Ny rapport: Evaluering af tilknytningsreformen

6. februar 2019

Rammerne for samarbejde mellem sundhedspersoner og virksomheder er netop blevet evalueret. Konklusionen er, at reglerne og administrationen fungerer godt, men efterlevelsen af dem halter. Der er behov for mere information til sundhedspersoner om reglerne. 

Folketinget vedtog i 2014 nye regler for sundhedspersoners samarbejde til industrien. Regelsættet blev kaldt tilknytningsreformen, og formålet med reformen var at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien.

Essensen i tilknytningsreglerne er, at samarbejde mellem på den ene side virksomheder som producerer lægemidler, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi og på den anden side læger, sygeplejersker, tandlæger og apotekere skal deklareres åbent på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Nogle former for samarbejde, eksempelvis ulønnede foredrag, skal blot anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Andre former for samarbejde, eksempelvis lønnet arbejde i et rådgivningspanel, skal sundhedspersonen søge om tilladelse til at indgå i hos Lægemiddelstyrelsen, før det kan indledes. Lægemiddelstyrelsen vurderer i denne proces, om samarbejdet ligger inden for rammerne om lovlig tilknytning. 

Reglerne er generelt velfungerende, men mange sundhedspersoner anmelder ikke samarbejde

Tilknytningsreglerne har nu fungeret i tre år og er netop blevet evalueret af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Apotekerforening, Danske Patienter, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Danske Sygepleje Selskab, Forbrugerrådet TÆNK, Lægemiddelindustriforeningen, Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, Medicoindustrien og Tandlægeforeningen.

Konklusionen på evalueringen er, at reglerne fra 2014 og administrationen heraf er velfungerende.  Men evalueringen fremhæver også, at stikprøver, hvor sundhedspersonernes anmeldelser og virksomhedernes oplysninger om, hvem de samarbejder med, er blevet krydstjekket, har vist, at mere end 1/3 af sundhedspersonerne ikke anmelder eller ansøger om godkendelse af deres samarbejde, som de skal.  

”Vi ser naturligvis på det høje tal med alvor, og derfor vil vi sammen med følgegruppen iværksætte en række tiltag for at få antallet af anmeldelser op. I første omgang er det kommunikationstiltag målrettet de forskellige faggrupper. Det gør vi for at sikre, at det ikke er manglende kendskab til reglerne, som er skyld i de manglende anmeldelser”, siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen. Han tilføjer: ”Samarbejde mellem virksomheder og sundhedspersoner er helt essentielt for udviklingen af vores sundhedsvæsen og nødvendigt for at bringe vores forskningsmiljøer i international topklasse. Samtidig er det en grundpille i vores sundhedsvæsen, at behandlerne er uvildige og ikke påvirkede af økonomiske interesser. Derfor er det meget vigtigt, at reglerne følges og alt samarbejde deklareres”.  

Fremtidige anbefalinger

Tilknytningsreformens følgegruppe er kommet med en række anbefalinger som opfølgning på evalueringen. Ud over kommunikationsindsatsen, der vil blive implementeret i denne kommende tid, drejer sig blandt andet om:

  • Reglerne udvides til også at omfatte virksomheder, der er repræsentanter for udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark.
  • Det præciseres i lovgivningen, at en ansættelse i en omfattet lægemiddel- eller medicovirksomhed kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen uanset hvilken type af opgaver, sundhedspersonen løser for virksomheden, hvis sundhedspersonen samtidig har klinisk arbejde et andet sted.
  • Sundhedspersoner får pligt til også at anmelde deltagelse i internationale kongresser, symposier, konferencer og lignende afholdt i Danmark. (Hidtil har reglerne kun omfattet arrangementer i udlandet)

Den videre proces

Rapporten er oversendt til Sundheds- og Ældreministeriet samt Folketingets Sundheds- og Ældre udvalg til videre foranstaltning.

Læs hele rapporten her: Evaluering af tilknytningsreformen