Nye anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur om anvendelse af levende svækkede PRRSV-vacciner til svin

6. december 2019

Den Europæiske Veterinære Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr anbefaler, at dyrlæger og landmænd ikke giver forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner samtidig. Hensigten er at mindske risikoen for, at de rekombinerer til nye virus.

Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, (CVMP), har netop udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende svækkede vacciner mod PRRS til svin. Årsagen er, at to vacciner, som indeholder levende svækket PRRS-virus, har udvekslet arvemateriale, og derved er et nyt rekombinant PRRS-virus fremkommet. Det nye PRRS-virus er blevet spredt gennem sæd solgt fra en ornestation ved Horsens og har givet sygdom i en række besætninger. Selv om det er en yderst sjældent forekommende begivenhed, er sådanne rekombinationer mellem stammer af PRRS-virus, inklusive levende PRRSV-vaccinestammer af type 1, et kendt fænomen, der er beskrevet i den videnskabelige litteratur.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå nye rekombinante PRRSV-stammer, hvis man bruger vacciner med levende svækket PRRS-virus samtidig.

CVMP har som følge af hændelsen i Horsens udsendt følgende anbefalinger vedrørende brugen af levende svækkede PRRSV-vacciner:

  • For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.

  • Overvågningen af formodede bivirkninger, der ses som kliniske tegn på PRRS, bør øges – også i vaccinerede besætninger. Enhver formodet bivirkning skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen eller indehaveren af markedsføringstilladelsen. Kliniske tegn på PRRS er blandt andet reduceret fertilitet, øget forekomst af aborter, nedsat appetit, øget dødelighed blandt smågrise og tegn på luftvejsinfektion.

  • Data, der peger på en mulig rekombination mellem vaccinestammer, som f.eks. sekventeringdata, betragtes som relevante bivirkningsdata og skal derfor indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Læs hele CVMP’s udmelding på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside her: CVMP adopts an updated advice on the categorisation of antibiotics in the European Union, and recommendations on the use of live attenuated PRRSV vaccines.

Læs også pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen: Anvendelse af Suvaxyn vaccine til svin mod PRRS suspenderes.