Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

22. marts 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling:

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at behandlingen af epilepsi er en meget individuel behandling, hvor det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient afhængig af bl.a. epilepsi syndrom og tidligere behandlingsrespons. Nævnet anbefaler derfor, at de fleste antiepileptika fortsat skal have generelt tilskud.

Nævnet anbefaler dog, at tilskuddet til de dyrere antiepileptika klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af disse lægemidler. Det drejer sig om lægemidler med indhold af eslicarbazepin, lacosamid, perampanel, pregabalin, retigabin, rufinamid, stiripentol eller zonisamid. Nævnet anbefaler også, at tilskuddet til lægemidler med indhold af vigabatrin og diazepam rektalvæske klausuleres, at tilskuddet til primidon bortfalder, samt at tilskudsklausulen for clonazepam og fenobarbital ændres.

Ikke alle oxcarbazepin tabletter henholdsvis valproinsyre depottabletter er indbyrdes substituerbare. På grund af prisforskelle anbefaler nævnet derfor, at tilskuddet til Apydan tabletter (oxcarbazepin) og Orfiril Retard depottabletter (valproinsyre) bortfalder. Øvrige tabletter/depottabletter med indhold af oxcarbazepin eller valproinsyre anbefales fortsat at have generelt tilskud.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 21. marts 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder:

Høringsbrev af 21. marts 2013 til parter – ATC-gruppe N03

Der er høringsfrist den 21. juni 2013. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar færdiggøre sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger:

Indkomne bidrag til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03m.fl.)