Ændringer i reglerne om tilknytning for sygeplejersker og jordemødre

27. juni 2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet med virkning fra 1. juli 2024 at sætte § 2 nr. 5, i lov nr. 1778 af 28. december 2023 (indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde) i kraft.

Ikrafttrædelsen af denne bestemmelse bevirker, at sygeplejersker og jordemødre bliver omfattet af sundhedslovens regler om tilknytning ift. lægemiddelvirksomheder, idet sygeplejersker og jordemødre indsættes i sundhedslovens § 202 a, stk. 1, 1. pkt. med virkning fra 1. juli 2024:

Vi forventer, at tilknytningsbekendtgørelsen bliver tilgængelig på retsinformation på fredag den 28. juni 2024, og træder i kraft 1. juli 2024.

Lægemiddelvirksomheder:
Lægemiddelvirksomheder som ønsker at samarbejde med sygeplejersker og jordemødre skal fra 1. juli 2024 informere om reglerne om tilknytning, herunder deres pligt til forudgående at anmelde tilknytningen til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om styrelsens tilladelse til at være tilknyttet virksomheden.

Lægemiddelvirksomhederne skal ligeledes indberette de sygeplejersker og jordemødre som de har haft tilknyttet i fra 1. juli 2024 til 31. december 2024 til Lægemiddelstyrelsen. Den første indberetning skal ske senest 31. januar 2025.

Sygeplejersker:
Sygeplejersker er lige nu omfattet af reglerne om tilknytning, når de har en tilknytning til en medicovirksomhed og det vedrører risikoklasse II eller derover. Med lovændringen betyder det, at sygeplejersker fra 1. juli 2024 ligeledes skal anmelde tilknytning til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om styrelsens tilladelse, når de skal samarbejde, udføre en opgave eller har aktiebeholdning i en lægemiddelvirksomhed.

Jordemødre:
Jordemødre har ikke tidligere været omfattet af reglerne om tilknytning. Men fra 1. juli 2024 skal jordemødre anmelde tilknytning til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om styrelsens tilladelse, når de skal samarbejde, udføre en opgave eller har aktiebeholdning i en lægemiddelvirksomhed.

Tilknytning:
Hvad er en tilknytning: En tilknytning er, når en sundhedsperson der har- eller bistår med patientbehandling i Danmark ønsker at samarbejde, udføre en opgave eller har aktiebeholdning i en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Overgangsordning og anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen: 
Sygeplejersker og jordemødre, der allerede har en tilknytning til en lægemiddelvirksomhed, når reglerne træder i kraft (den 1. juli 2024), kan fortsætte tilknytningen, såfremt de anmelder den til Lægemiddelstyrelsen inden den 1. januar 2025 (6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen). Anmeldelse skal ske via formular på styrelsens hjemmeside.