Behandling af angst hos dyr, blandt andet i forbindelse med nytår

26. oktober 2022, Opdateret 10. november 2022

“Nytårsangst” er ikke en veldefineret diagnose, men dækker over fobi for fyrværkeri, som blandt andet kan give sig til udtryk ved lydfobi og angstsymptomer.

Lægemiddelstyrelsen har indtil nu givet generel udleveringstilladelse til acepromazin til behandling af hunde og katte i forbindelse med nytårsangst. Fødevarestyrelsen har i en årrække givet generel dispensation til magistrel fremstilling af meprobamat til behandling af nytårsangst hos hunde.

Da der nu findes flere godkendte veterinære lægemidler til hund på det danske marked med indikationen angst fremkaldt af lyde, vil det fremover ikke længere være muligt at få generel udleveringstilladelse til acepromazin-tabletter eller generel dispensation til magistrel fremstilling af meprobamat til hund.

Derudover findes der nu et enkelt veterinært lægemiddel på markedet, som er godkendt til behandling af angst hos katte med indikationen angst og frygt i forbindelse med transport og dyrlægebesøg. Der findes også flere lægemidler med indikationen separationsangst til hund. Disse vil efter en konkret dyrlægefaglig vurdering undtagelsesvist kunne anvendes efter kaskadereglen (EU 06/2019 artikel 112 stk. 1) til behandling af nytårsangst hos henholdsvis kat og hund.

I ganske særlige tilfælde kan dyrlægen ansøge om udleveringstilladelse til et enkelt dyr. Det gælder for eksempel, hvis dyret ved tidligere behandling med de markedsførte præparater har oplevet alvorlige bivirkninger eller ikke har opnået den tilsigtede effekt. Det gælder også dyr, hvor dyrlægen vurderer, at behandling med de godkendte lægemidler vil være kontraindicerede.

Ansøgning om udleveringstilladelse til en enklt dyr kan indsendes via:

Udleveringstilladelse, Veterinær Enkelt (EV) (capevo.net)

Ansøgninger om udleveringstilladelse til et enkelt dyr, til lægemidler indeholdende acepromazin som indsendes senest d. 8. december, vil blive behandlet inden jul/nytår. For ansøgninger modtaget efter denne frist, er der en risiko for, at de ikke bliver behandlet inden jul/nytår.

Det er vigtigt, at en ansøgning er velbegrundet og veldokumenteret for hurtig sagsbehandling. Det kan eksempelvis være en beskrivelse af, hvilke godkendte veterinære lægemidler, der har været anvendt uden den ønskede virkning, eller hvilke formodede bivirkninger der er observeret efter behandlingen, eller eventuelt om dyrlægen vurderer, at de veterinære lægemidler, der er på markedet vil være kontraindicerede til behandling af det pågældende dyr.

Vi gør opmærksom på, at ansøgninger til magistrel dispensation af lægemidler skal søges hos Fødevarestyrelsen.

Note


Der er tidligere givet generelle udleveringstilladelser til acepromazin gældende for en tre-årig periode. Disse er ikke længere gældende, da de er udstedt med forbehold for, at der ikke er noget godkendt veterinært lægemiddel, som vil kunne anvendes på det danske marked.