EMA undersøger, om miljøpåvirkningen fra loppe- og flåtmidler til hund og kat bør revurderes

9. januar 2023

Frem til 31. marts 2023 er der offentlig høring om, hvordan naturen bliver påvirket, når loppe- og flåtmidler udskilles fra kæledyr. Efter høringen tager EMA stilling til, om der er behov for skærpede krav og/eller nye anbefalinger ved brug af lægemidlerne..

EMA’s komité for veterinære lægemidler (CVMP) har netop sendt et såkaldt Reflection Paper om ektoparasitære lægemidler (midler mod lopper og flåter) til hunde og katte i offentlig høring.

Anledningen er, at lægemidlerne ikke kun virker forebyggende mod lopper og flåter, men også kan have en negativ påvirkning på insekter og vandlevende dyr, hvis disse kommer i kontakt med de aktive stoffer.

Dokumentet beskriver, at de aktive stoffer kan spredes i miljøet på flere måder: direkte spredning fra huden, svømning, afløbsvand fra vask af hunde, fæces fra behandlede dyr etc.

Udskillelsen fra dyret varierer efter lægemiddelform (spot-on, tabletter etc.), og eksponeringen af miljøet varierer desuden efter dyrenes kontakt med omgivelserne (herunder om fæces opsamles, om afkæmmede dyrehår smides i naturen, om dyret svømmer i søer eller havet osv.). De fleste produkter har en relativt lang nedbrydningstid i jord og vand, og de kan derfor potentielt ende i f.eks. søer og rensningsanlæg.

De aktive stoffer kan være skadelige for insekter og vandlevende dyr, men man kender ikke den nøjagtige risiko, der er forbundet med anvendelsen til hunde og katte. Bl.a. nævnes det, at der mangler viden om:

  • Udskillelsestider fra pels og/eller i fæces.
  • Den samlede eksponering i f.eks. afløb fra rensningsanlæg eller på områder, hvor der færdes mange hunde.
  • Grænseværdierne for no-effect i f.eks. vandløb er ikke nødvendigvis kendt for alle aktive stoffer. Det gælder især stoffer, der ikke også har været anvendt som pesticider i landbruget.

De ektoparasitære lægemidler godkendes som andre lægemidler efter en vurdering af effekten og af sikkerheden for dyr, brugere og miljø. Den nuværende vurdering af miljøpåvirkningen er imidlertid baseret på, at lægemidlerne bruges til behandling af en enkelt hund eller kat, men der er ikke taget højde for en situation, hvor stort set alle hunde i et område kan være i forebyggende behandling året rundt med et af de godkendte lægemidler. Dokumentet rejser derfor spørgsmålet, om der er behov for at opdatere de nuværende retningslinjer.

EMA’s Reflection paper indeholder en grundig vurdering af den nuværende viden på området og forholder sig herudover til de områder, man mangler viden om. Arbejdet er i sin begyndelse, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er besluttet konkrete anbefalinger. Lægemiddelstyrelsen deltager i arbejdet.

Personer og organisationer kan kommentere dokumentet via EMA’s hjemmeside. Der er kommentarfrist i høringen den 31. marts 2023.