Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

31. oktober 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler (ATC-gruppe N05A m.fl.) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 29. oktober 2013 til tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at behandlingen af psykotiske tilstande er en meget individuel behandling, hvor det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient ud fra bl.a. tidligere behandlingsrespons og lægemidlernes bivirkningsprofiler.

Nævnet anbefaler, at tilskuddet til de dyrere lægemidler indenfor gruppen af såkaldte 2. generations antipsykotika klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af disse lægemidler. Det drejer sig om lægemidler med indhold af amisulprid, aripiprazol, asenapin, paliperidon, sertindol og sulpirid samt quetiapin depottabletter og depotinjektionsvæsker med indhold af olanzapin, risperidon og paliperidon.

Indenfor gruppen af såkaldte 1. generations antipsykotika er der nogle lægemidler, der i dag stort set ingen anvendelse har i psykiatrien, og som er dyrere end andre relevante lægemidler. Det drejer sig om lægemidler med indhold af levomepromazin, melperon, periciazin, pipamperon og prochlorperazin. Nævnet anbefaler, at tilskuddet til disse lægemidler bortfalder.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 30. oktober 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 30. oktober 2013 til parter – ATC-gruppe N05A

Der er høringsfrist den 30. januar 2014. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger: Indkomne bidrag fra interessenter til revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler