Praksisændring for Lægemiddelstyrelsens inspektioner

4. november 2022

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt implementering af det elektroniske underskriftssystem (Penneo). Fra 1. november 2022 vil vi underskrive alle inspektionsrapporter med elektronisk signatur.

Hvad betyder det for dig der modtager inspektioner:
• Varsling af kommende inspektioner vil fortsat ske per mail med oplysning om inspektørens navn, kontaktinformation m.v., men fremover uden signatur. 
• Inspektionsrapporten vil hovedsagelig være som hidtil men vil indeholde en ekstra underskriftsside. 
• Udstedelse af GDP- og GMP- certifikater sker fortsat direkte i EudraGMDP. Lægemiddelstyrelsen vil ikke længere fremsende PDF version af det udstedte certifikat til virksomheden, men fremover orientere virksomheden pr. mail om, at udstedte certifikater er tilgængelige fra  http://eudragmdp.ema.europa.eu/