XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Høring over Medicintilskudsnævnets nye forslag til tilskudsstatus for insuliner

3. februar 2021

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for insuliner og har nu færdiggjort et nyt forslag til sine anbefalinger:

Medicintilskudsnævnets forslag af 1. februar 2021 til tilskudsstatus for insuliner

Medicintilskudsnævnets første forslag har været i høring med høringsfrist den 15. marts 2020. Medicintilskudsnævnet har nu på baggrund af synspunkter i de indkomne høringssvar samt markedsføring af biosimilært hurtigtvirkende insulin lavet et nyt forslag til fremtidig tilskudsstatus for disse lægemidler.

Medicintilskudsnævnets anbefalinger

Inden for gruppen af langtidsvirkende insulinanaloger, anbefaler nævnet fortsat, at det billigste biosimilære lægemiddel – Semglee med insulin glargin 100 E – bevarer generelt tilskud. Da Sanofi A/S har tilkendegivet, at de vil sænke prisen på Lantus Solostar og Lantus ampuller (insulin glargin) til niveau med behandlingsprisen for Semglee, anbefaler nævnet nu også, at de bevarer generelt tilskud.

Derudover anbefaler nævnet, at de dyrere langtidsvirkende insulinanaloger insulin degludec (Tresiba) og insulin glargin 300E (Toujeo) klausuleres til type 1-diabetikere samt patienter med LADA, der oplever gentagne tilfælde af symptomatisk hypoglykæmi ved behandling med anden langtidsvirkende insulinanalog.

Nævnet anbefaler endvidere, at tilskuddet til intermediært virkende human insulin (NPH-insulin) klausuleres. Det skyldes, at behandlingsprisen for NPH-insulin er nu på niveau med Lantus ved en prisreduktion. Derfor anbefaler nævnet, at NPH-insulin tildeles generelt klausuleret tilskud til velbehandlede patienter med diabetes, patienter med steroidinduceret diabetes og behandling af diabetes i forbindelse med graviditet.

Inden for gruppen af hurtigtvirkende insuliner i penne, er der markedsført et biosimilært lægemiddel med insulin aspart (Insulin aspart ”Sanofi”), som er væsentligt billigere end alle de øvrige hurtigtvirkende insuliner. Derfor anbefaler nævnet nu, at kun Insulin aspart ”Sanofi” bevarer generelt tilskud og de øvrige mister generelt tilskud med undtagelse af Fiasp. Fiasp har en virkningsprofil, der kan være klinisk relevant for patienter med postprandial hyperglykæmi. Nævnet anbefaler derfor, at tilskuddet klausuleres til denne patientgruppe.

Inden for gruppen af blandingsinsuliner samt lægemidler med indhold af basalinsulin kombineret med GLP-1 analog fastholder nævnet sine anbefalinger fra første indstilling.

Videre proces

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder.

Høringssvar kan sendes til Send en mail .  Der er høringsfrist den høringsfrist 14. marts 2021.  Efter høringsfristens udløb, vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar samt tidligere høringssvar og bidrag arbejde videre med sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen. Når Medicintilskudsnævnet er færdig med sine anbefalinger, vil de i forbindelse med udarbejdelse af den endelige anbefaling også udarbejde et høringsnotat, hvor nævnet kommenterer på de fremsatte synspunkter i forbindelse med begge høringer i det omfang de fortsat er relevante.  

De relevante videnskabelige selskaber, patientforeninger samt andre interessenter bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, se denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber, patientforeninger og andre interessenter