Lægemiddelstyrelsen søger 7 medlemmer til Rådet for Lægemiddelovervågning

18. december 2020

God lægemiddelovervågning kræver et stærkt tværgående samarbejde, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.<

Vi søger repræsentanter for bl.a. forbrugere, sundhedspersoner, lægemiddelindustrien og apotekere, som i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen vil være med til at udvikle og skabe gode og solide betingelser for den bedst mulige lægemiddelovervågning til gavn for samfundet. Andre interesserede er også velkomne til at ansøge om at blive medlem af Rådet.

Rådets opgaver:

Rådets opgaver er bl.a.:

  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen om tilrettelæggelse af arbejdet med at indsamle bivirkningsindberetninger og anvende tilgængelig viden om bivirkninger
  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende information til medicinbrugere om lægemidler og bivirkninger
  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende information om forebyggelse af medicineringsfejl

         Det forventes, at Rådet medvirker til:

  • At øge kvaliteten i bivirkningsovervågningen/lægemiddelovervågningen
  • At skabe dialog mellem medicinbrugere, sundhedspersoner og myndigheder
  • At forebygge bivirkninger og fremme sikker anvendelse af lægemidler (risikominimering).

Rådets medlemmer vil få indflydelse på mødefrekvens, mødeform og indhold for at sikre den største værdi af rådets arbejde.

Rammer

Lægemiddelstyrelsen kan rådføre sig med Rådet for Lægemiddelovervågning i spørgsmål om bivirkninger og andre risici ved lægemidler, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 1.

Rådet for Lægemiddelovervågning nedsættes af Lægemiddelstyrelsen efter offentligt opslag, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3.

Rådet for Lægemiddelovervågning består af højst 11 medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Blandt medlemmerne skal der være repræsentanter for sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler, patienter og forbrugere, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Der vil ved udpegningen af medlemmer blive lagt vægt på viden om, praktisk erfaring med og interesse for lægemiddelsikkerhed og bivirkningsområdet. Medlemmerne bliver udpeget på baggrund af personlige kompetencer og relevant erfaring.

Rådets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1566 af 6. december 2016 om forretningsorden for Rådet for
Lægemiddelovervågning.

Fra den 8. februar 2021 skal der udpeges 7 medlemmer af Rådet. Blandt de 7 medlemmer skal der udpeges repræsentanter for lægemiddelvirksomheder, apotekere og forbrugere. Andre interesserede kan også udpeges til medlem af Rådet.

Rådet har 4 medlemmer, der ikke har været medlem i 4 år, og som derfor fortsætter deres medlemskab af Rådet. De er udpeget som repræsentanter for sundhedspersoner, patienter og detailforhandlere af lægemidler.   

Der udbetales ikke vederlag til medlemmerne af rådet. Befordringsgodtgørelse ydes efter statens regler.

Der kan forekomme ændringer i forhold til Rådet i løbet af perioden.

Formand, sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen udpeger en formand for Rådet for Lægemiddelovervågning blandt rådets medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3. Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Rådet.

Ansøgninger

Ansøgninger kan sendes til Lægemiddelstyrelsen, Send en mail.

Ansøgninger skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest fredag den 22. januar 2021.

Nærmere oplysninger om Rådets arbejde kan fås ved henvendelse til:

• Konstitueret enhedschef for lægemiddelovervågning Tanja Erichsen, Send en mail, tlf.nr. 25 26 52 91.

• Chefkonsulent Morten Dahl Nielsen, Send en mail,
tlf.nr. 44 88 95 20