12 ansøgninger til forskningspulje angående medicinsk cannabis

12. januar 2018

Lægemiddelstyrelsen har modtaget 12 ansøgninger til puljen for videnskabelig erfarings­opsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis

Folketingets satspuljepartier har afsat 5 millioner kr. til erfaringsopsamling ang. medicinsk cannabis. Ansøgningsfristen er nu udløbet, og ansøgningerne er sendt til vurdering hos Innovationsfonden.

De forskningsprojekter, som kan komme i betragtning til de 5 millioner kr., skal bidrage til at øge det videnskabelige grundlag på området og understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder. Projekterne kan eksempelvis være randomiserede kliniske forsøg, case control studier, interaktionsstudier, eller studier der belyser anvendelsen af cannabisprodukter i forhold til konventionel behandling mv.

Den videnskabelige erfaringsopsamling kan løbe i perioden primo april 2018 til 1. maj 2020.

Den videre proces

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter foretages af Innovationsfonden i overensstemmelse med § 5 i Lov om Innovationsfonden.

Lægemiddelstyrelsen har sendt de rettidigt indkomne ansøgninger til Innovationsfonden. Innovationsfonden foretager en forskningsfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger. De ansøgninger, som Innovationsfonden har fundet støtteværdige, vil derefter blive prioriteret af en følgegruppe. Lægemiddelstyrelsen nedsætter en følgegruppen med professor Gorm Greisen som formand og med medlemmer fra sundhedsfaglige organisationer og patientforeninger.

Følgegruppen afgiver sin indstilling om prioritering til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgiver herefter en indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet, som træffer den endelige afgørelse om forskningsmidlernes fordeling.

Tilsagn om eventuel bevilling eller afslag meddeles til ansøger pr. mail senest primo april 2018. Der offentliggøres en nyhed om fordeling af midlerne på henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriets og Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Det er forventningen, at 1-2 projekter vil kunne opnå støtte.

Der er i de 12 ansøgninger i alt ansøgt om midler for ca. 31,5 mio. kr.

Yderlige midler

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 har satspuljeordførerne oprettet en ny pulje på 5 mio. kr. til et eller flere projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og kvalitet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring.

Det forventes, at denne pulje vil blive opslået inden for kort tid. Der vil samtidig blive oplyst nærmere detaljer om den videre proces forbundet hermed.