Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen

9. december 2021

I forbindelse med monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis offentliggør Lægemiddelstyrelsen årligt en rap-port om indberetninger om formodede bivirkninger, der er modtaget det foregående år, og forbrug vedrørende cannabisslut-produkter i samme år. I denne rapport præsenteres data vedrørende bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter under forsøgsordningen, der er modtaget i forsøgsordningen i 2020, samt status vedrørende forbrug.

I 2020 modtog Lægemiddelstyrelsen i alt 20 indberetninger om formodede bivirkninger vedrørende cannabisslutprodukter omfattet af forsøgsordningen. Ud af de 20 indberetninger om formodede bivirkninger vedrørende cannabisslutprodukter omhandlede 2 indberetninger formodede alvorlige bivirkninger.

Forbruget af cannabisslutprodukter og antallet af indberetninger om formodede bivirkninger er lavere i 2020 set i forhold til 2019. I 2020 er der indløst 4386 recepter på cannabisslutprodukter fordelt på 805 borgere, og i 2019 er der indløst 5257 recepter fordelt på 1705 borgere. Lægemiddelstyrelsen modtog i 2019 i alt 66 indberetninger om formodede bivirkninger vedrørende cannabisslutprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Forbruget af cannabisslutprodukter omfattet af forsøgsordningen er gradvist steget hvert kvartal i løbet af 2020 (se Figur 4), men stigningen er ikke afspejlet i antallet af indberettede formodede bivirkninger.

På baggrund af alle bivirkningsindberetninger modtaget i 2020 har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sik-kerhedsproblemer med cannabisslutprodukter. Der har ikke været mistanke om batchrelaterede bivirkninger i perioden. Ind-beretningerne om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter har ikke givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at iværksætte risikominimerende foranstaltninger i perioden.

Link

Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen, 1. januar – 31. december 2020 (pdf)