Enkelttilskud til medicin

17. juni 2019

Enkelttilskud er en særlig bevilling, der kan søges til patienter, som har brug for medicin, som ikke har generelt tilskud. Det er lægen, som skal søge om enkelttilskud til patienten.  

Ansøgningen skal sendes til Lægemiddelstyrelsen.

Lægen skal beskrive patientens sygdomsforløb og den medicin, patienten skal behandles med. Dine økonomiske forhold har ingen betydning.

Nogle læger tager et gebyr for at ansøge om enkelttilskud. Det er lægen selv, der bestemmer om der opkræves gebyr, og i så fald hvor meget der opkræves.

Enkelttilskudskriterier

Vores vurdering af din læges ansøgning sker i henhold til kriterier fastsat i § 7 i bekendtgørelse nr. 728 af 30. maj 2022 om medicintilskud.

Heraf fremgår, at vi skal vurdere

Om medicinen har en særlig behandlingsmæssig betydning for dig, som står i rimeligt forhold til lægemidlets pris.

Om andre rationelle behandlingsmetoder i det konkrete tilfælde er fundet utilstrækkelige, ikke tolereres eller er uhensigtsmæssige.

I en række tilfælde kan vi kun yde enkelttilskud, hvis ganske særlige forhold gør sig gældende. Det gælder fx i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for at medicinen misbruges eller hvor medicinen er sygehusbehandling (og derfor bør udleveres gratis på hospitalet).

Vejledende kriterier

Der findes for de mest almindeligt ansøgte typer medicin en liste over vejledende kriterier for at få tildelt enkelttilskud. Listen er skrevet henvendt til læger, og du må tale med lægen om, hvorvidt du opfylder betingelserne.

Svar

Vi svarer som hovedregel på lægens ansøgning om enkelttilskud inden for 14 dage. Der kan dog gå op til 2 måneder, hvis ansøgningen kræver særlig vurdering. Hvis ansøgningen bevilges, får du en bevilling sendt til din e-Boks, og apoteket vil samtidig kunne se bevillingen i CTR - det Centrale Tilskuds Register.

Kun din læge får besked, hvis der gives afslag på ansøgningen om enkelttilskud til dig. Lægen får en begrundelse for afslaget.

Hvordan virker bevillingen?

En enkelttilskudsbevilling gør medicinen tilskudsberettiget for dig. Det betyder, at dine medicinkøb bliver indberettet til CTR – det Centrale Tilskuds register, og du får tilskud til den billigste medicin i substitutionsgruppen.

En substitutionsgruppe er en gruppe af lægemidler, som indbyrdes kan substitueres (erstattes) med hinanden. Det kaldes ofte kopimedicin. Det er medicin med samme aktive indholdsstof, der kan være fremstillet af forskellige lægemiddelvirksomheder. Det betyder, at hvis du vælger en dyre medicin i en substitutionsgruppe, så skal du selv betale forskellen fra den billigste pris på medicinen til prisen på den dyre medicin du vælger (se skema 1). Apoteket skal altid tilbyde dig den billigste pakning inden for substitutionsgruppe

Hvor længe gælder bevillingen?

Bevillingen gælder normalt resten af dit liv. Ved nogle typer medicin gælder bevillingen dog kun for en periode. Det kan fx være hvis medicinen kun bør bruges i en kortere årrække.

Hvis du har en bevilling fra før 1. marts 2000 gælder den stadig, men procentsatsen afhænger af din saldo i CTR - det Centrale Tilskuds Register. Den procentsats, der står på bevillingen, er forældet.

Hvad dækker bevillingen?

På bevillingen står der, hvilken medicin, du har fået enkelttilskud til. Bevillingen gælder dog også medicin med andre navne, hvis de bare indeholder samme virksomme stof og indtages på samme måde.

Tilskud med tilbagevirkende kraft

Du kan få enkelttilskud med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at hvis du har købt medicinen, før du fik bevillingen, kan du efterfølgende få udbetalt det tilskud på apoteket, som du med bevillingen har ret til at få. Medicinen skal være udskrevet på recept.

Du skal have kvitteringer med for den medicin, du har købt, når du henvender dig på apoteket. Apoteket vil så indberette købene til CTR, og du vil få udbetalt det beløb, du evt. har ret til.

Der kan højest gives enkelttilskud med 180 dages tilbagevirkende kraft.