Produktresuméer

Opdateret 7. februar 2019

Produktresume.dk

produktresume.dk finder du produktresumeer for lægemidler, der må markedsføres i Danmark. Produktresuméerne opdateres én gang ugentlig med godkendte ændringer m.v.

Det er også muligt udelukkende at se de veterinære lægemidler på produktresume.dk

Hvilke lægemidler er beskrevet?

Ikke alle godkendte lægemidler er tilgængelige på markedet, da nogle firmaer vælger ikke at markedsføre deres præparater, selvom de har fået en godkendelse.

Oplysninger om de markedsførte lægemidler i Danmark findes under "Medicinpriser", der ligeledes anfører forbrugerpriser for alle pakninger. Disse oplysninger opdateres hver 14. dag.

Centralt godkendte lægemidler på EMA's hjemmeside

De godkendte produktresuméer for lægemidler med centralt udstedt markedsføringstilladelse kan du hente på EMAs hjemmeside.

  1. Humanlægemidler
  2. Veterinærlægemidler

Hvis du klikker på ønsket præparatnavn, fremkommer der en oversigt, der bl.a. omfatter det godkendte produktresumé (på de nationale sprog).

Om produktresumeer

Produktresuméet beskriver et bestemt lægemiddels egenskaber og de betingelser, der knytter sig til brugen af det. Det er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og oplyser bl.a. om:

  • Indholdsstoffer (deklaration)
  • Lægemiddelform og styrke
  • Godkendt anvendelsesområde (indikationer) 
  • Bivirkninger
  • Advarsler og forsigtighedsregler
  • Holdbarhed
  • Opbevaringsbetingelser
  • Producent/importør