Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2015

15. maj 2017

Den centrale begivenhed i apotekssektoren i 2015 var vedtagelsen af den nye apotekerlov vedrørende moderniseringen af apotekervæsenet, der trådte i kraft 1. juli 2015. Moderniseringen gav apotekere mulighed for at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius af 75 km fra moderapoteket. Ligeledes betød den nye apotekerlov, at apotekere, der efter 1. juli af Lægemiddelstyrelsen meddeles bevilling til at drive flere apoteker, ikke modtager særlig godtgørelse for drift af de nytildelte bevillinger. Disse bevillinger benævnes herefter tillægsbevillinger. 

For apotekere, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt bevilling til at drive flere apoteker før 1. juli 2015 (supplerende enheder), aftrappes tilskuddet indtil 2022, hvorefter der ikke længere gives tilskud til apotekere med mere end en bevilling.

Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2015 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde i henhold til § 47 i lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed, bekendtgørelse nr. 1103 af 15. september 2015 om aflæggelse af apoteksregnskab og bekendtgørelse nr. 879 af 17. december 1991 om apotekernes varelageropgørelse. Regnskaberne er udarbejdet i henhold til Lægemiddelstyrelsens vejledning om apotekernes regnskaber af december 2015.

Undersøgelsen omfatter 238 apoteker, heraf 104 apoteker med i alt 133 tilhørende apoteksfilialer. Primo 2015 var der 238 apoteker, mens der ultimo året var 236 apoteker, da 1 apotek er blevet omdannet til en filial, mens 1 apotek  er blevet omdannet til et apoteksudsalg under andet apotek. Primo 2015 var der 17 supplerende enheder, mens der ultimo 2015 var 16 supplerende enheder samt 1 tillægsbevilling.  Disse er medregnet som apoteker og indgår dermed i det samlede antal af apoteker. Der har i alt været 221 koncerner (apoteker med supplerende enheder eller tillægsbevillinger). På grund af ejerskifte, strukturændringer m.v. er undersøgelsen baseret på 249 apoteksregnskaber.

Link

Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2015 (pdf)