Lægemiddelstyrelsen søger et nyt medlem (repræsentant for sundhedspersoner) til Rådet for Lægemiddelovervågning

14. juni 2024

God lægemiddelovervågning kræver et stærkt tværgående samarbejde, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.

Vi søger interesserede, som i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen vil være med til at udvikle og skabe gode og solide betingelser for den bedst mulige lægemiddelovervågning til gavn for samfundet.

Vi søger konkret en ny repræsentant for sundhedspersoner, da der er en ledig plads i rådet.

Rådets opgaver

Rådets opgaver er bl.a.:

  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen om tilrettelæggelse af arbejdet med at indsamle bivirkningsindberetninger og anvende tilgængelig viden om bivirkninger
  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende information til medicinbrugere om lægemidler og bivirkninger
  • At komme med anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende information om forebyggelse af medicineringsfejl

Det forventes, at rådet medvirker til:

  • At øge kvaliteten i bivirkningsovervågningen/lægemiddelovervågningen
  • At skabe dialog mellem medicinbrugere, sundhedspersoner og myndigheder
  • At forebygge bivirkninger og fremme sikker anvendelse af lægemidler (risikominimering).

Rådets medlemmer har indflydelse på mødefrekvens, mødeform og indhold for at sikre den største værdi af rådets arbejde.

Rammer

Lægemiddelstyrelsen kan rådføre sig med Rådet for Lægemiddelovervågning i spørgsmål om bivirkninger og andre risici ved lægemidler, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 1.

Rådet for Lægemiddelovervågning nedsættes af Lægemiddelstyrelsen efter offentligt opslag, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3.

Rådet for Lægemiddelovervågning består af højst 11 medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Blandt medlemmerne skal der være repræsentanter for sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler, patienter og forbrugere, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 2.

Rådets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1566 af 6. december 2016 om forretningsorden for Rådet for Lægemiddelovervågning.

Lægemiddelstyrelsen har udpeget 10 medlemmer til rådet, som ikke har været medlem i 4 år, og som derfor fortsætter deres medlemskab af rådet. Blandt de 10 medlemmer er der udpeget repræsentanter for lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler, patienter og forbrugere.

Der er opstået en ledig plads i rådet, fordi et medlem, der repræsenterede sundhedspersoner, er udtrådt af rådet.   

Derfor søger Lægemiddelstyrelsen et nyt medlem til rådet. Den ledige plads vil blive besat med en repræsentant for sundhedspersoner.

Der vil ved udpegningen blive lagt vægt på viden om, praktisk erfaring med og interesse for lægemiddelsikkerhed og bivirkningsområdet. Medlemmer udpeges på baggrund af personlige kompetencer og relevant erfaring.

Der udbetales ikke vederlag til medlemmer af rådet. Befordringsgodtgørelse ydes efter statens regler.

Der kan forekomme ændringer i forhold til rådet i løbet af perioden.

Formand, sekretariat og møder

Lægemiddelstyrelsen udpeger en formand for Rådet for Lægemiddelovervågning blandt rådets medlemmer, jf. lægemiddellovens § 101, stk. 3. Lægemiddelstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Rådet. Rådets formand er Torben Mogensen, Speciallæge dr. Med, BA filosofi.

Ansøgninger

Ansøgninger kan sendes e-mail til sekretariatskoordinator Stine Ulsø.

Ansøgninger skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 15. august 2024.