Den kommunale hjemmesygepleje kan rekvirere og opbevare isotoniske infusionsvæsker på grund af COVID-19

11. maj 2020

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af en indstilling fra Sundheds- og Ældreministeriets departement besluttet at fjerne tilladelseskravet efter lægemiddellovens § 39, stk. 1, hvorfor kommuner nu kan at oplagre isotoniske infusionsvæsker som skal bruges i behandling.

Beslutningen betyder praktisk, at sygeplejersker ansat i en kommunal hjemmesygeplejefunktion, kan rekvirere isotoniske infusionsvæsker fra apoteker, og at den kommunale institution kan opbevare sådanne væsker i specifikke rum eller skabe.

Beslutningen gælder indtil den 1. juli 2020.

Lægemiddelstyrelsen stiller følgende vilkår til rekvisition og oplagring af væskerne:

  1. Væskerne skal opbevares adskilt fra andre varer. Opbevares væskerne i et rum, skal de være tydeligt adskilt fra andre varer.
  2. Væskerne skal opbevares indenfor den temperatur, som de er godkendt til og angivet med.
  3. Kun autoriserede sundhedspersoner må have adgang til væskerne. Der skal således være restriktiv adgang til skab eller rum.
  4. Rekvisitioner til apoteket skal være forsynet med dato, rekvirentens underskrift og oplysninger om rekvirentens, herunder kommunens, navn, adresse og telefonnummer.
  5. Medicinrekvisitioner skal af apoteket forsynes med apotekets navn og dato for ekspeditionen.
  6. Rekvisitioner må kun ekspederes én gang.
  7. Kommunen skal udpege en faglig ansvarlig sygeplejerske for hvert enkelt skab eller rum, hvor lægemidlerne opbevares. Den samme sygeplejerske kan være ansvarlig for flere skabe eller rum.

Det er kommunens ansvar, at ovenstående vilkår overholdes.

Beslutningen er truffet efter bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14 a, og sker i sammenhæng med bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale hjemmesygeplejersker til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).