Tre forskningsprojekter skal give mere viden om medicinsk cannabis

12. oktober 2018

Tre projekter har netop fået bevilliget midler til at indsamle mere viden om effekten af medicinsk cannabis. I alt er der fordelt 5 millioner kroner, som Folketingets satspuljepartier i forbindelse med satspuljeaftalen 2018 – 2021 afsatte til 2. pulje til videnskabelig erfarings­opsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

I april måned blev midlerne fra den første pulje til videnskabelig erfaringsopsamling i forbindelse med brug af medicinsk cannabis fordelt. Det betyder, at to videnskabelige projekter finansieret af Folketingets satspuljepartier allerede er igangsat for at opsamle viden og erfaringer med brugen af medicinsk cannabis.  Nu er der uddelt midler til yderligere tre projekter.

Midlerne fra 2. pulje er afsat til at opsamle erfaring med cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. I 2. pulje er der desuden lagt vægt på, at midlerne bliver udmøntet til forskningsprojekter der bruger registerdata og patientinterviews, og derfor har læger og forskere med andre uddannelsesmæssige baggrunde som f.eks. statistikere og, sociologer også kunne søge.

Lægemiddelstyrelsen fik i alt 12 ansøgninger til 2. pulje, fem blev indstillet som støtteværdige projekter og tre projekter har fået tilsagn om bevilling.

De tre projekter, der får tildelt midler fra 2. pulje til videnskabelige erfaringsopsamling om medicinsk cannabis, er:

Carsten Hjorthøj, seniorforsker i Psykiatrisk Center København m.fl.

Projektet er et registerstudie, der har til formål at belyse effekten af medicinsk cannabis på forskellige indikationer samt afdækning af bivirkninger. Studierne skal afdække, om der kan måles en effekt på den indikation, som den medicinske cannabis er udskrevet for.

Projektet støttes med 1.688.206 kr.

Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge på Smertecenter Syd Odense Universitetshospital og formand for Dansk Smerteforum m.fl. 

Projektet er et case-kontrolstudie, der skal indsamle data fra patientjournaler om effekt af behandlingen med medicinsk cannabis på smerter, søvn mv. Projektets formål er at følge en gruppe uselekterede patienter på Smertecenter Syd ved Odense Universitetshospital og registrere deres oplevelse af effekt ved behandling med medicinsk cannabis.

Projektet støttes med 900.000 kr.

Jens Søndergaard, forskningsleder, Professor, ph.d. i klinisk farmakologi, praktiserende læge ved Syddansk Universitet

Projektets formål er at evaluere patienters behandling, brug og oplevede effekt af medicinsk cannabis. Analysen baserer sig på erfaringer med brug af medicinsk cannabis blandt patienter og kortlægning af brug og behandlingsforløb hos den samme gruppe patienter igennem interviews og registerbaserede udtræk.

Projektet støttes med 2.411.794 kr. 

Om udvælgelsen

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter er foretaget af Innovationsfonden.

De projekter, som Innovationsfonden fandt støtteværdige, gik efterfølgende videre til den følgegruppe, som Lægemiddelstyrelsen havde nedsat, og som havde til opgave at prioritere mellem de støtteværdige forskningsprojekter.

Følgegruppen bestod af lægefaglige repræsentanter og repræsentanter fra patientforeninger, der har indsigt i forholdene vedrørende brug af medicinsk cannabis.

Følgegruppen indstillede, at tre ansøgere fik tildelt midler – og Lægemiddelstyrelsen var enig. Herefter traf Sundheds- og Ældreministeriet den endelige beslutning om at tildele de indstillede projekter satspuljemidler.