Til landets apoteker - Indkaldelse af ansøgning om vagttjeneste

17. juni 2021

Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra apotekere, som ønsker at varetage vagttjeneste fra den 1. januar 2023.

Vagttjeneste kan varetages fra apoteker og fra apoteksfilialer, jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2018. om apotekernes åbningstider og vagttjeneste  

Apoteker og apoteksfilialer kan ansøge om at varetage vagttjeneste efter henholdsvis

  1. Liste A vagttjeneste, der har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.

  2. Liste B vagttjeneste, der har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.

  3. Liste C vagttjeneste, der har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.

  4. Det nationale døgnvagtsapotek i København, der har åbent hele døgnet alle dage om året.

 

Krav til bemanding:

  1. Liste A vagttjeneste skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenestens åbningstid, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion for de liste B (dem uden farmaceuter) og liste C apoteker og apoteksfilialer, der er indgået aftale herom.

  2. Liste B vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid. Såfremt vagttjenesten skal varetages af en farmaceut, skal der ansøges specifikt.

  3. Liste C vagttjeneste skal varetages af en farmakonom eller en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid.

  4. Det nationale døgnvagtsapotek i København skal varetages af en farmaceut i hele vagttjenesten åbningstid, og farmaceuten skal varetage bagvagtsfunktion hele døgnet for de liste B og C apoteker og apoteksfilialer, der er indgået aftale herom, og spørgsmål fra akut- og vagtlægefunktionen. På det nationale vagtapotek, skal sundhedspersoner og borgere kunne søge råd og vejledning om lægemidler uden for de øvrige apotekeres åbningstid og bistå i undtagelsesvise situationer fx i forbindelse med epidemier, hvor der måtte være behov ift. nødlagre m.v.

Der gøres opmærksom på, at der ved ansøgning om vagttjeneste efter liste B (dem uden farmaceuter) eller liste C, skal indgås en aftale med et liste A apotek om oprettelse af bagvagtfunktion. Denne aftale skal indgås når det af Lægemiddelstyrelsen er blevet offentliggjort, hvilke apoteker der kommer til at varetage vagtfunktion efter liste A.

Honorering

Tilskuddet for varetagelse af vagttjenesten er i henhold til nugældende bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. følgende (beløbene P/L reguleres årligt):

Liste A vagttjeneste: 1.302.653 kr. årligt

Liste B vagttjeneste: : 781.592 kr. årligt (+ 217.109 kr. ved fuld farmaceutbemanding)

Liste: C vagtjeneste: 401.651 kr. årligt.

Nationalt døgnvagtsapotek i København: 2.116.811 kr. årligt

Det vil, hvor lægen vurderer det nødvendigt, være muligt at få lægemidler bragt ud i vagtapotekets åbningstid. Apoteker eller apoteksfilialer, som Lægemiddelstyrelsen har meddelt eller pålagt varetagelse af vagttjeneste, og som udbringer et eller flere lægemidler efter ordination fra en læge tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner ydes følgende tilskud i henhold til ovennævnte bekendtgørelse (beløbene P/L reguleres årligt):

 

- Ved afstand (på vej) på 5 km og derunder fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 95,50 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 5 km, til og med 25 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 263,65 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 25 km, til og med 50 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 526,29 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 50 km, til og med 75 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 737,11 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 75 km, til og med 100 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 947,42 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 100 km, til og med 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.158,24 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

- Ved afstand (på vej) over 125 km fra apoteker eller apoteksfilialer som varetager vagttjeneste til udbringningsstedet ydes et tilskud på 1.421,38 kr. pr. udbringning, ekskl. moms.

 

Fordeling af vagttjenesten under liste A, B, C og Nationalt Døgnvagtsapotek fastsættes af Lægemiddelstyrelsen, og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte lister og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger.

For at sikre en geografisk og regional fordeling af vagttjenesten vil det være muligt for Lægemiddelstyrelsen at påbyde apotekere at varetage vagttjeneste, hvis helt særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det.

Vagttjeneste tildeles for 5 år ad gangen.

Et apotek eller en apoteksfilial som er blevet tildelt vagttjeneste, må ikke flyttes uden Lægemiddelstyrelsens forudgående tilladelse.

Ved ansøgning efter liste B bedes du medsende ansøgning om farmaceutbemanding, hvis du ønsker dette.

I ansøgningen skal redegøres for, hvordan vagtfunktionen søges etableret.

Ansøgning sendes til emailadresse: Send en mail og stiles til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ansøgningen være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest tirsdag den 17. august 2021.

 

Kontaktpersoner: Anne Husted og Thomas Malthe Trier Jacobsen