Lægemiddelstyrelsen søger medlem til Rådet for Lægemiddelovervågning

17. december 2018

Lægemiddelstyrelsen søger et nyt medlem til Rådet for Lægemiddelovervågning, der skal være med til at styrke arbejdet med lægemiddelovervågning i Danmark og i det fælles europæiske arbejde.

Vi søger en repræsentant for sundhedspersoner, som i samarbejde med de øvrige medlemmer af Rådet og Lægemiddelstyrelsen vil være med til at udvikle og skabe gode og solide betingelser for den bedst mulige lægemiddelovervågning til gavn for samfundet.

Lægemiddelstyrelsen vil skabe værdi for borgerne blandt andet ved at styrke arbejdet med overvågningen af lægemidler og herigennem styrke lægemiddelsikkerheden.

God lægemiddelovervågning kræver stærkt samarbejde på tværs af sektorer og institutioner, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.

Rådets opgaver

Rådets medlemmer skal tænke visionært og på baggrund af viden, diskussion og analyse komme med konstruktive bud på, hvordan vi fremadrettet sikrer bedst mulig lægemiddelsikkerhed for medicinbrugere.

Det forventes, at Rådet medvirker til:

  • At øge kvaliteten i bivirkningsovervågningen/lægemiddelovervågningen
  • At skabe dialog mellem medicinbrugere, sundhedspersoner og myndigheder
  • At forebygge bivirkninger og fremme sikker anvendelse af lægemidler (risikominimering).

Rådets medlemmer har indflydelse på mødefrekvens, mødeform og indhold for at sikre den største værdi af rådets arbejde.

Rammer

Rådet for Lægemiddelovervågning består af højst 11 medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Blandt medlemmerne skal der være repræsentanter for sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler, patienter og forbrugere, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Der vil ved udpegningen af det nye medlem blive lagt vægt på viden om, praktisk erfaring med og interesse for lægemiddelsikkerhed og bivirkningsområdet. Medlemmet bliver udpeget på baggrund af personlige kompetencer og relevant erfaring.

Der udbetales ikke vederlag til Rådets medlemmer. Befordringsgodtgørelse ydes efter Statens regler.

Formand, sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen udpeger en formand for Rådet for Lægemiddelovervågning blandt rådets medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3. Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Rådet. Rådets formand er Torben Mogensen, Speciallæge dr. med, BA filosofi.

Ansøgninger

Ansøgninger kan sendes til chefkonsulent Mona Vestergaard Laursen, Send en mail.

Ansøgninger skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2019.

Nærmere oplysninger om rådets arbejde kan fås ved henvendelse til:

  • Chefkonsulent Mona Vestergaard Laursen, Send en mail, tlf.nr. 4113 2772
  • Chefkonsulent Morten Dahl Nielsen, Send en mail, tlf.nr. 4488 9520
  • Enhedschef Pierre Quartarolo, Send en mail, tlf.nr. 9351 8713

Lægemiddelstyrelsen udpeger medlem af Rådet for Lægemiddelovervågning efter offentligt opslag, og medlemmet beskikkes for 4 år ad gangen.

Rådet for Lægemiddelovervågning nedsættes af Lægemiddelstyrelsen i medfør af lægemiddellovens § 101, stk. 3.

Læs mere om rådet

Læs mere om Rådet, Rådets medlemmer og læs referater fra de seneste møder.

Næste møde i Rådet er torsdag den 28. februar 2019, hvor vi byder det nye medlem velkommen.