Medicintilskuddet til visse lægemidler mod diabetes ændres den 11. november 2013

11. juni 2013

Med virkning fra den 11. november 2013 ændres tilskuddet til visse lægemidler mod diabetes.

Nogle lægemidler får generelt klausuleret tilskud, dvs. at der er tilskud til lægemidlerne, hvis man opfylder bestemte betingelser (klausulen). Det drejer sig om de såkaldte GLP-1analoger:

  • exenatid (Bydureon, Byetta)  
  • liraglutid (Victoza) 
  • lixisenatid (Lyxumia)

Fremover er tilskuddet klausuleret til patienter med type 2-diabetes, der ikke har opnået tilstrækkelig blodsukkerkontrol ved behandling med metformin i kombination med andre lægemidler mod diabetes med generelt tilskud, eller hvis lægen samlet vurderer, at supplerende behandling med andre lægemidler vil være uhensigtsmæssig.

For andre lægemidler bortfalder det generelle tilskud. Det drejer sig om:

  • acarbose (Glucobay)
  • glibenclamid (Hexaglucon)
  • pioglitazon (Actos og Pioglitazon ”Orion”)
  • tolbutamid (Arcosal).

Lægemidler med sitagliptin (Januvia) i styrkerne 25 og 50 mg får generelt tilskud den 24. juni 2013.

For alle andre lægemidler mod diabetes sker der ingen ændringer i tilskudsstatus.

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af diabetespatienter behandles med de lægemidler, der fortsat vil have generelt tilskud. For disse patienter er der ingen ændringer.

Hvis man er i behandling med et af de lægemidler, der får klausuleret tilskud, skal lægen tage stilling til, om man er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald skal lægen skrive/markere tilskud på recepten. Hvis man ikke er omfattet af klausulen, skal man skifte behandling, hvis man fortsat skal have offentligt tilskud. I 2012 indløste ca. 18.000 personer recept på en GLP-1 analog.

Hvis man er i behandling med et af de lægemidler, hvis generelle tilskud bortfalder, skal man som udgangspunkt skifte behandling, hvis man fortsat vil have offentligt tilskud. Hvis lægen mener, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige, kan lægen søge om enkelttilskud. I 2012 indløste ca. 4.500 personer recept på et af disse lægemidler.

Lægen skal derfor sammen med patienten i god tid inden den 11. november 2013 tage stilling til den fremtidige behandling.

Information

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder at opfordre de berørte patienter til inden den 11. november 2013 at tale med lægen om den fremtidige behandling.

Her er det informationsark, apoteket kan udlevere:

Informationsark til borgere om ændring af tilskud til visse lægemidler mod diabetes

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via PLO, regionerne og sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Baggrund for ændringerne og Sundhedsstyrelsens afgørelse

GLP-1 analogerne får generelt klausuleret tilskud – fordi de er væsentlig dyrere end andre lægemidler mod diabetes, som mange patienter kan behandles med. GLP-1 analogerne bør derfor forbeholdes de patienter, der har mest gavn af dem.

Acarbose, glibenclamid, pioglitazon og tolbutamid skal ikke længere have generelt tilskud – fordi de har flere bivirkninger, potentielt alvorlige bivirkninger, flere interaktioner eller større risiko for lavt blodsukker. De anbefales derfor ikke eller kun i særlige tilfælde.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Afgørelsen er truffet den 10. juni 2013 og sendt til alle berørte virksomheder.

I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor man kan læse en mere detaljeret begrundelse:

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Hvorfor er der brug for en gennemgang af tilskud?

Folketinget har besluttet, at vi regelmæssigt skal gennemgå alle lægemidlers tilskudsstatus. Vi skal vurdere, om et lægemiddel skal have generelt (automatisk) tilskud, tilskud på særlige betingelser (klausuleret tilskud) eller slet ikke have tilskud. For at et lægemiddel kan have generelt tilskud, er det er en overordnet betingelse, at dets behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen.

For at vurdere om et lægemiddel opfylder denne betingelse, tager vi udgangspunkt i nationale og internationale anbefalinger af hvilke patienter, der skal behandles med lægemidlet. Disse anbefalinger sammenholder vi med lægemidlernes behandlingspriser. Såvel behandlingsanbefalingerne som lægemidlernes priser ændres over tid - sidstnævnte gerne i forbindelse med patentudløb - og dermed ændres vurderingen af, hvad der er rationel lægemiddelanvendelse inden for et givet behandlingsområde, fx hvilket lægemiddel lægen som udgangspunkt bør vælge først.

Det primære formål med at give offentligt tilskud til lægemiddelbehandling er at sikre, at patienterne får tilskud til køb af nødvendig medicin. Vi skal samtidig sikre, at de offentlige midler anvendes hensigtsmæssigt og tilskynde til, at lægerne anvender lægemidlerne rationelt, fx understøtte lige så effektiv behandling for færre penge.

Hvis et lægemiddel ikke har tilskud, betyder det ikke nødvendigvis, at det er mindre effektivt, mindre sikkert eller af ringere kvalitet end lægemidler med tilskud.