på reklame for lægemidlet.

Det følger af bemærkningerne til lægemiddelloven, at dispensationer til gratis udlevering skal have til formål at forbedre folkesundheden bl.a. igennem informationskampanger. Et sådant hensyn kan f.eks. opfyldes ved udlevering af P-piller til prostituerede i en kampagne mod uønsket graviditet.

Endvidere følger det, at dispensationsmuligheden er rettet mod sårbare borgere, der ville afstå fra behandlingen, hvis de ikke fik denne gratis.

Dispensationsmuligheden skal efter lovbemærkningerne være restriktiv, hvorfor dispensationerne kun gives i specielle, enkeltstående tilfælde til en afgrænset målgruppe. Udleveringen skal tjene et anerkendelsesværdigt formål.

Ved ansøgning om en dispensation træffer vi afgørelse om der kan gives dispensation. Der kan klages over vores afgørelser til Sundheds- og Ældreministeriet.

Rygeafvænning

Rygestop er et sundhedsfremmende formål, der har til formål at styrke folkesundheden.

Regeringen og Folketinget har tidligere afsat puljemidler til at styrke rygestop, herunder til udlevering af gratis rygeafvænningsprodukter.

Regeringen har som en del af Kræftplan IV i 2017 – 2019 afsat 30 mio. kr. igennem kommunernes bloktilskud til rygestopmedicin målrettet en særlig målgruppe bestående af primært socialt og økonomisk dårligt stillede, der går på kommunale rygestopkurser.

Mange kommuner ønsker derfor at tilbyde rygestopforløb for deres borgere, hvor borgerne kan få gratis rygeafvænningsprodukter. Før kommuner kan starte et rygestopforløb, hvor der indgår udlevering af gratis lægemidler, skal der sendes en ansøgning og kommunen skal modtage en dispensation fra forbuddet.

Se nedenfor for de oplysninger en ansøgning skal indeholde.

Ansøgning om dispensation

Der findes ikke en ansøgningsformular til en ansøgning om dispensation, da ansøgningerne kan spænde vidt. Ansøgninger kan indeholde følgende punkter:

  • Beskrivelse af hvorfor der skal udleveres vederlagsfrie lægemidler.
  • Hvem står bag udleveringen af lægemidler, herunder hvordan udleveringen finansieres.
  • Dokumentation for at der ikke er tale om reklame for lægemidlet.
  • Hvem der skal modtage de vederlagsfrie lægemidler, herunder hvorfor målgruppen har behov for at modtage lægemidlerne vederlagsfrit.
  • Hvordan udleveringen af vederlagsfrie lægemidler skal finde sted.
  • Hvor længe udleveringen vederlagsfrie lægemidler skal finde sted.
  • Om der er betingelser for udleveringen.

Ansøgningen skal således redegøre for, hvorfor det er nødvendigt at tilsidesætte den klare hovedregel om, at lægemidler ikke må udleveres gratis.

Ansøgninger eller spørgsmål herom skal rettes til Lægemiddelkontrol, Send en mail.

Opbevaring af lægemidler

Såfremt vi giver en dispensation til at udlevere gratis medicin, så medfølger der ikke automatisk en tilladelse til, at lægemidlerne må opbevares. Lægemidler må kun opbevares, hvis der er givet en særlig tilladelse til dette.

Der er som udgangspunkt to muligheder for at sikre overholdelse af lægemiddellovens krav om tilladelse til oplagring, forhandling, fordeling og udlevering af medicin:

  1. Der indgås en rekvisitionsordning med et apotek, eller en anden virksomhed, der har tilladelse til at forhandle det konkrete lægemiddel til slutbrugeren. Der udfyldes en voucher til modtageren, der kan bruges hos forhandleren til udlevering af lægemidlet vederlagsfrit. Forhandleren fakturer herefter den, der har dispensationen.
  2. Der kan søges om en virksomhedstilladelse til opbevaring og forhandling af lægemidler. Dette er kun relevant, såfremt der er tale om håndkøbslægemidler. Der opkræves ansøgningsgebyr- og årsgebyr for en tilladelse efter lægemiddellovens § 39.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, bekendtgørelse af lov om lægemidler (lægemiddelloven) §§ 67 og 39.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Opdater samtykke