Medlemmer til Lægemiddelnævnet

2. juni 2021

Lægemiddelstyrelsen indkalder forslag til medlemmer af Lægemiddelnævnet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2025.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være medlem af Lægemiddelnævnet, herunder bringe sig selv i forslag.

Lægemiddelnævnets opgaver

Lægemiddelstyrelsen kan rådføre sig med Lægemiddelnævnet i konkrete sager om vurderingen af lægemidler til mennesker og dyr.

Det betyder i praksis, at Lægemiddelnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om:

  • Ansøgning om, ændringer i og tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser til lægemidler
  • Overvågning af bivirkninger og andre risici ved lægemidler
  • Afvejning af et lægemiddels fordele over for dets risici
  • Kliniske forsøg med lægemidler

Det er forventningen, at også mere generelle problemstillinger vil blive forelagt nævnet.

Sundhedsministeren kan henlægge yderligere opgaver til Lægemiddelnævnet.

Nævnet er nedsat i medfør af lægemiddellovens § 96 og § 98.

Medlemmer og kompetencer

Lægemiddelnævnet består af højst 15 medlemmer, hvoraf to medlemmer skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Medlemmerne udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelnævnets medlemmer skal besidde en bred intern medicinsk eller veterinær medicinsk ekspertise samt farmaceutisk ekspertise vedrørende lægemiddelfremstilling. Vi ser også gerne medlemmer med kendskab til og erfaring med daglig klinisk kontakt. Endvidere efterspørges særlig ekspertise i lægemiddelsikkerhed herunder farmakoepidemiologi. Nævnets patient- og forbrugerrepræsentanter forventes at have en generel viden om lægemidler.

Medlemmerne bliver udpeget på baggrund af deres personlige kompetencer. For nævnets faglige medlemmer bliver der lagt vægt på såvel baggrund som dokumenteret videnskabelig erfaring og kendskab til de regulatoriske processer vedrørende godkendelse og overvågning af lægemidler.

Medlemmerne må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på deres upartiskhed, jf. lægemiddellovens § 102, stk. 1.

Formand, sekretariat og møder

Sundhedsministeren udpeger blandt medlemmerne en formand og en næstformand for Lægemiddelnævnet.

Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Lægemiddelnævnet. Nævnet holder 6-10 møder om året. Møderne afholdes enten som virtuelle møder eller i Lægemiddelstyrelsens lokaler på Islands Brygge, København

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 30. juni 2021 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til Maria Bruun via mail

Eller til vores adresse:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Mærk ansøgningen ’Lægemiddelnævn’ og vedlæg CV.

Husk at oplyse om evt. interessekonflikter og undlad venligst personfølsomme oplysninger i ansøgningerne.

Yderligere oplysninger

Bekendtgørelse om forretningsorden for Lægemiddelnævnet (BEK nr. 1214 af 1/10/2013) fastsætter regler om Lægemiddelnævnets virke.

Honorering af medlemmerne sker efter Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Nærmere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til:

Enhedschef Hanne Lomholt Larsen via mail

Telefonnummer til Lægemiddelstyrelsen:  4488 9595

Telefonen besvares mandag - fredag kl. 10 - 15.