Lægemiddelstyrelsen søger lægefaglige medlemmer til Medicintilskudsnævnet

24. marts 2021, Opdateret 29. april 2021

Er du læge med stor interesse for rationel anvendelse af lægemidler? Så skal du måske være lægefagligt medlem af Medicintilskudsnævnet.

Lægemiddelstyrelsen indkalder forslag til lægefaglige medlemmer af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2025.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være lægefagligt medlem af Medicintilskudsnævnet, herunder bringe sig selv i forslag.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal sendes til Lægemiddelstyrelsen senest 10. maj 2021.

Forslag (vedlagt CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter) skal sendes til Send en mail.

Medicintilskudsnævnets opgaver

Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om tilskud fra regionerne til borgernes køb af lægemidler - såvel generelle tilskud som individuelle tilskud. Medicintilskudsnævnets opgaver er især:
  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen i sager om ansøgning fra virksomheder om generelt eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler

  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen i relation til revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus

  • At rådgive Lægemiddelstyrelsen om individuelle medicintilskud til patienter (enkelttilskud, forhøjet tilskud og terminaltilskud) efter ansøgning fra læger <>ul>

Nævnet er nedsat i medfør af sundhedslovens § 155.

Forretningsorden for nævnets arbejde er fastsat i bekendtgørelse nr. 1782 af den 18. december 2018.

Medlemmer og kompetencer

Medicintilskudsnævnet består af højst 8 personer, heraf op til 6 læger, hvoraf mindst 2 skal være alment praktiserende læger. Derudover er der et medlem, der repræsenterer patient- og forbrugerinteresser og et medlem indstillet af Regionernes Lønnings og Takstnævn. De lægefaglige medlemmer udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Ved vores indstilling til Sundhedsministeren lægger vi vægt på lægens viden om, praktisk erfaring med og interesse for rationel ordination af lægemidler i almindelighed og medicintilskudsområdet i særdeleshed samt på, at nævnet sammensættes således, at nævnet får en bred lægemiddelfaglig ekspertise.

Vi lægger desuden vægt på, at medlemmerne ikke har økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan gøre dem inhabile samt på, om medlemmerne er bragt i forslag af et eller flere lægevidenskabelige selskaber.

Formand, sekretariat og møder

Sundhedsministeren udpeger blandt medlemmerne en formand for Medicintilskudsnævnet.

Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Medicintilskudsnævnet.

Nævnet holder 1 møde om måneden. Formanden kan beslutte at holde ekstraordinære møder. Møderne afholdes normalt i Lægemiddelstyrelsens lokaler på Axel Heides Gade, København S.

Yderligere oplysninger

Honorering af medlemmerne sker efter Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag mv.

Du kan læse nærmere om nævnets arbejde her. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Sektionsleder for Tilskud og Tilgængelighed, Ulla Kirkegaard Madsen på telefon 44 88 93 50 eller Send en mail.