Undersøgelse over apotekernes driftsforhold i 2019

16. marts 2021

Ved ændringen af apotekerloven i 2015 blev det muligt for apotekere at etablere frivillige (dvs. ikke-tilskudsberettigede) filialer og apoteksudsalg i en radius på maksimalt 75 km fra moderapoteket. Ultimo 2014 (altså inden den nye apotekerlov blev vedtaget) var der i Danmark 312 receptekspederende enheder. Ultimo 2019 var dette antal steget til 494. Ligeledes har den nye apotekerlov betydet, at apotekere, der efter 1. juli 2015 af Lægemiddelstyrelsen meddeles bevilling til at drive flere apoteker, ikke modtager særlig godtgørelse for drift af de nytildelte bevillinger. Disse bevillinger benævnes herefter tillægsbevillinger.

Apoteksbevillinger, der af Lægemiddelstyrelsen er meddelt en apoteker, der i forvejen driver apotek, før 1. juli 2015 benævnes supplerende enheder. Tilskuddet til de supplerende enheder nedtrappes gradvist indtil ultimo 2021, hvorefter der ikke længere gives tilskud til apotekere med mere end en bevilling.

Beløbsgrænsen, der afgør, hvorvidt et apotek betaler udligningsafgift eller modtager udligningstilskud, var
i 2019 37.297.661 kr. Udligningsordningen genererede i 2019 et "overskud", der medfinansierer udbetalingen af filial- og apoteksudsalgsgodtgørelser.

Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2019 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde ifølge § 47 i lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018 om apoteksvirksomhed, bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019 om aflæggelse af apoteksregnskab og bekendtgørelse nr. 879 af 17. december 1991 om apotekernes varelageropgørelse. Regnskaberne er udarbejdet i henhold til Lægemiddelstyrelsens vejledning til apotekernes regnskaber af januar 2020.

Undersøgelsen omfatter 231 apoteker. Af disse havde 155 apoteker i alt 273 tilhørende apoteksfilialer. Primo 2019 var der 231 apoteker, mens der ultimo året var 230 apoteker, da 1 apotek er blevet nedlagt. Der var primo 2019 11 supplerende enheder samt 16 tillægsbevillinger, mens der ultimo 2019 var 10 supplerende enheder samt 19 tillægsbevillinger.

Disse er medregnet som apoteker og indgår dermed i det samlede antal af apoteker. Der har i alt været 204 koncerner (dvs. apoteker med supplerende enheder eller tillægsbevillinger).

På grund af ejerskifte, strukturændringer m.v. er undersøgelsen baseret på 241 apoteksregnskaber.

Link til rapport: Undersøgelse over apotekernes driftsforhold i 2019 (pdf)