Information om Brexit og opfordring til fortsat dialog mellem Lægemiddelstyrelsen og virksomheder

13. juli 2018

Lægemiddelstyrelsen deltager aktivt i de overvejelser og forberedelser, der gennem længere tid er foregået på lægemiddelområdet i forbindelse med Brexit.

Vi har fortsat fuld fokus på at sikre, at det fælles europæiske myndighedsnetværk på lægemiddelområdet og lægemiddelvirksomhederne i EU kommer godt igennem Brexit, så lægemiddelforsyningen også fremadrettet er sikret til gavn for patienterne. Lægemiddelstyrelsen er derfor forberedt på at påtage sig en del af de mange opgaver, der følger, når Storbritannien forlader EU.

Behov for orientering fra virksomheder

Forhandlingerne om aftalen mellem EU og Storbritannien er endnu ikke afsluttet, men der foreligger et udkast til en transitionsaftale mellem EU og Storbritannien, som er udgangspunktet for de rammer, der bliver forhandlet om. Den endelige politiske aftale mangler stadig at falde på plads. De mulige udfald og løbende opdateringer skaber et behov for gensidig og kontinuerlig information mellem Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelvirksomhederne i bestræbelserne på at indrette sig bedst muligt i overgangsfasen. Virksomhederne kan læse mere om Brexit på lægemiddelområdet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside lmst.dk/brexit.

Lægemiddelstyrelsen har i den sammenhæng behov for information fra virksomhederne om, hvilke planer der er for overgangen, så ressourcer og forretningsgange kan tilrettelægges bedst muligt. Det gælder også selv om virksomhedens planer ikke er endelige.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer også virksomheder til at tage kontakt efter behov for at drøfte mulige overvejelser og spørgsmål, som Lægemiddelstyrelsens hjemmeside ikke umiddelbart giver svar på.

Link

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om Brexit på lægemiddelområdet