Regulering af innovative lægemidler herunder avanceret terapi (ATMP)

13. december 2023, Opdateret 24. maj 2024

Lægemidler til avanceret terapi har deres egen regulering i henhold til Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)-forordningen 2007/1394.

Denne side informerer om ATMP-reguleringen og giver en oversigt over relevante kontaktpunkter for yderligere information til udviklingen af innovative lægemidler, herunder ATMP.

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) er biologiske lægemidler, der er baseret på celler, væv og gener. De er opdelt i lægemidler til somatisk celleterapi, lægemidler til genterapi, vævstekniske produkter og kombinationslægemidler.

 

Lægemidler til genterapi

Lægemiddeldirektivet 2001/83/EF Bilag I, del IV, stk. 2.1:

Ved lægemiddel til genterapi forstås et biologisk lægemiddel, der har følgende egenskaber:

a) det indeholder et virksomt stof, der indeholder eller består af en rekombinant nukleinsyre, der anvendes i eller gives til mennesker med henblik på at regulere, reparere, erstatte, tilføje eller fjerne en gensekvens

b) dets terapeutiske, profylaktiske eller diagnostiske virkning er direkte knyttet til den rekombinante nukleinsyresekvens, som det indeholder, eller produktet af denne sekvens' genetiske ekspression.

 

Lægemidler til somatisk celleterapi

Lægemiddeldirektivet 2001/83/EF Bilag I, del IV, stk. 2.2:

Ved lægemiddel til somatisk celleterapi forstås et biologisk lægemiddel, der har følgende egenskaber:

a) det indeholder eller består af celler eller væv, som har været genstand for væsentlig manipulation, således at de biologiske kendetegn, fysiologiske funktioner eller strukturelle egenskaber, der er relevante for den påtænkte kliniske anvendelse, er blevet ændret, eller af celler eller væv, som ikke er beregnet til at blive anvendt til samme væsentlig(e) funktion(er) i recipienten og donoren

b) det præsenteres som egnet middel til — eller anvendes i eller gives til mennesker med henblik på — behandling, forebyggelse eller diagnosticering af sygdomme, ved at dets celler eller væv udøver en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning.

Ved anvendelsen af litra a) anses navnlig manipulationerne i bilag I til forordning (EF) nr. 1394/2007 ikke for at være væsentlige manipulationer.

 

Lægemidler fremstillet ud fra manipuleret væv

ATMP-forordningen 2007/1394, Art. 2 b:

Ved »lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret væv« forstås et produkt, som:

-indeholder eller består af celler eller væv, der er manipuleret, og

-som præsenteres som et egnet middel til eller anvendes i eller gives til mennesker med henblik på at regenerere, reparere eller erstatte menneskeligt væv.

-Et lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret væv kan indeholde celler eller væv af human eller animalsk oprindelse eller begge dele. Cellerne eller vævene kan være levedygtige eller ikke-levedygtige. Lægemidlet kan også indeholde andre stoffer, f.eks. celleprodukter, biomolekyler, biomateriale, kemiske stoffer, matricestøttematerialer (scaffolds) eller matricer.

 

Kombineret lægemiddel

ATMP-forordningen  2007/1394, Art. 2 d:

Ved »kombineret lægemiddel til avanceret terapi« forstås et lægemiddel til avanceret terapi, som opfylder følgende betingelser:

-det skal som en integreret del af produktet indeholde en eller flere former for medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EØF eller en eller flere former for aktivt implantabelt medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 90/385/EØF, og

-dets celle- eller vævsdel skal indeholde levedygtige celler eller væv, eller

-dets celle- eller vævsdel, der indeholder ikke-levedygtige celler eller væv, skal kunne have en virkning på det menneskelige legeme, som kan anses for at være primær i forhold til det nævnte udstyrs virkning.

Kontakt venligst for vejledning; Medicinsk udstyr (laegemiddelstyrelsen.dk)

 

Er det et lægemiddel? Spørg LMST:

Afgrænsning

Er det et ATMP? Spørg EMA:

Advanced therapy classification | European Medicines Agency (europa.eu)

 

Som beskrevet i EU Forordningen 536/2014, anbefales ansøger at strukturere dokumentationen i overensstemmelse med den internationale vejledning, så som ICH Common Technical Document (CTD) format, som også følges i EMAs videnskabelige vejledninger (Scientific guidelines).

Ud over den vejledning til ansøgning om kliniske forsøg, som kan findes under Eudralex – Volume 10, (beskrevet nedenfor) henvises der også til ”Notice to Applicants” og skabelonerne for ansøgninger om markedsføringstilladelse.

Deri kan detaljeret vejledning til at lave en ansøgning i CTD-formatet findes.

Selv om det er vejledning tiltænk ansøgninger om markedsføringstilladelse, kan der findes væsentlig information om format og type af regulatorisk information, som kan tilpasses forsøgslægemidlets udviklingstrin.

Notice to Applicants on the Common Technical Document

Template for marketing authorization with detailed guidance for non-clinic

Template for marketing authorization with detailed guidance for quality/CMC

 

 

Vejledning til ansøgning om kliniske forsøg

EudraLex - Volume 10 - European Commission (europa.eu)

Chapter III - Quality

And chapter V - Additional Documents

Videre har Lægemiddelstyrelsen også lavet deres egen vejledning og protokol template

 

Udleveringstilladelse til medicin der ikke er markedsført i DK:

Udleveringstilladelser (laegemiddelstyrelsen.dk)

Lægemiddeldirektivet:

Direktiv 2001/83/EC

ATMP forordningen:

Forordning EC no 1394/2007

Krav til donation, udtagning og testning af humane væv og celler:

Direktiv 2006/17/EC

 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS): Regulering af væv- og celleudtag i henhold til Vævsloven

Ansøgningsskema til vævscentervirksomhed - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Miljøstyrelsen:

Regulering af GMO (mst.dk)

Arbejdstilsynet:

Anmeld arbejde med genteknologi - Arbejdstilsynet (at.dk)