Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2009

15. juni 2010

Indledning
Resumé af hovedfund i 2009
1. Indberetninger
1.1 Antal indberettede produktfejl
1.2 Fordeling af indberetningerne på kilder
1.3 Fordeling af indberetninger på fejltyper

1.4 Forfalskede lægemidler
2. Tilbagekaldelser
2.1 Antal tilbagekaldelser
2.2 Fordeling af indberetningskilder for tilbagekaldelser


Indledning

Lægemiddelstyrelsen skal via indberetninger informeres, hvis en virksomhed skønner, at en produktfejl kan føre til tilbagekaldelse af et lægemiddel fra markedet. Dette fremgår af § 30 i bekendtgørelse nr. 1242 af 12. december 2005 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter.
Gennem det såkaldte ”Rapid Alert System” modtager Lægemiddelstyrelsen advarsler om produktfejl fra udenlandske lægemiddelmyndigheder, og kan ligeledes meddele nye produktfejl på internationalt plan. Rapid Alert systemet omfatter udelukkende lægemidler i den legale distributionskæde.

Indberetningerne inddeles i klasse I, II og III efter defektens grad af alvorlighed. Klasse I defekter er potentielt livstruende, og kræver ”rapid alerts” udsendt til alle parter. Klasse II og III defekter kan udgøre en patientrisiko, og behandles herefter. Lægemiddelstyrelsens indberetninger for 2009 indeholder flest klasse I og II defekter. Indberetninger om produktfejl kan i øvrigt ske fra danske og udenlandske virksomheder ved direkte henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen foretager en grundig behandling af alle indberetninger. Før vi træffer beslutning om tilbagekaldelse af et lægemiddel, er der flere forhold, som vi undersøger. Blandt andet om lægemidlet er markedsført i Danmark, om det er under klinisk afprøvning eller udleveret via specialudleveringstilladelse, samt i hvilken grad produktfejlen udgør en potentiel patientrisiko. Endvidere kan lægemidlet være eksporteret fra Danmark. Indberetningerne dækker såvel humane som veterinære lægemidler.

Hvis de fejlbehæftede lægemidler er på det danske marked, eller hvis de er eksporteret, kan Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med virksomheden foretage en tilbagekaldelse. Vi vurderer, hvor langt ud i distributionskæden lægemidlet skal tilbagetrækkes (grossist, apotek, forbruger), samt hvorvidt det er relevant at informere andre lægemiddelmyndigheder om tilbagekaldelsen. Ved alvorlige produktfejl vil Lægemiddelstyrelsen desuden advare om det på hjemmesiden www.laegemiddelstyrelsen.dk. Ved mindre kritiske produktfejl, vurderer vi desuden, hvordan en tilbagetrækning af lægemidlet vil påvirke forsyningen af lægemidler til den danske befolkning. 

Virksomheder skal følge reglerne for god fremstillings- og distributionspraksis (GMP og GDP), som bidrager til at mindske fejlmulighederne under fremstilling og distribution af lægemidler. Lægemiddelstyrelsen kontrollerer ved eftersyn, om virksomhederne overholder disse regler. Desuden hjemtages løbende udvalgte lægemidler, pakninger, etiketter, indlægssedler samt analyser til kontrol i vores laboratorier. Ved sagsbehandling af variationsansøgninger til markedsføringstilladelser, kan indsendte oplysninger afdække fejl eller ændringer i lægemidler. Tilbagekaldelse af lægemidler sker derfor også i forbindelse med Lægemiddelstyrelsens egen kontrol og godkendelse af lægemidler, eller ved inspektion af virksomheder.


Resumé af hovedfund i 2009
Der blev i 2009 registreret 186 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, hvilket er en lille stigning i forhold til 2008. Til sammenligning med 2008 er der sket en omfordeling af indberetningskilder og fejltyper, hvoraf indberetninger fra lægemiddelstyrelsens kontrolsystem udgjorde en stigende andel i 2009. Ud af de 186 indberetninger var 6 foranlediget af forfalskede lægemidler, som dog ikke berørte det danske marked. Endvidere resulterede ca. 25 % af indberetningerne i tilbagekaldelse af lægemidler fra det danske marked. Størstedelen af tilbagekaldelserne var indberettet af virksomheder og hovedsagelig forårsaget af ’specifikationsafvigelser’, ’emballagefejl’ samt ’pakning, påfyldning og etiket’. 1. Indberetninger

1.1 Antal indberettede produktfejl

Der blev i 2009 indberettet i alt 186 sager om produktfejl ved lægemidler. Dette udgør en forholdsvis lille stigning fra 2008.
Figur 1 viser antal indberetninger i perioden 2006-2009.

Fig. 1. Antal indberetninger af produktfejl 2006-2009

De 186 indberetninger om produktfejl i 2009 omfatter både markedsførte og ikke-markedsførte lægemidler. Det er kun lægemidler, der indgår i det samlede antal indberetninger, dvs. at vacciner, kosttilskud o. lign. ikke er medregnet. Indberetningerne dækker:

  • Produktfejl fra virksomheder og myndigheder, herunder specifikationsafvigelser og godkendte variationsansøgninger (> 87 % af indberetningerne).
  • Reklamationer fra lægemiddelbrugere eller apoteker
  • Manglende overholdelse af GMP eller GDP hos virksomheder, som følge af inspektioner udført af Lægemiddelstyrelsen eller andre europæiske lægemiddelmyndigheder
  • Indberetning af bivirkninger som følge af produktfejl

1.2 Fordeling af indberetningerne på kilder

Kilderne til de 186 indberetninger til Lægemiddelstyrelsen i 2009 sammenlignet med det foregående år fremgår af figur 2.

Fig. 2. Fordeling af indberetninger på kilder

For 2009 ses en omfordeling af indberetningskilder i forhold til året før. Der er sket en stigning i antallet af indberetninger fra Lægemiddelstyrelsens eget kontrol- og godkendelsessystem, indberetninger fra andre lægemiddelmyndigheder samt øvrige kilder bestående af patienter, læger og apoteker. Derimod viser 2009 et fald i indberettede sager fra virksomheder bestående af fremstillere og importører.

Endvidere kan vi informere om, at der de seneste par år har været en stigende tendens til flere indberetninger af råvare-leverandører, der ikke overholder GMP i forbindelse med fremstilling af aktivt stof (API).

1.3 Fordeling af indberetninger på fejltyper

Indberetningerne bliver ved registrering i Lægemiddelstyrelsen fordelt på seks forskellige fejltyper.
Fordelingen i 2009 sammenlignet med 2008 fremgår af figur 3 nedenunder. For en kort beskrivelse af de enkelte fejltyper henvises desuden til boks 1.

Fig.3. Fordeling af indberetninger på fejltyper

For 2009 er der registreret en stigning i antallet af fejl, der går under typen ’relaterede bivirkninger’, ’pakning, påfyldning, etiket’, ’specifikationsafvigelse’ og ’kontaminering’, hvilket er særlig markant for sidstnævnte. Antallet af fejl kategoriseret som ’emballagefejl’ og ’andre’ er derimod faldet markant i forhold til 2008.

Boks. 1. Fejltyper

  • Relaterede bivirkninger: Ved uventede eller talrige indberetninger af bivirkninger for et givent præparat vurderer Lægemiddelstyrelsen, om lægemidlet er til gavn for forbrugeren og iværksætter evt. en tilbagekaldelse af lægemidlet.
  • Pakning, påfyldning, etiket: Fejl, der forekommer under pakning eller ompakning af et lægemiddel. Dette kan eksempelvis være, at der lægges forkert styrke af et præparat i en æske.
  • Specifikationsafvigelse: Fejl, der relaterer sig til, at fremstilleren observerer, at et givent lægemiddel ikke overholder de specifikationer for lægemidlet, som Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til, eksempelvis specifikationer for holdbarhed.
  • Kontaminering: Skyldes fejl under fremstillingen af lægemidlet eller det aktive stof, hvor urenheder af forskellige årsager kommer i lægemidlet.
  • Emballagefejl: Fejl, som oftest opstår i forbindelse med trykning af emballagen, eksempelvis manglende eller forkert udløbsdato. Fejltypen dækker også over fysisk/tekniske fejl såsom utætte beholdere.
  • Andre afvigelser: Dækker hyppigst over indberetninger om forfalskede lægemidler (kun observeret udenfor Danmark) og indberetninger fra europæiske myndigheder om, at fremstillere ikke overholder kvalitetsstandarden Good Manufacturing Practice, GMP.
  

1.4 Forfalskede lægemidler

Via Rapid Alert systemet var der i perioden 2004-2007 modtaget et stigende antal advarsler om forfalskede lægemidler i det legale distributionsnetværk globalt. Efter et markant fald af forfalskede lægemidler i 2008, er der igen registreret en mindre stigning i 2009 jvf. tabel 1. Stigningen kan dels skyldes et generelt øget fokus på forfalskninger, dels en øget tendens til indberetning til Lægemiddelstyrelsen.

Vi har dog på nuværende tidspunkt ikke modtaget indberetninger om, eller observeret forfalskede lægemidler, i det legale distributionsnetværk i Danmark.

Tabel 1. Antal indberetninger om forfalskede lægemidler i perioden 2004-2009

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Forfalskede lægemidler

2

3

8

19

3

6

Som led i arbejdet med at forhindre, at forfalskede lægemidler når ud til forbrugerne, har vi nedsat et netværk, der omfatter myndigheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og alle led i distributionen. Netværket mødes to gange årligt, og igangsætter både lokale og tværgående forebyggelsesinitiativer. Netværket har udarbejdet en vejledning, som hjælp til lægemiddelvirksomheder og apoteker i bestræbelserne på at forebygge, at forfalskede lægemidler ender i den legale distributionskæde.

I forbindelse med Lægemiddelstyrelsens arbejde i det tværministerielle ’Netværk mod Piratkopiering’ er der endvidere, indledt en struktureret dialog med industrien om bekæmpelse af forfalskede produkter generelt, herunder også forfalskede lægemidler.

Med henblik på at forenkle indberetningsproceduren for virksomheder omfattet af indberetningspligten i lægemiddellovens § 43b (lov nr. 1180 af 12. december 2005), er en elektronisk indberetningsblanket til fund af forfalskede lægemidler gjort tilgængelig på vores hjemmeside. Indberetningspligten blev indført ved en ændring af lægemiddelloven den 1. juli 2008. Denne forpligter indehavere af en markedsføringstilladelse efter lovens § 7, og indehavere af en virksomhedsgodkendelse efter lovens § 39, stk. 1, til at indberette fund af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Vi har i 2009 modtaget én indberetning om fund af et forfalsket lægemiddel i den illegale forsyningskæde i Danmark, og har kendskab til yderligere ét tilfælde vedrørende fund af forfalskede lægemidler i den illegale kæde i Danmark. Vi arbejder pt. på en vejledning til virksomhederne om indberetningspligten.

Lægemiddelstyrelsen deltager i det europæiske samarbejde mellem lægemiddelmyndigheder i EU, hvorigennem der modtages oplysninger om ulovlige, herunder forfalskede lægemidler, distribueret i den illegale distributionskæde i Europa. Det kan f.eks. være illegal internethandel med lægemidler, der kan have relationer til mange lande. Sådanne oplysninger undersøges i forhold til, om der er relationer til Danmark, der skal sanktioneres. Såfremt der er forhold, der kan sanktioneres efter den danske lægemiddellov, træffer vi afgørelse over for de ansvarlige og overdrager sagerne efter omstændighederne til politiet med henblik på idømmelse af straf. Endvidere offentliggør vi advarsler på hjemmesiden, hvis vi skønner det nødvendigt at informere danske forbrugere.

I 2009 deltog Lægemiddelstyrelsen desuden i en fælles global aktion (Operation Pangea II) mod online forhandling af ulovlige, herunder forfalskede lægemidler. I aktionen deltog 25 lande verden over med henblik på, i samarbejde at sætte fokus på dette grænseoverskridende problem.2. Tilbagekaldelser

2.1 Antal tilbagekaldelser

Af de 186 produktfejl indberettet til Lægemiddelstyrelsen i 2009, resulterede ca. 25 % i tilbagekaldelser af lægemidler fra det danske marked.

Som det fremgår af tabel 2, er det samlede antal indberetninger steget i forhold til forrige år. Der er ligeledes registreret en stigning i antallet af tilbagekaldelser efter en periode med faldende tendens i årene 2004-2008.

Tabel 2. Antal tilbagekaldelser i perioden 2004-2009

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antal indberetninger

143

160

196

202

177

186

Antal tilbagekaldelser

58

58

55

57

41

46

Tilbagekaldelser i procent

41%

36%

28%

28%

23%

25%

 

2.2 Fordeling af indberetningskilder for tilbagekaldelser

Tabel 3 viser, hvordan de 46 tilbagekaldelser i 2009 fordeler sig på forskellige indberetningskilder.

Tabel 3. Fordeling af indberetninger der resulterede i tilbagekaldelser i 2007-2009

 

Antal i 2007

Antal i 2008

Antal i 2009

Virksomhed

47

29

29

Udenlandsk myndighed

4

8

5

Lægemiddelstyrelsens kontrolsystem

5

3

8

Andre

1

1

4

I alt

57

41

46

Der er i fordelingen af tilbagekaldelser for 2009 kun observeret mindre ændringer i forhold til 2008. Tilbagekaldelser foranlediget af indberetninger fra virksomheder er uændret sammenlignet med 2008, mens antallet af tilbagekaldte lægemidler indberettet fra Lægemiddelstyrelsens eget kontrolsystem samt andre kilder (patienter, læger, apoteker), er steget lidt i forhold til året før.

Årsagerne til de 46 tilbagekaldelser i 2009 var overvejende af fejltyperne ’specifikationsafvigelse’, ’emballagefejl’ og ’pakning, påfyldning, etiket’.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Charlotte Henriksen, tlf. 44 88 92 51