Vederlagsfri udlevering af lægemidler

Opdateret 7. juni 2023

Der må ikke udleveres lægemidler gratis til offentligheden. Lægemiddelstyrelsen kan dispensere fra dette generelle forbud, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed.

Det følger af lægemiddelloven, at der ikke må udleveres gratis medicin. Derfor må eksempelvis receptioner i virksomheder ikke uddele hovedpinetabletter til ansatte.

Med vederlagsfri udlevering forstås ligeledes at betale for andres medicin. Offentligheden skal her forstås som alle andre personer end sundhedspersoner, som der gælder andre regler for, eksempelvis må de modtage gratis lægemiddelprøver.

Dispensation

Vi har mulighed for at give dispensation fra forbuddet, hvis udleveringen ikke sker med henblik på reklame for lægemidlet.

Det følger af bemærkningerne til lægemiddelloven, at dispensationer til gratis udlevering skal have til formål at forbedre folkesundheden bl.a. igennem informationskampanger. Et sådant hensyn kan f.eks. opfyldes ved udlevering af P-piller til prostituerede i en kampagne mod uønsket graviditet.

Endvidere følger det, at dispensationsmuligheden er rettet mod sårbare borgere, der ville afstå fra behandlingen, hvis de ikke fik denne gratis.

Dispensationsmuligheden skal efter lovbemærkningerne være restriktiv, hvorfor dispensationerne kun gives i specielle, enkeltstående tilfælde til en afgrænset målgruppe. Udleveringen skal tjene et anerkendelsesværdigt formål.

Ved ansøgning om en dispensation træffer vi afgørelse om der kan gives dispensation. Der kan klages over vores afgørelser til Sundheds- og Ældreministeriet.

Ansøgning om dispensation

Der findes ikke en ansøgningsformular til en ansøgning om dispensation, da ansøgningerne kan spænde vidt. Ansøgninger kan indeholde følgende punkter:

  • Beskrivelse af hvorfor der skal udleveres vederlagsfrie lægemidler.
  • Hvem står bag udleveringen af lægemidler, herunder hvordan udleveringen finansieres.
  • Dokumentation for at der ikke er tale om reklame for lægemidlet.
  • Hvem der skal modtage de vederlagsfrie lægemidler, herunder hvorfor målgruppen har behov for at modtage lægemidlerne vederlagsfrit.
  • Hvordan udleveringen af vederlagsfrie lægemidler skal finde sted.
  • Hvor længe udleveringen vederlagsfrie lægemidler skal finde sted.
  • Om der er betingelser for udleveringen.

Ansøgningen skal således redegøre for, hvorfor det er nødvendigt at tilsidesætte den klare hovedregel om, at lægemidler ikke må udleveres gratis.

Ansøgninger eller spørgsmål herom skal rettes til Lægemiddelkontrol, Send en mail.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023, bekendtgørelse af lov om lægemidler (lægemiddelloven) §§ 67 og 39.